Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 21. desember 2007 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-1 første ledd tredje og fjerde punktum.

§ 1. Adgangen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelsen 
     Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan bare differensiere forvaltningsgodtgjørelsen etter reglene i denne forskrift. 
Differensieringen skal baseres på verdien av den enkelte eiers andeler i fondet, og skal uttrykkes som en prosentvis rabatt på den forvaltningsgodtgjørelsen som daglig belastes fondet. Hver rabattsats skal gjelde innenfor sitt kvantumsintervall.
Annet ledd er ikke til hinder for at forvaltningsselskapet kan differensiere på annet grunnlag i enkelttilfeller, forutsatt at forvaltningsgodtgjørelsen minst dekker forvaltningsselskapets faktiske kostnader knyttet til den aktuelle andelshaver. Differensiering skal ikke skje på et usaklig grunnlag. Som usaklig grunnlag for differensiering regnes blant annet andelseiernes beholdning av andeler i øvrige fond forvaltet av forvaltningsselskapet, andelseiernes mulige kundeforhold med selskaper i samme konsern eller varigheten av andelseierens kundeforhold med forvaltningsselskapet eller andre selskaper i samme konsern.
 
§ 2. Krav til fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter og salgsmateriale 
     Bestemmelser om differensiert forvaltningsgodtgjørelse for fondet skal fremgå klart av fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter og salgsmateriale.

§ 3. Refusjon av rabatt 
     For å unngå at andelene i fondet skal få en ulik verdiutvikling avhengig av eierskap, skal alle andeler belastes samme ordinære forvaltningsgodtgjørelse. Eiere som i henhold til § 1 gis rett til rabatt, skal få sin samlede rabatt refundert fra forvaltningsselskapet.

§ 4. Overgangsregel
     Bestemmelsen i § 1 er ikke til hinder for at differensiert forvaltningsgodtgjørelse fastsatt før 1. januar 2008 kan videreføres på gjeldende vilkår.

§ 5. Ikrafttredelse 
     Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.
     Forskrift 6. januar 2003 nr. 10 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler oppheves fra samme dato.

Tilhørende lov

Til toppen