Forskrift 21. desember 2011 om e-pengeforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §4c-3.

Forskrift om e-pengeforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §4c-3.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 15 (direktiv 2009/110/EF)


Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§1. Virkeområde, definisjoner, nemndsbehandling unntak mv.

Forskriften fastsetter krav til foretak som skal drive virksomhet som e-pengeforetak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven §4c-1 til §4c-3.

Finanstilsynet fører tilsyn med e-pengeforetak som er registrert i samsvar med § 3, jf. finanstilsynsloven.

E-pengeforetak skal være tilknyttet en klagenemnd som nevnt i finansavtaleloven §4 for behandling av tvister om betalingstjenester.

§ 2. Unntak

Departementet kan i enkeltvedtak unnta et e-pengeforetak fra enkelte eller samtlige bestemmelser gitt i eller i medhold av finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c dersom det maksimalt kan lagres et beløp i norske kroner som tilsvarer 150 euro på det elektroniske medium og følgende betingelser er oppfylt:

1.

samlet gjeld knyttet til utestående elektroniske penger skal i gjennomsnitt ikke overstige et beløp i norske kroner som tilsvarer 5 millioner euro, og

2.

vilkårene i forskrift om betalingsforetak § 4 første ledd bokstav k) og l) er oppfylt.

Et e-pengeforetak som departementet etter første ledd har unntatt fra enkelte eller samtlige bestemmelser i loven, unntatt bestemmelsene henvist til i lov om finansieringsvirksomhet § 4c-3 første ledd, skal registreres i samsvar med § 3. Foretaket skal hvert år framlegge årsberetning eller annen redegjørelse for sin virksomhet for Finanstilsynet. Redegjørelsen skal inneholde opplysninger om størrelsen av den samlede gjeld knyttet til elektroniske penger. Redegjørelsen skal være mottatt av Finanstilsynet senest 1. august det påfølgende år.

Et e-pengeforetak som er gitt unntak etter første ledd, skal underrette Finanstilsynet om endringer som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger vil oppfylles. Dersom vilkårene ikke lenger oppfylles, skal foretaket innen 30 dager søke om tillatelse i samsvar med § 3.


Kapittel 2. Tillatelse

§3. Søknad om tillatelse mv.

Forskrift om betalingsforetak §§ 2 og 4 til 7 gjelder tilsvarende så langt de passer for søknad om, tildeling av og tilbakekall av tillatelse som e-pengeforetak etter finansieringsvirksomhetsloven §4c-2.


Kapittel 3. Krav til kapital

§4. Startkapital

Et e-pengeforetak skal ha en startkapital i norske kroner som minst tilsvarer 350000 euro.

Startkapitalen skal bestå av aksjekapital, grunnfond eller annen egenkapital som fastsatt i direktiv 2006/48/EF artikkel 57 bokstav a og b, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

§5. Ansvarlig kapital

E-pengeforetak skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst utgjør det høyeste av følgende beløp:

1.

et beløp i norske kroner som tilsvarer startkapitalen, eller

2.

summen av

- to prosent av gjennomsnittsverdien for de siste seks måneder av e-pengeforetakets gjeld knyttet til utestående elektroniske penger, og

- det beløp som fremkommer av forskrift om betalingsforetak § 9 første ledd bokstav b for eventuell betalingstjenestevirksomhet som foretaket driver og som ikke er knyttet til utstedelsen av e-penger.

Forskrift om betalingsforetak § 9 annet og tredje ledd får tilsvarende anvendelse for e-pengeforetak.

§6. Anvendelse av banksikringsloven

Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapittel 3 om betalings- og soliditetsvansker gjelder tilsvarende for e-pengeforetak, med unntak av bestemmelsene i §3-4, §3-5 annet og tredje ledd og §3-6.


Kapittel 4. Sikring av kundemidler

§7. Krav til sikring av midler

Midler som innbetales til e-pengeforetak ved utstedelse av e-penger skal sikres i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 4c-2 fjerde ledd. Forskrift om betalingsforetak § 10 første til fjerde ledd samt sjette ledd gjelder tilsvarende så langt det passer.

Midler som er mottatt i form av en betaling via et betalingsinstrument behøver ikke sikres før de er kreditert en betalingskonto hos et e-pengeforetak, eller på annen måte gjort tilgjengelig for e-pengeforetaket. Midlene skal likevel sikres senest fem bankdager etter at e-pengene som betalingen gjaldt er mottatt.

For midler mottatt av e-pengeforetak og som ikke er knyttet til utstedelse av e-penger, gjelder forskrift om betalingsforetak § 10.

E-pengeforetak skal informere Finanstilsynet på forhånd om vesentlige endringer i tiltak for å sikre kundemidler.

§8. Tillitsmenns og ansattes handel for egen regning

For tillitsmenns og ansattes handel for egen regning med finansielle instrumenter gjelder verdipapirhandelloven §§ 8-1 til 8-7.


Kapittel 5. Innløsning

§
9. Innløsningsrett

Ihendehaveren av elektroniske penger kan til enhver tid kreve at e-pengeforetaket kostnadsfritt innløser elektroniske penger til pålydende verdi. Dersom avtalen er tidsbegrenset, kan innløsningskostnader kreves dersom det følger av avtalen, og innløsning kreves før den avtalte utløpsdato eller mer enn ett år etter utløp av avtalen. Innløsningskostnadene skal ikke være høyere enn foretakets faktiske omkostninger ved innløsningen.

Avtalen mellom utsteder og ihendehaver skal klart angi vilkårene for innløsning, herunder kostnader forbundet med innløsning. Ihendehaveren av de elektroniske pengene skal opplyses om disse vilkårene før bindene avtale inngås.

Det kan ikke avtales vilkår som avviker fra vilkårene i første og annet ledd i forbrukerforhold.


Kapittel 6. Regnskap og lovpålagt revisjon mv.

§10. Regnskap, rapportering, revisjon og oppbevaring av dokumenter

Forskrift om betalingsforetak §§ 11 - 13 gjelder tilsvarende for e-pengeforetak


Kapittel 7. Bruk av agenter og andre oppdragstakere

§11. Bruk av oppdragstakere og salgskanaler

E-pengeforetak kan ikke utstede e-penger gjennom agenter.

Forskrift om betalingsforetak §§ 14 - 16 gjelder tilsvarende så langt det passer for e-pengeforetaks betalingstjenestevirksomhet. Innløsning og distribusjon av elektroniske penger kan på samme måte skje gjennom fysiske eller juridiske personer som handler på vegne av foretaket.


Kapittel 8. Norske betalingsforetaks virksomhet i utlandet

§12. Virksomhet i utlandet

Forskrift om betalingsforetak §§ 20 – 23 gjelder tilsvarende for e-pengeforetak så langt de passer.

Et e-pengeforetak som departementet etter § 2 første ledd har unntatt fra enkelte eller samtlige bestemmelser i loven, har ikke adgang til å etablere filial eller drive grensekryssende virksomhet i annen stat i EØS.


Kapittel 9. Utenlandske foretaks virksomhet i Norge

§13. Grensekryssende virksomhet og filial av e-pengeforetak

E-pengeforetak med hovedsete i annen stat i EØS som oppfyller vilkårene i direktiv 2009/111/EF, kan drive virksomhet i Norge når Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt nødvendige opplysninger fra tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat. Forskrift om betalingsforetak §§ 24- 25 gjelder tilsvarende for e-pengeforetak så langt de passer.

For e-pengeforetak med hovedsete i stat utenfor EØS, og som ikke oppfyller vilkårene i finansieringsvirksomhetsloven § 4c-1 tredje ledd, gjelder forskrift om betalingsforetak § 27 tilsvarende for e-pengeforetak så langt det passer.


Kapittel 10. Sluttbestemmelser

§14. Overgangsregler

Foretak hjemmehørende her i riket og som ved forskriftens ikrafttredelse lovlig driver virksomhet som består i å utstede elektroniske penger, skal anses for å ha tillatelse etter § 3 og rett til å fortsette virksomheten inntil videre.

Et e-pengeforetak som nevnt i første ledd, skal innen 1. mars 2011 legge fram for Finanstilsynet en plan enten for hvordan kravene gitt i eller i medhold av finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c skal oppfylles etter at loven har trådt i kraft eller for avvikling av virksomheten. Foretaket skal gi Finanstilsynet alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om foretaket oppfyller kravene gitt i eller i medhold av loven.

Tilsvarende skal foretak som i henhold til lov om e-pengeforetak av 13. desember 2002 nr. 74 § 1-2 er unntatt fra hele eller enkelte av lovens bestemmelser, kunne videreføre virksomheten inntil 31. april 2012 dersom tillatelse etter § 3 eller unntak etter § 2 ikke er gitt.

§15. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. april 2003 nr. 465 om e-pengeforetak.

§ 16. Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1. Forskrift 1. juli 2010 nr. 1049 om betalingsforetak § 3 første ledd annet punktum skal lyde:

«Midler som betalingsforetak mottar fra brukere av betalingstjenester med sikte på å yte betalingstjenester, skal ikke anses som innskudd eller lignende tilbakebetalingspliktige midler i henhold til artikkel 5 i direktiv 2006/48/EF, eller som elektroniske penger etter finansieringsvirksomhetsloven § 4c-1 »

2. Forskrift 13. mars 2009 nr. 309 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering § 10 annet ledd nr. 5 bokstav a skal lyde:

«a. det høyeste beløp som lagres på det elektroniske mediet er 250 euro og mediet ikke kan lades opp igjen, eller»

Til toppen