Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 21. desember 2011 om forsikringstjenesteytelser

Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 2-4, 7-3, 8-2 og 15-8.

I

I forskriften gjøres følgende endringer

§ 3 skal lyde:

§ 3 Etablering av filial her i riket

Et utenlandsk forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i EØS kan etablere filial og drive virksomhet gjennom filialen her i riket, dersom selskapet har tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet i hjemlandet og er undergitt tilsyn fra myndighetene der. Filialen kan utøve virksomhet som omfattes av en eller flere forsikringsklasser angitt i vedlegg til første skadeforsikringsdirektiv (73/239/EØF) eller til konsoliderte livsforsikringsdirektiv (2002/83/EF), såfremt disse er omfattet av selskapets tillatelse i hjemlandet.

Et utenlandsk pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i EØS kan etablere filial og drive virksomhet gjennom filialen her i riket. Virksomheten gjennom filialen skal drives i samsvar med reglene i § 8a.

§ 7 skal lyde:

§ 7 Grenseoverskridende virksomhet

Et utenlandsk forsikringsselskap eller pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i EØS kan drive grenseoverskridende virksomhet her i riket dersom selskapet eller pensjonsforetaket har tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet i hjemlandet og er undergitt tilsyn fra myndighetene der. Selskapet kan utøve virksomhet som omfattes av en eller flere forsikringsklasser angitt i vedlegget til første skadeforsikringsdirektiv (73/239/EØF) eller til konsoliderte livsforsikringsdirektiv (2002/83/EF), såfremt disse er omfattet av selskapets tillatelse i hjemlandet.

§ 10 første ledd skal lyde:

Følgende lovbestemmelser i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven), med tilhørende forskrifter som angitt, gjelder for virksomhet som drives her i riket:

1. Taushetsplikt

Forsikringsvirksomhetsloven § 1-6.

2. Premier og forsikringsvilkår

Forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 annet ledd, § 9-4, § 9-5 første ledd, jf. § 7-10 og §8-4 med tilhørende forskrifter, § 12-6 første og tredje ledd og § 12-7 første ledd annet punktum. Finanstilsynet kan forby bruk av premier som Finanstilsynet finner urimelige, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 tredje ledd og § 12-5 sjette ledd annet punktum

3. Norske regler om informasjonsplikt

Forsikringsvirksomhetsloven § 7-11, § 9-23 og § 10-16 med tilhørende forskrifter.

4. Overskudd

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-9, § 9-12 og § 10-14, jf. § 7-10 og § 8-4, med mindre annet følger av lovgivningen i institusjonens hjemland. Det skal i alle tilfelle fremgå av forsikringsvilkårene hvilke regler som skal gjelde om retten til overskudd, herunder reglene om beregning, ufordelt overskudd og tidspunkt for utbetaling eller annen disponering av overskuddsmidler.

5. Flytting

Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 med tilhørende forskrift, unntatt § 11-14 sjette ledd annet punktum.

6. Melding om skade til agent

Forsikringsvirksomhetsloven § 12-3 annet ledd.

7. Forbud om forsikring mot strafferettslige sanksjoner

Forsikringsvirksomhetsloven § 12-1 annet ledd med tilhørende forskrifter.

§ 12 skal lyde:

§ 12. Skadeforsikringsselskapenes garantiordning

For forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i EØS som har opprettet filial her i riket gjelder lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordning og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, kapittel 2A.

§ 13 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene om opplysningsplikt i finanstilsynsloven 7. desember 1956 nr. 1 gjelder tilsvarende.

§ 14 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i denne paragraf er underlagt begrensninger fastsatt i artikkel 40 i direktiv 92/49/EØF, artikkel 46 i direktiv 2002/83/EF og artikkel 20 i direktiv 2003/41/EF.

§ 16 skal lyde:

§ 16 Straff

Forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 kommer til anvendelse i tilfeller av forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften og bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av denne.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen