Forskrift 21. desember 2007 om endring i forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 18-2 (4).

I

I forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) gjøres følgende endring:
§ 2 nytt annet ledd skal lyde:
For regnskapsperioder påbegynt 31. desember 2007 eller tidligere, gjelder bestemmelsene i børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 § 6-5, med unntak av tredje ledd siste punktum.

II

Endringen trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen