Forskrift om endring av forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 12-2 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 4. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX kapittel I nr. 2 (direktiv 73/239/E0F endret ved direktiv 87/343/EF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF) og nr. 7b (direktiv 2005/68/EF).

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 12-2 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 4. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX kapittel I nr. 2 (direktiv 73/239/E0F endret ved direktiv 87/343/EF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF) og nr. 7b (direktiv 2005/68/EF).

I

I forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring gjøres følgende endring:

§ 6 om minstekrav til avsetninger i kredittforsikringsselskap skal lyde:
         § 5 bokstav a, b og c gjelder tilsvarende, men slik at
         kredittforsikringsselskap i alle tilfelle skal ha en sikkerhetsavsetning som
         minst utgjør 244 prosent av gjennomsnittlig årlig opptjent premie for egen
         regning over de fem siste regnskapsår.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

 

 

Til toppen