Forskrift 20. desember 2011 om årsregnskap m.m.

Forskrift om endring av forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak.

Forskrift om endring av forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

Ny § 2-6 skal lyde:

§ 2-6. Unntak fra konsernregnskapsplikten for finansstiftelser

Plikten i regnskapsloven § 3-2 tredje ledd til å utarbeide konsernregnskap gjelder ikke for finansstiftelser som kun har som formål å forvalte eierinteresser i kun ett datterselskap.

§ 3-3 første ledd annet punktum skal lyde:

For gjeld som ikke behandles etter første punktum, gjelder vurderingsreglene i regnskapsloven kapittel 5 tilsvarende, med unntak av § 5-8 og § 5-13 tredje ledd.

§ 8-1a nytt annet ledd skal lyde:

Dersom institusjonen er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Tredje ledd annet punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 8-28 første ledd oppheves.

§ 8-28 annet ledd blir nytt første ledd.

§ 8-28 tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:

Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b niende ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle vilkår som gjelder for ansatte.

§ 9-3 tredje ledd skal lyde:

Det skal gis opplysninger om samlede misligholdte utlån og samlede tapsutsatte utlån for øvrig. Opplysningene skal gis før og etter foretatte nedskrivninger. Det skal gis en spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivning på utlån.


II.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Forskriften gjelder for forsikringsselskap som har sitt hovedsete og er underlagt tilsyn i Norge, jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).

Ny § 2-6 skal lyde:

§ 2-6. Unntak fra konsernregnskapsplikten for finansstiftelser

(1) Plikten i regnskapsloven § 3-2 tredje ledd til å utarbeide konsernregnskap gjelder ikke for finansstiftelser som kun har som formål å forvalte eierinteresser i kun ett datterselskap.

Nåværende § 2-6 blir ny § 2-7.

§ 3-2 første ledd skal lyde:

(1) Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring skal innregnes og måles i samsvar med §§ 3-7 til 3-10. Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring skal innregnes og måles i samsvar med §§ 3-17 og 3-18.

§ 3-2 åttende ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeovertakelse skal innregnes og måles i samsvar med § 3-10 (skadeforsikring) og §3-18 (livsforsikring).

Tidligere opphevede § 3-2a fjernes fra forskriften.

§ 3-2b blir ny § 3-3.

Nåværende §§ 3-3 til 3-5 blir nye §§ 3-4 til 3-6.

Nåværende § 3-6 oppheves.

§ 3-7 første ledd skal lyde:

(1) Avsetning til naturskadefondet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 12-15, skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

§ 3-8 første ledd skal lyde:

(1) Avsetning til garantiordningen, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 12-16, skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A med tilhørende forskrift.

§ 3-8a blir ny § 3-9.

Nåværende § 3-9 oppheves.

(Ny) § 3-10 skal lyde:

§ 3-10. Forsikringsforpliktelser i skadeforsikring

(1) Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring, med unntak av avsetninger som nevnt i § 3-7 og § 3-8, skal klassifiseres som forsikringsforpliktelser.

(2) Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 (jf. §§ 12-10 til 12-13) med tilhørende forskrifter.

(3) Erstatningsavsetningen beregnet i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 (jf. § 12-2) med tilhørende forskrifter, kan bare diskonteres i de tilfeller der det foreligger et pålitelig statistisk grunnlag for å fastsette

(a) hvor lang tid det vil ta å avvikle de enkelte skadeårganger,

(b) de forventede erstatningsutbetalinger for det enkelte avviklingsår.

(4) Ved diskontering av erstatningsavsetningen i samsvar med reglene gitt i tredje ledd, skal diskonteringsrenten ikke overstige en forsiktig vurdering av den forventede fremtidige avkastning på de eiendeler som er investert for å dekke de forsikringstekniske avsetninger, jf. forskrift av 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning. Den diskonterte erstatningsavsetningen skal ikke under noen omstendighet settes til et lavere beløp enn det beløp som fremkommer når erstatningsavsetningen verdivurderes med utgangspunkt i prisnivået på balansedagen.

Nåværende §§ 3-10 til 3-12 oppheves.

Nåværende §§ 3-12a til 3-19 blir nye §§ 3-11 til 3-18.

§ 4-5 post 8.1.3 oppheves.

§ 4-5 post 8.1.4 og 8.1.5 blir ny post 8.1.3 og 8.1.4.

Overskriften til § 4-17 skal lyde:

Flytting av livsforsikringskontrakter - § 4-6 resultatpostene 1.3, 5.3, 6.6 og 7.5.

§ 4-17 første ledd annet punktum skal lyde:

Overskytende tilleggsavsetninger føres under resultatpost 6.6 og 7.5.

§ 4-25 skal lyde:

§ 4-25. Avsetning til naturskadefondet og avsetning til garantiordningen - § 4-5 balansepostene 8.1.3 og 8.1.4

(1) Med avsetning til naturskadefondet forstås avsetning etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring og forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 12-15.

(2) Med avsetning til garantiordningen forstås avsetning etter lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 12-16.

§ 4-26 første ledd skal lyde:

(1) For skadeforsikringsselskaper forstås avsetning for ikke opptjent premie, avsetning for ikke avløpt risiko, erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning i denne forskrift på samme måte som de tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 (jf. §§ 12-11 til 12-13) med tilhørende forskrifter, med mindre annet fremgår av bestemmelser i denne forskrift.

§ 4-26 femte ledd oppheves.

§ 5-2 annet ledd første punktum skal lyde:

Opplysninger kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat.

§ 5-3 nytt annet ledd skal lyde:

(2) Dersom selskapet er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Tredje ledd annet punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Første og tredje ledd skal innledes med nummerering, dvs. (1) og (3).

§ 5-6 femte ledd skal lyde:

(5) Ved fravikelse etter første ledd skal det gis opplysninger i henhold til forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-4 til § 4-12 og § 4-14 til § 4-25 og regnskapsloven § 7-30b.

§ 5-10 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Det skal gis en avstemming av balanseført verdi av eierbenyttet eiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:

- tilgang og avgang

- økninger eller reduksjoner som skyldes verdireguleringer,

- avskrivninger, og

- andre endringer.

§ 5-18 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4, skal opplyse om vesentlige indirekte aksjebesittelser i selskapet. Aksjebesittelser som representerer minst 10 prosent av stemmerettene i selskapet, regnes som vesentlige etter første punktum.

§ 5-25 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Det skal gis opplysninger om kapitalavkastningsrente for selskapsporteføljen i henhold til regler for beregning av kapitalavkastningsrente så langt de passer.

§ 5-35 første og annet ledd skal lyde:

(1) Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer mv. i samsvar med regnskapsloven § 7-31b. Alle forsikringsselskaper regnes i denne sammenheng som store foretak.

(2) Det skal gis opplysninger i samsvar med regnskapsloven § 7-32 om lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv..

Tredje ledd skal lyde:

(3) Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b niende ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle markedsvilkår.

III.

I forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 5-1a nytt annet skal lyde:

Dersom verdipapirfondet er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Tredje ledd annet punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

IV.

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 5-1a nytt annet skal lyde:

Dersom foretaket er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Tredje ledd annet punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

V.

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2011 eller senere.

Til toppen