Forskrift 21. desember 2007 om endring i forskrift 29. juni 2007 om verdipapirhandel (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel §§ 5-5 (8), 5-6 (6) og 5-7.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:
§ 16 første ledd annet punktum skal lyde:
Forskriftens kapittel 4, 5, 6, §13-1, §13-2 , §13-3 , §13-4 , §13-5 , §13-6 , §13-7 , §13-8 , §13-9 og §13-10 trer i kraft 1. januar 2008, likevel slik at §§ 5-2 til 5-8 og 5-11 gis med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere.


II


Endringen trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen