Forskrift 21. desember 2011 om aktuar

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar (aktuarforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar (aktuarforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 9-24 og 12-9.

 

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

§ 6 skal lyde:

§ 6 Aktuarens ansvarsområde

Aktuaren skal sørge for:

1.

at selskapets virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte,

2.

beregning av forsikringsmessige avsetninger og risikoutjevningsfondet samt endringer i avsetningsgrunnlaget i henhold til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 9-15 til 9-22, § 9-25 og § 10-10 med forskrifter,

3.

tilordning av avkastning og overskudd ved forvaltning av midler samt overskudd på risikoresultat i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-9 til 9-14 og § 10-14 med forskrifter,

4.

at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 9-3, § 9-5, §§ 10-4 til 10-9 og §§ 10A-2 til 10A-5 med forskrifter,

5.

at meldinger fra selskapet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 første ledd med forskrifter blir sendt Finanstilsynet,

6.

at kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 14-5 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk livsforsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS-området,

7.

at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.

§ 7. første og annet ledd skal lyde:

Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

1.

kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-15 til 9-22, § 9-25, § 10-10 og § 14-5 for filial av utenlandsk selskap med hovedsete utenfor EØS-området, med forskrifter, ikke er oppfylt. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker, skal aktuaren underrette Finanstilsynet,

2.

han finner at pristariffer og premier ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven §9-3, § 9-5, §§ 10-4 til 10-9 og §§ 10A-2 til 10A-5 med forskrifter. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Finanstilsynet blir underrettet,

3.

han finner at selskapets forretnings- eller regnskapsførsel ikke tilfredsstiller de forsikringstekniske krav. Hvis han finner forholdene graverende, skal også revisor og kontrollkomitéen varsles,

4.

han finner at fordelingen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 9-9 til og med 9-14 og § 10-14, jf. § 9-23, med forskrifter, ikke er rimelig.

Aktuaren skal også bekrefte ved sin underskrift alle meldinger til Finanstilsynet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 første ledd med forskrifter.

§ 9 første ledd skal lyde:

I livsforsikringsselskap med tillatelse til å overta annen personforsikring i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 1-3 første ledd skal aktuaren ha ansvar, plikter og rettigheter som nevnt i kap. 2 for skadeforsikringsvirksomheten.

§ 13 skal lyde:

§ 13 Aktuarens ansvarsområde

Aktuaren skal sørge for:

1.

de beregninger av forsikringstekniske avsetninger mv. som skal foretas i henhold til forsikringsvirksomhetsloven §§ 12-10 til og med 12-16 med forskrifter og for øvrig yte slik forsikringsteknisk medvirkning som forskriften forutsetter,

2.

at selskapets premier ikke er fastsatt i strid med forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 og §12-7,

3.

at kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 14-4 med forskrifter er oppfylt for filial av utenlandsk skadeforsikringsselskap,

4.

at det blir utarbeidet statistikk over forsikringsbestanden.

§ 14. første ledd skal lyde:

Aktuaren plikter uten opphold å gi melding til selskapets ledelse og styre dersom:

1.

kravene til avsetninger i forsikringsvirksomhetsloven §§ 12-10 til og med 12-14 og § 14-4 for filial av utenlandsk selskap med hovedsete utenfor EØS, med forskrifter, ikke er oppfylt. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løpet av fire uker skal aktuaren underrette Finanstilsynet,

2.

han finner at en premietariff ikke er i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 12-5. Hvis aktuarens syn ikke blir tatt til følge, skal aktuaren påse at Finanstilsynet blir underrettet.

§ 19 annet og fjerde ledd skal lyde:

Aktuar i livsforsikringsselskap, godkjent av Finanstilsynet (Forsikringsrådet) før forskriftens ikrafttreden, anses godkjent som ansvarshavende aktuar for den virksomhet som ble drevet før tidspunktet for ikrafttreden.

Finanstilsynet kan videre godkjenne person som ikke oppfyller vilkårene i § 12 når det foreligger særlige grunner og godkjenningen anses forenlig med allmenne interesser.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen