Forskrift 20. desember 2011 om store engasjementer

Forskrift om endringer i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (forskrift om store engasjementer)

Forskrift om endringer i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (forskrift om store engasjementer)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-10 andre ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer gjøres følgende endringer:

§ 15 skal lyde:

§ 15. Overgangsordninger

Frem til og med 31. desember 2012 kan engasjementer med og engasjementer garantert av institusjoner som er omfattet av finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV gis risikovekt 20 prosent, såfremt Finanstilsynet har gitt tillatelse til dette. Finanstilsynet kan bare gi tillatelse som nevnt i første punktum når engasjementene ikke representerer en vesentlig høyere risiko for institusjonen enn sammenlignbare engasjementer omfattet av § 6 første ledd nr. 1 bokstav e.

Eksportfinans ASA kan benytte regelverket for store engasjementer slik det gjelder per 15. desember 2010 frem til 31. desember 2012.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2012.

Til toppen