Forskrift 21. desember 2011 om forsikringstekniske avsetninger mv.

Forskrift om endring av forskrift av 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring.

Forskrift om endring av forskrift av 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 12-10, 12-11, 12-12, 12-13 og 12-14.

 

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om minstekrav til forsikringstekniske avsetninger og utarbeiding av risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring

§ 1 første og tredje ledd skal lyde:

Forskriften gjelder alle skadeforsikringsselskaper inklusive kredittforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper. Forskriften gjelder dessuten livsforsikringsselskaper som i henhold til § 1-3 i forsikringsvirksomhetsloven har fått konsesjon til å overta personforsikringer som ikke er livsforsikringer.

Forskriftens §§ 3 og 4 gjelder ikke avsetninger til dekning av naturskade, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 12-15.

§ 2 skal lyde:

§ 2 Definisjoner

Med selskap menes her skadeforsikringsselskap med den avgrensning som følger av § 1.

Med bransje menes her forsikringsklasse (hovedgruppe) i skadeforsikring som fastsatt i forskrift til forsikringsvirksomhetslovens § 2-1 eller del av slik klasse som etter forskrift fastsatt av Finanstilsynet i medhold av forskriften her skal anses som bransje.

Med forsikringsteknisk ansvar menes her det beløp som på et bestemt tidspunkt og med fastsatt grad av sannsynlighet dekker et selskaps samlede fremtidige, kontraktsmessige erstatningsutbetalinger for egen regning, herunder direkte og indirekte skadebehandlingskostnader relatert til disse erstatningsutbetalingene. Med forsikringsteknisk bruttoansvar menes tilsvarende det beløp som på et bestemt tidspunkt og med fastsatt grad av sannsynlighet dekker selskapets samlede fremtidige, kontraktsmessige brutto erstatningsutbetalinger.

Med premieansvar menes her et selskaps forventede fremtidige erstatningsutbetalinger for egen regning for ikke inntrufne skadetilfeller under forsikringer som på et bestemt tidspunkt løper, herunder direkte og indirekte skadebehandlingskostnader relatert til disse erstatningsutbetalingene. Bruttopremieansvar defineres tilsvarende med utgangspunkt i fremtidige brutto erstatningsutbetalinger.

Med erstatningsansvar menes her et selskaps forventede fremtidige erstatningsutbetalinger for egen regning for skadetilfeller som på et bestemt tidspunkt er inntruffet men ikke oppgjort, herunder direkte og indirekte skadebehandlingskostnader relatert til disse erstatningsutbetalingene. Bruttoerstatningsansvar defineres tilsvarende med utgangspunkt i fremtidige brutto erstatningsutbetalinger.

Med sikkerhetsansvar menes her et selskaps forsikringstekniske ansvar fratrukket selskapets samlede premie- og erstatningsansvar. Bruttosikkerhetsansvar defineres tilsvarende som differansen mellom forsikringsteknisk bruttoansvar og summen av bruttopremieansvar og bruttoerstatningsansvar.

§ 3 annet og tredje ledd skal lyde:

Ved beregningen skal selskapet benytte eller ta utgangspunkt i risikoteoretiske metoder. Selskapet skal gi Finanstilsynet melding om de metoder som måtte være benyttet og for øvrig redegjøre for beregningsmåten.

Finanstilsynet kan gi pålegg om endringer i beregningsmåten. Finanstilsynet kan også fatte vedtak om at selskapet for de enkelte bransjer skal benytte bestemte risikoteoretiske metoder ved beregningen av premieansvaret, erstatningsansvaret eller sikkerhetsansvaret.

§ 3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved beregningen av bruttopremieansvar, bruttoerstat­ningsansvar og bruttosikkerhetsansvar.

§ 4 oppheves.

§ 5 blir ny § 4 og skal lyde:

§ 4 Minstekrav til forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikringsselskap, unntatt kredittforsikringsselskap

(a) Minstekrav til premieavsetning

Selskapets samlede minstekrav til premieavsetning skal til enhver tid utgjøre summen av samlet uopptjent premie for egen regning beregnet i samsvar med forsikringsvirksomhets­loven § 12-11 første ledd og samlet avsetning for ikke avløpt risiko beregnet i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 12-11 annet ledd. Bestemmelsen i første punktum gjelder tilsvarende for hver bransje som omfattes av selskapets konsesjon.

Finanstilsynet gir nærmere bestemmelser om hvorledes minstekravet til premieavsetning skal beregnes, herunder de tilpasninger som må foretas for bransjer der premieinntekter, erstatningsutbetalinger mv. relateres til tegningsåret.

(b) Minstekrav til erstatningsavsetning

Selskapets samlede minstekrav til erstatningsavsetning skal til enhver tid utgjøre det samlede erstatningsansvaret beregnet i samsvar med vedtak og regler gitt i medhold av §§ 3 og 8. Bestemmelsen i første punktum gjelder tilsvarende for hver bransje som omfattes av selskapets konsesjon.

(c) Minstekrav til sikkerhetsavsetning

Selskapets samlede minstekrav til sikkerhetsavsetning skal til enhver tid utgjøre det samlede sikkerhetsansvaret beregnet i samsvar med vedtak og regler gitt i medhold av §§ 3 og 8.

I bransjer eller bransjegrupper der Finanstilsynet ikke har fastsatt eller godkjent risikoteoretiske metoder for beregning av sikkerhetsansvaret, skal minstekravet til sikkerhetsavsetningen utgjøre 15 prosent av selskapets opptjente premie for egen regning for siste regnskapsår, eller – dersom dette er høyere – 15 prosent av summen av minstekravene til premieavsetning og erstatningsavsetning beregnet i samsvar med bokstav a og b. I bransjer der premieinntekter, erstatningsutbetalinger mv. relateres til tegningsårene, skal prosentsatsen i første punktum anvendes på den del av premien som etter rimelige forsikringstekniske prinsipper kan henføres til siste tegningsår. Finanstilsynet kan for den enkelte bransje fastsette en høyere prosentsats enn den som er gitt i første punktum.

(d) Minstekrav til reassuranseavsetning

Selskapets minstekrav til reassuranseavsetning skal til enhver tid utgjøre 10 prosent av et beregningsgrunnlag som består av summen av uopptjent bruttopremie, bruttoerstatningsansvaret og bruttosikkerhetsansvaret fratrukket summen av uopptjent premie for egen regning, minstekravet til erstatningsavsetning og minstekravet til sikkerhetsavsetning. Finanstilsynet kan fastsette en annen prosentsats enn den som er gitt i første punktum.

§ 6 blir ny § 5 og skal lyde:

§ 5 Minstekrav til forsikringstekniske avsetninger i kredittforsikringsselskap

§ 4 bokstav a, b og c gjelder tilsvarende, men slik at kredittforsikringsselskap i alle tilfelle skal ha en sikkerhetsavsetning som minst utgjør 244 prosent av gjennomsnittlig årlig opptjent premie for egen regning over de fem siste regnskapsår.

Ny § 6 skal lyde:

§ 6 Minstekrav til forsikringstekniske avsetninger for virksomhet gjennom filial i annen stat innenfor EØS-området

§§ 4 og 5 gjelder tilsvarende for selskapets kontraktsmessige forsikringsforpliktelser knyttet til virksomhet gjennom filial i annen stat innenfor EØS-området.

Finansdepartementet kan likevel samtykke i at beregningen av minstekrav til sikkerhetsavsetning tilpasses de regler som gjelder i den aktuelle vertsstat for filialen. Samtykket vil i tilfelle begrenses til de risikoer som består i vertsstaten.

§ 8 skal lyde:

§ 8 Utfyllende regler

Finanstilsynet gir utfyllende regler til forskriften, herunder regler om

- retningslinjer for bruk av risikoteoretiske metoder ved beregningen av premieansvar, erstatningsansvar og sikkerhetsansvar, samt bruttopremieansvar, bruttoerstatningsansvar og bruttosikkerhetsansvar,

- retningslinjer for beregning av avsetning for ikke avløpt risiko,

- bransjeinndeling til bruk ved beregning og rapportering, av forsikringstekniske ansvarsstørrelser, minstekrav til forsikringstekniske avsetninger og faktiske forsikringstekniske avsetninger,

- hvilke tilpasninger som skal foretas ved beregningen av minstekravene for de bransjer eller bransjegrupper der premieinntekter, erstatningsutbetalinger mv. relateres til tegningsårene,

- tidspunktet for gjennomføringen av beregningene,

- kontrollen av tilstrekkeligheten i de forsikringstekniske avsetninger,

- rapporteringen av beregninger, oppbygging av risikostatistikk m.m.

§ 9 oppheves

§ 10 blir ny § 9 og skal lyde:

§ 9 Dispensasjon

Finansdepartementet kan i særlige tilfelle og for en tidsbegrenset periode samtykke i at et selskap kan ha lavere forsikringstekniske avsetninger enn fastsatt i forskriften her.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen