Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd, § 6-6 annet ledd, jf. § 7-10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777 og lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-4, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd, § 6-6 annet ledd, jf. § 7-10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777 og lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-4, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).

I

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

I følgende bestemmelser skal ordet ”forsikringsloven” endres til ”forsikringsvirksomhetsloven” følgende steder:
§ 2-1 tredje ledd nr. 3
§ 2-1 fjerde ledd siste punktum
§ 4-2 fjerde ledd

§ 1-2 skal lyde:
I denne forskrift betyr:
1.  Selskap: Livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.
2.  Pensjonsforetak: Pensjonskasse og innskuddspensjonsforetak.
3.  Forsikringsmessige avsetninger: Forsikringsmessige avsetninger til dekning av
     kontraktfastsatte forpliktelser i samsvar med bestemmelsene i
     forsikringsvirksomhetsloven § 9-15 første ledd bokstav a, c og
d.
4.  Bufferkapital: Kapital som formelt og reelt kan brukes til å dekke de tap som
     kan oppstå ved kapitalforvaltningen.
5.  Regulert marked: Marked som definert i direktiv 2004/39/EF artikkel 1 nr. 14
     (MiFID) og lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 3
     første ledd, samt børs i øvrige stater i sone A.
6.  Stat i sone A: Stater innen OECD-området og Det europeisk økonomiske
     fellesskap, unntatt stater som i løpet av de siste fem årene har avsluttet
     reforhandling av sin statlige utenlandsgjeld.
7.  Derivat: Finansielt instrument som nevnt i lov 29. juni 2007 nr. 75 om
     verdipapirhandel § 2-2.
8.  Verdipapirfond: Fond forvaltet av forvaltningsselskap i samsvar med lov 12.
     juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, samt tilsvarende fond eller foretak for
     kollektiv investering i finansielle instrumenter hvor eier av andelene ikke hefter
     for mer enn investert beløp.
9.  Netto finansielle tilgodehavende i en valuta: Summen av eiendeler i samme
     valuta, med fradrag for kortsiktig og langsiktig gjeld samt ansvarlige lån i
     samme valuta, og korrigert for posisjoner i valutaderivater.
10. Infrastrukturinvesteringer: Direkte investeringer i fysiske installasjoner og anlegg som
     ivaretar viktige samfunnsmessige behov. Investeringen må gi langsiktig, stabil og
     forutsigbar avkastning.

I § 2-2 annet ledd første punktum skal ordet ”den” endres til ”det”.

§ 2-2 annet ledd nr. 7 og nytt nr. 8 skal lyde:
7. kjøp fra, salg til, eller erverv av eiendel utstedt av juridisk person som direkte
    eller indirekte eier mer enn 10 prosent av selskapet,
8. investeringer i infrastruktur, herunder eiendeler som nevnt i § 3-1 første ledd
    nr.14, jf. også forskrift 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring.

§ 2-2 femte ledd skal lyde:
Institusjonens system for styring og kontroll med kapitalforvaltningen skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og intern kontroll.

§ 2-4 første ledd skal lyde:
Derivater kan bare anvendes i den utstrekning de bidrar til å redusere selskapets risiko eller på annen måte effektiviserer forvaltningen av selskapets eiendeler eller forpliktelser. Et selskap kan bare anvende derivater som nevnt i § 3-1 første ledd nr. 19 når det foreligger en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse på derivatets underliggende. Derivatet må kunne verdiberegnes på en pålitelig og kontrollerbar måte.

§ 3-1 første ledd skal lyde:
Følgende eiendeler kan dekke forsikringsmessige avsetninger:
1.   fordring i form av lån til eller garantert av stat i sone A eller sentralbank,
      fylkeskommune, kommune eller tilsvarende offentlig organ i stat i sone A,
2.   fordring i form av lån til eller garantert av en internasjonal organisasjon der
      minst én av statene innenfor EØS-området er medlem,
3.   fordring i form av innskudd i og lån til, eller lån garantert av, finansinstitusjon 
      eller kredittinstitusjon under offentlig tilsyn i stat i sone A, 
4.   fordring i form av lån garantert av forsikringsselskap under offentlig tilsyn i
      stat i sone A,
5.   fordringer (tilgodehavende) på gjenforsikrer og fordringer på andre
      forsikringsselskaper når fordringen er oppstått som ledd i koassuranse,
6.   fordringer med sikkerhet i livsforsikringsavtaler innenfor avtalens
      gjenkjøpsverdi,
7.   fordringer med tinglyst pantesikkerhet i fast eiendom som nevnt i nr. 10 og nr.
      11 samt fordringer sikret med pant i realregistrerte formuesgoder som inngår i
      infrastrukturinvesteringer nevnt i § 1-2 og som er godkjent av Finanstilsynet,

8.   rentebærende fordringer notert på regulert marked i stat i sone A,
9.   gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i livsforsikring,
10. fast eiendom i form av omsettelig bolig- og forretningseiendom,
11. fast eiendom som ikke omfattes av nr. 10,
12. aksjer i eiendomsselskaper uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis
      virksomhet er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10. Bestemmelsen er
      ikke til hinder for lån mellom morselskap og heleide datterselskaper,

13. aksjer i foretak uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis virksomhet er
      begrenset til plasseringer i eiendomskonsern eller eiendomsselskap som nevnt
      i nr. 12. Bestemmelsen er ikke til hinder for at foretaket nevnt i første
      punktum kjøper aksjer i et annet foretak uten gjeld utover normal driftskreditt
      og som utelukkende kan plassere sine midler i eiendomsselskap som nevnt i
      nr. 12,

14.  aksjer i foretak uten gjeld utover normal driftskreditt, hvis virksomhet er
      begrenset til infrastrukturinvesteringer nevnt i § 1-2 siste ledd. Erverv av aksjer
      nevnt i første punktum skal godkjennes av Finanstilsynet,
15.  andeler i verdipapirfond som omfattes av direktiv 85/611/EØF med senere
      endringer (UCITS-direktivet),
16.  andeler i verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52
      om verdipapirfond § 6-12 og § 6-13, unntatt verdipapirfond omfattet av nr. 15
      og spesialfond som omhandlet i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond §
      1-2 første ledd nr. 2.
17.  aksjer notert på regulert marked i stat i sone A,
18.  fordringer som er en del av den ansvarlige kapital til aksjeselskap som nevnt i
      nr. 17, og fordringer med konverteringsplikt eller konverteringsrett når
      fordringene er notert på regulert marked i stat i sone A,
19.  derivater, og
20.  aksjer, eierandeler, fordringer, andeler i verdipapirfond og lignende eiendeler,
      som ikke omfattes av nr. 1 til og med nr. 19. Det er et vilkår at eiendeler som
      nevnt i første punktum kan realiseres på kort sikt. Dette vilkåret gjelder likevel
      ikke andeler i verdipapirfond eller lignende eiendeler, eller omsettelige
      verdipapirer utstedt av finansinstitusjon etablert i Norge, kredittinstitusjon
      etablert i stat innenfor EØS-området eller forsikringsselskap etablert i stat
      innenfor EØS-området.

§ 3-2 skal lyde:
Eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 14 skal til sammen ikke utgjøre mer enn 5 prosent av forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser i kollektivporteføljen. Eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20 skal til sammen ikke utgjøre mer enn 10 prosent av forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser i kollektivporteføljen. Ved beregningen etter annet punktum kan selskapet se bort fra aksjer i finansinstitusjon, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3, i samme konsern som selskapet. Som finansinstitusjon regnes her også verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond og eiendomsmeglingsforetak etablert i Norge. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om sammensetningen av eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20, herunder begrense andelen som kan investeres i verdipapirfond og lignende eiendeler.

Ikke-standardiserte usikrede lån som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20 kan ikke utgjøre mer enn 5 prosent av forsikringsmessige avsetninger.

Selskapets netto finansielle tilgodehavende i en valuta skal til enhver tid minst motsvare 80 prosent av de forsikringsmessige avsetningene knyttet til kontraktfastsatte forpliktelser i samme valuta. For pensjonsforetak og gjenforsikringsselskap er grensen etter første punktum 70 prosent.

Tredje ledd gjelder ikke dersom de netto finansielle tilgodehavende i valutaen, ved full dekning av de forsikringsmessige avsetningene i samme valuta, utgjør 7 prosent eller mindre av de samlede aktiva i andre valutaer.

Ved beregning av netto tilgodehavende i en valuta etter tredje ledd, kan selskapet velge å anse finansielt tilgodehavende i euro og norske kroner som valutaekvivalente. Dette gjelder bare eiendeler som angitt i § 3-1 nr. 12, 13, 15, 16, 17 og nr. 19 og ikke rentebærende eiendeler som nevnt i nr.18 og nr. 20. Dersom andeler i verdipapirfond eller lignende finansielle instrumenter skal anses som valutaekvivalente, skal selskapet kunne dokumentere at disse utelukkende består av eiendeler som angitt i dette ledd, og at fondet ikke har tatt opp lån.

§ 3-3 tredje ledd nr. 4 skal lyde:
4. aksjer i selskap som nevnt i § 3-2 første ledd tredje punktum,

§ 3-3 tredje ledd nr. 9 skal lyde:
9. derivater, dersom anerkjent oppgjørssentral med daglige marginkrav er uavhengig
    part ved oppgjør av kontrakten, og

§ 3-3 tredje ledd nr. 10 skal lyde:
10. eiendeler hvis verdi er sikret av derivater.

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:
Fra begrensningen i annet ledd gjelder følgende unntak:

  1. Lån til eller lån garantert av en kommune kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av de forsikringsmessige avsetninger.
  2. Obligasjoner med fortrinnsrett etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV utstedt av en enkelt utsteder, kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av de forsikringsmessige avsetninger.
  3. Andeler i ett enkelt spesialfond eller lignende eiendeler omfattet av § 3-1 første ledd nr. 20, kan ikke utgjøre mer enn 1 prosent av de forsikringsmessige avsetninger.
  4. Usikret lån til en enkelt låntaker omfattet av § 3-1 første ledd nr. 20, kan ikke utgjøre mer enn 1 prosent av de forsikringsmessige avsetninger.
  5. Andeler i ett enkelt verdipapirfond som omfattes av § 3-1 første ledd nr.15, kan til sammen ikke utgjøre mer enn 10 prosent av selskapets forsikringsmessige avsetninger.
  6. Andeler i ett enkelt verdipapirfond som nevnt i § 3-1 første ledd nr.15, som etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1 og 2, kan til sammen ikke utgjøre mer enn 10 prosent av selskapets forsikringsmessige avsetninger.

§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4. Plasseringsbegrensninger for fast eiendom mv.
Et selskap kan ikke ha mer enn 7 prosent av selskapets forsikringsmessige avsetninger i eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 7 samt nr. 10-14, som innebærer en risiko knyttet til én enkelt eiendom eller flere eiendommer som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en enkelt plassering.

§ 4-2 første ledd nr.1 skal lyde:
1. andeler i verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-11 til § 6-14, unntatt andeler i spesialfond som omfattes av lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-2 første ledd nr. 2.

§ 4-2 andre ledd skal lyde:
Fordringer på selskapet sikret ved pant eller andre rettigheter i selskapets eiendeler skal dekkes av eiendeler som nevnt i § 3-1 første ledd. Eiendeler som det er gitt pant eller andre rettigheter i for å gi sikkerhet for fordringer på selskapet, kan ikke inngå i investeringsvalgporteføljen sammensatt i henhold til kravene i første ledd.

§ 6-1 tredje ledd skal lyde:
Finanstilsynet kan gi nærmere overgangsregler for plasseringsbegrensinger for investeringsvalgportefølje hvor selskapet bærer hele eller deler av avkastningsrisikoen, jf.
§ 4-2 første ledd nr. 1.

§ 6-1 nytt femte ledd skal lyde:
For investeringer som er foretatt før 1. januar 2011, skal selskapet senest 1. januar 2012 innrette seg etter § 3-1 første ledd nr. 12 og 13.

§ 6-1 nytt sjette ledd skal lyde:
Selskapet skal senest 1. juli 2011 ha oppfylt de krav til investeringer som følger av § 3-3 fjerde ledd nr. 5 og 6. Dette gjelder plasseringer foretatt før 1. januar 2011 i verdipapirfond som etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1 og 2 (statsobligasjonsfond).

§ 6-2 skal lyde:
Pensjonsforetaket skal senest 1. januar 2010 ha oppfylt de krav til investeringer i foretak eller annen arbeidsgiver som har pensjonsordning i pensjonsforetaket som følger av forsikringsloven § 7-10 og § 5-1 i forskriften her.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen