Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd og § 6-6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 7a (direktiv 92/49/EØF).

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd og § 6-6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 7a (direktiv 92/49/EØF).

I

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

I følgende bestemmelser endres utrykket ”forsikringsmessige avsetninger” til ”forsikringstekniske avsetninger”:

§ 1-1 tredje ledd
Kapitteloverskriften til kapittel 3
§ 3-1 paragrafoverskrift
§ 3-1 første ledd første punktum
§ 3-1 tredje ledd andre punktum
§ 3-3 første ledd første punktum
§ 3-3 andre ledd
§ 3-5 første ledd

§ 1-2 skal lyde:
I denne forskrift betyr:

  1. Forsikringstekniske avsetninger: Brutto premieavsetning, brutto erstatningsavsetning samt andre forsikringstekniske avsetninger nevnt i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 med tilhørende forskrifter.
  2. Bufferkapital: Kapital som formelt og reelt kan brukes til å dekke de tap som kan oppstå ved kapitalforvaltningen.
  3. Regulert marked: Marked som definert i direktiv 2004/39/EF artikkel 1 nr. 14 (MiFID) og lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 3 første ledd, samt børs i øvrige stater i sone A.
  4. Stat i sone A: Stater innen OECD-området og Det europeisk økonomiske fellesskap, unntatt stater som i løpet av de siste fem årene har avsluttet reforhandling av sin statlige utenlandsgjeld.
  5. Derivat: Finansielt instrument som nevnt i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 2-2.
  6. Verdipapirfond: Fond forvaltet av forvaltningsselskap i samsvar med lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, samt tilsvarende fond eller foretak for kollektiv investering i finansielle instrumenter hvor eier av andelene ikke hefter for mer enn investert beløp.
    7. Netto finansielle tilgodehavende i en valuta: Summen av eiendeler i samme valuta, med fradrag for kortsiktig og langsiktig gjeld samt ansvarlige lån i samme valuta, og korrigert for posisjoner i valutaderivater.

I § 2-2 annet ledd første punktum endres ordet ”den” til ”det”.

§ 2-2 femte ledd skal lyde:
Institusjonens system for styring og kontroll med kapitalforvaltningen skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og intern kontroll.

§ 2-4 første ledd skal lyde:
Derivater kan bare anvendes i den utstrekning de bidrar til å redusere selskapets risiko eller på annen måte effektiviserer forvaltningen av selskapets eiendeler eller forpliktelser. Et selskap kan bare anvende derivater som nevnt i § 3-1 første ledd når det foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse på derivatets underliggende. Derivatet må kunne verdiberegnes på en pålitelig og kontrollerbar måte.

§ 3-1 første ledd nr. 9 skal lyde:
9. gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger, herunder gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie, gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel av bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler og gjenforsikringsandel av andre tekniske bruttoavsetninger,

§ 3-1 første ledd nr. 12 skal lyde:
12. aksjer i eiendomsselskaper uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis virksomhet er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10. Bestemmelsen er ikke til hinder for lån mellom morselskap og heleide datterselskaper,

§ 3-1 første ledd nr. 13 skal lyde:
13. aksjer i foretak uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis virksomhet er begrenset til plasseringer i eiendomskonsern eller eiendomsselskap som nevnt i nr. 12. Bestemmelsen er ikke til hinder for at foretaket nevnt i første punktum kjøper aksjer i et annet foretak uten gjeld utover normal driftskreditt og som utelukkende kan plassere sine midler i eiendomsselskap som nevnt i nr. 12,

§ 3-1 første ledd nr. 16 skal lyde:
16. aksjer notert på regulert marked i stat i sone A,

§ 3-1 første ledd nr. 18 skal lyde:
18. derivater, og

Nåværende § 3-1 første ledd nr. 19 oppheves. Nåværende § 3-1 første ledd nr. 20 blir nr. 19.

§ 3-1 første ledd nr. 19 første punktum skal lyde:
19. aksjer, eierandeler, fordringer, andeler i verdipapirfond lignende eiendeler, som ikke omfattes av nr. 1 til og med nr. 18.

§ 3-1 andre ledd skal lyde:
Selskapet skal ikke direkte medregne aksjer eller annen eierandel i datterselskap til dekning av forsikringstekniske avsetninger. Eiendeler eiet av datterselskap kan inngå til dekning av forsikringstekniske avsetninger, dvs. konsolideres inn i selskapets oversikt over de ulike eiendeler etter første ledd. Dersom datterselskapet ikke er heleiet, dersom bare deler av datterselskapets eiendeler inngår til dekning av forsikringstekniske avsetninger, eller dersom datterselskapet har gjeld til andre enn selskapet, skal selskapet i tilfelle medregne en forholdsmessig andel av datterselskapets eiendeler. Andelen skal reflektere at deler av datterselskapets eiendeler må anses å tilhøre andre eiere og/eller kreditorer.

§ 3-2 skal lyde:
Eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 19 skal til sammen ikke utgjøre mer enn 7 prosent av forsikringstekniske avsetninger til dekning av forpliktelser i kollektivporteføljen. Ved beregningen etter første punktum kan selskapet se bort fra aksjer i finansinstitusjon jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3, i samme konsern som selskapet. Som finansinstitusjon regnes her også verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond og eiendomsmeglingsforetak etablert i Norge. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om sammensetningen av eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 19, herunder begrense andelen som kan investeres i spesialfond eller lignende eiendeler.
       Ikke-standardiserte usikrede lån som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 19 kan ikke utgjøre mer enn 5 prosent av forsikringstekniske avsetninger.
       Selskapets netto finansielle tilgodehavende i en valuta skal til enhver tid minst motsvare 80 prosent av de forsikringstekniske avsetningene knyttet til kontraktfastsatte forpliktelser i samme valuta. Bestemmelsen i første punktum er ikke til hinder for at selskapet får en rimelig tilpasningstid for å unngå unødvendige kurstap.
       Tredje ledd gjelder ikke dersom de netto finansielle tilgodehavende i valutaen, ved full dekning av de forsikringstekniske avsetningene i samme valuta, utgjør 7 prosent eller mindre av de samlede aktiva i andre valutaer.
       Ved beregning av netto tilgodehavende i en valuta etter tredje ledd, kan selskapet velge å anse finansielt tilgodehavende i euro og norske kroner som valutaekvivalente. Dette gjelder bare eiendeler som angitt i § 3-1 nr. 12 til og med nr. 16, nr. 18 og ikke rentebærende eiendeler som nevnt i § 3-1 første ledd nr. 17 og nr. 19. Dersom andeler i verdipapirfond eller lignende finansielle instrumenter skal anses som valutaekvivalente, skal selskapet kunne dokumentere at disse utelukkende består av eiendeler som angitt i dette ledd, og at de ikke har tatt opp lån.

§ 3-3 tredje ledd nr. 8 skal lyde:
8. derivater dersom anerkjent oppgjørssentral med daglige marginkrav er uavhengig part ved oppgjør av kontrakten, og

§ 3-3 tredje ledd nr. 9 skal lyde:
9. eiendeler hvis verdi er sikret av derivater.

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
Fra begrensningen i annet ledd gjelder følgende unntak:
1. Lån til eller lån garantert av en kommune kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av de forsikringstekniske avsetninger.
2. Obligasjoner med fortrinnsrett etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV utstedt av en enkelt utsteder, kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av de forsikringstekniske avsetninger.
3. Andeler i ett enkelt spesialfond eller lignende eiendeler omfattet av § 3-1 første ledd nr. 19, kan ikke utgjøre mer enn 1 prosent av de forsikringstekniske avsetninger.
4. Usikret lån til en enkelt låntaker omfattet av § 3-1 første ledd nr. 19, kan ikke utgjøre mer enn 1 prosent av de forsikringstekniske avsetninger.
5. Andeler i ett enkelt verdipapirfond som omfattes av § 3-1 første ledd nr.14, kan til sammen ikke utgjøre mer enn 10 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger.
6. Andeler i ett enkelt verdipapirfond som nevnt i § 3-1 første ledd nr.15, som etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1 og 2, kan til sammen ikke utgjøre mer enn 10 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger.

§ 3-4 skal lyde:
Et selskap kan ikke ha mer enn 9 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger i eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 7 samt nr. 10-13, som innebærer en risiko knyttet til én enkelt eiendom eller flere eiendommer som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en enkelt plassering.

§ 4-1 nytt tredje ledd skal lyde:
For investeringer som er foretatt før 1. januar 2011, skal selskapet senest 1. januar 2012 innrette seg etter § 3-1 første ledd nr. 12 og 13.

§ 4-1 nytt fjerde ledd skal lyde:
Selskapet skal senest 1. juli 2011 ha oppfylt de krav til investeringer som følger av § 3-3 fjerde ledd nr. 5 og 6. Dette gjelder plasseringer foretatt før 1. januar 2011 i verdipapirfond som etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1 og 2 (statsobligasjonsfond).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen