Forskrift om endringer i forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (forskrift om store engasjementer)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-10 andre ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-10 andre ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Virkeområde
       Forskriften gjelder banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak med tillatelse til å drive virksomhet etter verdipapirhandelloven § 9-1, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og 7, og morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3.

§ 4 skal lyde:

§ 4. Samlet engasjement
       Ved beregning av samlet engasjement skal engasjementet vurderes til bokført beløp etter fradrag for individuelle nedskrivninger, men uten å ta hensyn til eventuelle nedskrivninger på gruppen av utlån som engasjementet tilhører. IRB-metode kan ikke benyttes.

       Ved engasjement mot andeler eller transjer, slik som verdipapirfondsandeler og verdipapiriseringer skal beregning av samlet engasjement omfatte de underliggende eksponeringene. Institusjonen skal foreta en vurdering av den økonomiske substansen og risikoen som ligger i transaksjonens struktur.
      
       Samlet engasjement omfatter ikke:

a) Eksponeringer som oppstår i forbindelse med oppgjør av valutatransaksjoner og kjøp og salg av verdipapirer defineres normalt ikke som en del av en institusjons engasjementer, med unntak av situasjoner der det oppstår en forsinkelse eller vesentlig tidsforskjell i oppgjøret. Valutatransaksjoner der oppgjør skjer senere enn 48 timer etter avtalt oppgjørstidspunkt skal uansett inkluderes i en institusjons engasjementer. Det samme gjelder kjøp eller salg av verdipapirer der oppgjøret ikke skjer innen 5 virkedager etter avtalt oppgjørstidspunkt.

b) Eierandel i annen institusjon som utgjør mellom 2 prosent og 20 prosent av institusjonenes ansvarlige kapital og som er blitt trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med forskrift om beregning av ansvarlig kapital § 7 første ledd bokstav m og n og § 7 annet ledd bokstav b. Finanstilsynet kan gi tillatelse til å unnta også andre engasjement som er trukket fra i den ansvarlige kapitalen.

c) Eksponering som oppstår som følge av sent innkommende betalinger knyttet til kundeaktivitet og andre engasjementer i forbindelse med betalingsformidling, eller ved avregning, oppgjør og deponering av finansielle instrumenter for kunders regning, og som gjøres opp innen utløpet av påfølgende virkedag.

d) Eksponering mot institusjoner som tilbyr betalingsformidling, og som gjøres opp innen utgangen av samme virkedag.


e) Eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Institusjonene skal etablere rammer og rutiner for å kontrollere og håndtere risiko som følge av eksponering mot utsteder av sikkerhet, herunder eksponering mot restverdigarantist. Har institusjonen andre eksponeringer mot utsteder av sikkerhet skal disse ses i sammenheng med utstedelsen av sikkerhet. Dersom de internt fastsatte rammene overstiges, skal institusjonen varsle Finanstilsynet, og redusere eksponeringen eller øke sin ansvarlige kapital. 

f) Engasjementer med institusjoner som gjøres opp innen påfølgende virkedag, forutsatt at engasjementet er notert i NOK, DKK eller SEK, og ikke inngår i motpartens ansvarlige kapital.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Høyeste grense for samlet engasjement
       En institusjon kan ikke ha høyere samlet engasjement enn det som til enhver tid er forsvarlig. Samlet engasjement må ikke overstige et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

       Finanstilsynet kan i særlige tilfelle stille strengere krav enn fastsatt i første ledd.

       Når motparten er en annen institusjon kan en institusjon ikke ha et samlet engasjement som overstiger det høyeste av et beløp tilsvarende 150 millioner euro eller et beløp tilsvarende 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital. Når 150 millioner euro innebærer en høyere grense enn 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital, kan institusjonens samlede engasjement med institusjonen ikke overstige 100 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

       Institusjonen skal til enhver tid overholde de fastsatte øvre grenser. Dersom engasjementene overstiger de øvre grensene, skal melding om dette straks sendes institusjonens kontrollkomité og Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsette en frist for institusjonen til å tilpasse seg de øvre grensene, og kan pålegge fradrag i den ansvarlige kapitalen.

§ 6 skal lyde:

§ 6. Risikovekting av engasjementer
       Ved anvendelsen av grensene i § 5 kan engasjementene som ikke risikovektes 100 prosent gis følgende risikovekter:

   1. Engasjementer med risikovekt 0 prosent: 
a) Engasjementer med og engasjementer garantert av eller andre typer fordringer på stater, sentralbanker, offentlig eide foretak, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden. Det kan ikke tas hensyn til statsgarantier for engasjementer med institusjoner dersom garantien er stillet som følge av midlertidige krisetiltak.

b) Engasjementer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av stater, sentralbanker, offentlig eide foretak, internasjonale organisasjoner eller multilaterale utviklingsbanker dersom usikrede fordringer på disse debitorene gir 0 prosent risikovekt etter standardmetoden. Det kan ikke tas hensyn til statsgarantier for engasjementer sikret med pant i verdipapirer utstedt av institusjoner dersom garantien er stillet som følge av midlertidige krisetiltak.

c) Engasjementer med eller fordringer på stater eller sentralbanker som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta.

d) Engasjementer med pant i institusjonens egne mottatte innskudd eller tilsvarende instrumenter. Tilsvarende gjelder for engasjementer med pant i innskudd mottatt av morselskapet eller datterselskap av institusjonen.

e) Engasjementer med datterselskap og engasjementer garantert av datterselskap, dersom mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

f) Ubenyttede kredittfasiliteter kategorisert under kapitalkravsforskriften § 6-1 tiende ledd, såfremt det er inngått avtale med motparten slik at kredittfasiliteten bare kan benyttes dersom det er konstatert at det ikke vil resultere i at grensen i § 5 første ledd overskrides.

   2. Engasjementer med risikovekt 10 prosent:
a) Engasjementer i form av obligasjoner med fortrinnsrett. Tilsvarende gjelder for obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av utenlandsk kredittinstitusjon og som oppfyller kravene i direktiv 2006/48/EF anneks VI del 1 nr. 12 punkt 68 til 70, og kravene som er fastsatt av myndighetene i vedkommende stat.

   3. Engasjementer med risikovekt 20 prosent: 
a) Engasjementer med eller garantert av finansinstitusjon i samme konsern, dersom selskapene er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag. Dette gjelder likevel ikke engasjementer som nevnt under første ledd nr. 1 bokstav e

b) Engasjementer med og engasjementer garantert av norske kommuner. Engasjementer med og garantert av regionale og lokale myndigheter i andre EØS-stater kan gis samme risikovekt som den risikovekt nasjonale myndigheter tillater for slike engasjementer.
 
       Poster utenom balansen etter kapitalkravsforskriften kapittel 6, skal multipliseres med en konverteringsfaktor på 100 prosent og risikovektes etter denne forskrift. For derivater mv. gjelder motpartsrisikobestemmelsene i kapitalkravsforskriften del V og VII.

        Finanstilsynet kan gi tillatelse til at morselskap yter lån eller stiller garanti for annet konsernselskap ut over begrensningene i § 5.
 
       For engasjementer som er garantert av en tredjepart eller hvor kredittrisikoen er beskyttet gjennom et kredittderivat, kan Finanstilsynet bestemme at slike fordringer helt eller delvis bare skal regnes som engasjement overfor garantisten eller selger av beskyttelse. Løpetidsforskjeller og valutaavvik skal behandles i samsvar med kriteriene for at sikkerhet skal kunne tas hensyn til i kapitalkravsforskriften del IV. Det samme gjelder dersom engasjementet er bare delvis dekket.

       For institusjoner som beregner kapitalkrav etter standardmetoden og grunnleggende IRB-metode må stilte sikkerheter oppfylle kravene i kapitalkravsforskriften del IV for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf. For institusjoner som benytter andre IRB-metoder, må stilte sikkerheter være i samsvar med kapitalkravsforskriften del III for å kunne bli tatt hensyn til.

Ny § 7 skal lyde:

§ 7. Anerkjennelse av sikkerhet for engasjement
       Ved anvendelsen av grensene i § 5 gjelder følgende for finansielt pant:

a) Institusjoner kan beregne effekten av sikkerhetsstillelse etter kapitalkravsforskriften § 18-3 og benytte justert engasjementsbeløp (E*) ved fastsettelse av samlet engasjement.

b) Institusjoner som har tillatelse til å benytte avansert IRB-metode, og som beregner effektene av finansielt pant separat fra øvrige faktorer i LGD-estimatene, kan med Finanstilsynets tillatelse ta hensyn til disse effektene i beregningen av samlet engasjement.

c) Institusjoner som har tillatelse til å benytte avansert IRB-metode, og som ikke benytter metoden i bokstav b, kan beregne effektene av finansielt pant etter bokstav a eller etter metoden i fjerde ledd bokstav b.
      
Institusjoner som fastsetter samlet engasjement etter første ledd skal foreta regelmessige stresstester for å måle konsentrasjon av kredittrisiko og volatilitet i verdiene av sikkerhetene. Dersom stresstestene viser at verdien av sikkerhetene er overvurdert, skal verdien av sikkerhetene reduseres tilsvarende.

       Pant i boligeiendom kan anerkjennes med inntil 50 prosent av engasjementsbeløpet. Pantet må tilfredsstille kravene i kapitalkravsforskriften § 5-9, med unntak av andre ledd bokstav a og b.

       For engasjementer garantert eller sikret med pant utstedt av en tredjepart, med lik eller lavere risikovekt enn den opprinnelige motparten etter kapitalkravsforskriften del II, kan institusjonen anse

a) den garanterte delen av engasjementet som et engasjement med garantisten og

b) markedsverdien av den pantesikrede delen av engasjementet som et engasjement med utstederen av sikkerheten, forutsatt at det ikke foreligger løpetidsforskjeller mellom engasjementet og sikkerheten. 

       Ved anvendelse av fjerde ledd bokstav a gjelder følgende:

a) Dersom engasjement og garanti er denominert i ulik valuta, skal det engasjementsbeløp som skal anses som dekket av garantien beregnes i henhold til kapitalkravsforskriften § 18 6 andre og tredje ledd.

b) Løpetidsforskjell mellom engasjement og garanti skal behandles i henhold til kapitalkravsforskriften kapittel 19.

c) Delvis dekning kan anerkjennes i henhold til kapitalkravsforskriften § 18-7.

       Metoden i fjerde ledd bokstav b kan kun anvendes i kombinasjon med metoden i første ledd bokstav a for engasjementer som er omfattet av kapitalkravsforskriften § 3-3 andre ledd og kapitalkravsforskriften § 3-4.

§ 7 blir ny § 8.

§ 8 blir ny § 9.

§ 9 blir ny § 10 og skal lyde:

§ 10. Overskridelse
       Differansen mellom summen av alle engasjementer med samme motpart, jf. § 9 annet ledd, og grensene i § 5 første ledd eller § 5 tredje ledd regnes som overskridelse etter denne forskrift.

       Institusjonen kan overskride grensene i § 5 dersom overskridelsen utelukkende skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen. Ved overskridelse må institusjonen oppfylle krav til supplerende ansvarlig kapital beregnet etter § 11. Summen av handelsportefølje-engasjementer med en enkelt motpart kan likevel ikke overstige 500 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

       Alle overskridelser som har funnet sted de seneste tre måneder og som skyldes engasjementer som er knyttet til handelsporteføljen, skal hver tredje måned rapporteres til Finanstilsynet. For hvert tilfelle der det er slik overskridelse skal overskridelsens omfang og navnet på den enkelte kunde rapporteres.

§ 10 blir ny § 11.

§ 11 første ledd skal lyde:

       Overskridelse som nevnt i § 10 skal tilordnes engasjementer i handelsporteføljen etter reglene i denne paragraf. Engasjementene rangeres etter vektene for spesifikk posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko, slik at engasjementet med den høyeste vekten regnes med først. Hvert engasjement som inngår i overskridelsen multipliseres med den tilhørende risikovekt og en multiplikator lik 2. Summen av de vektede engasjementene utgjør beregningsgrunnlaget. Den supplerende ansvarlige kapitalen skal minst være lik 8 prosent av dette beregningsgrunnlaget.

§ 11 blir ny § 12.

§ 12 blir ny § 13 og skal lyde:

§ 13. Rapportering
       Institusjoner skal rapportere følgende opplysninger om alle store engasjementer til Finanstilsynet, herunder store engasjementer som unntatt fra samlet engasjement etter § 4 tredje ledd eller som gis risikovekt 0 prosent etter § 6 første ledd nr. 1, minst to ganger per år:

a) Identifikasjon av de motparter, herunder motparter som nevnt i § 3, som institusjonen har et stort engasjement med.

b) Engasjementets verdi før det tas hensyn til virkningen av sikkerhet for engasjement etter § 7.

c) Eventuell type av finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse.

d) Engasjementets verdi når det tas hensyn til virkningen av sikkerhet for engasjement etter § 7.

       Institusjoner som benytter IRB-metode etter kapitalkravsforskriften del III skal i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd opplyse om de 20 største engasjementene på konsolidert basis, eksklusive de engasjementer som er unntatt fra samlet engasjement etter § 4 tredje ledd eller som gis risikovekt 0 prosent etter § 6 første ledd nr. 1.

       Institusjoner skal, i den grad det er mulig, analysere sine engasjementer med utstedere av sikkerhetsstillelse og leverandører av ikke-finansiert kredittbeskyttelse, samt sine underliggende eksponeringer som nevnt i § 4 andre ledd, for å fastslå eventuelle risikokonsentrasjoner. Institusjonene skal på grunnlag av analysen avgjøre om det bør treffes tiltak, og skal i alle tilfelle underrette Finanstilsynet om vesentlige funn.

       Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om rapporteringen.

Kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Ikrafttredelse og overgangsordninger

§ 14. Ikrafttredelse 
       Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

§ 15. Overgangsordninger
       Frem til og med 31. desember 2011 kan engasjementer med og engasjementer garantert av institusjoner som er omfattet av finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV gis risikovekt 20 prosent, såfremt Finanstilsynet har gitt tillatelse til dette. Finanstilsynet kan bare gi tillatelse som nevnt i første punktum når engasjementene ikke representerer en vesentlig høyere risiko for institusjonen enn sammenlignbare engasjementer omfattet av § 6 første ledd nr. 1 bokstav e.

       Eksportfinans ASA kan benytte regelverket for store engasjementer slik det gjelder per 15. desember 2010 frem til 31. desember 2011.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen