Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 21.12.2009 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9a åttende ledd, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3, lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynsloven) § 4 jf. § 1 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10a tiende ledd og § 8-10 b femte ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr.14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr.30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskriften gjøres følgende endring:

§ 1 -1 tredje ledd skal lyde:
Denne forskriften gjelder dessuten som grunnlag for å beregne minstekravet som er fastsatt i kapitalkravsforskriften § 49-2 syvende og ellevte ledd. 


II

Forskrift 16. januar 2007 nr. 27 om endring i forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak del II annet ledd oppheves.

     III

Forskriftens del I trer i kraft 1. januar 2010.
Forskriftens del II trer i kraft straks.

 

 

Til toppen