Forskrift 21. desember 2011 om livsforsikring mv.

Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 1-3 annet ledd, § 6-3 annet ledd, § 7-11 fjerde ledd og § 12-5 første ledd.  

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.)

§ 1-1 annet ledd skal lyde:

Reglene i kapittel 11 om flytting gjelder også for banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

§ 1-4 skal lyde:

§1-4. Innskuddspensjonsforetaks virksomhet

Forsikringsvirksomhetsloven §6-1, §6-2 og §6-6 gjelder tilsvarende for virksomheten i innskuddspensjonsforetak.

§ 1-5 første og annet ledd skal lyde:

Reglene i §2-9 og §2-10 gjelder tilsvarende så langt de passer for skadeforsikringsselskaper som har tillatelse til å overta livsforsikringer etter forsikringsvirksomhetsloven §1-3 annet ledd.

Skadeforsikringsselskaper som har tillatelse etter forsikringsvirksomhetsloven §1-3 annet ledd til å overta livsforsikringer, kan også overta forsikringer knyttet til uførerisiko hvor det er avtalt at det i en periode på inntil fem år skal utbetales årlig innskuddsfritak/ premiefritak og i tilfelle årlig uførepensjon i samsvar med uføregraden, med tillegg av utbetaling av et engangsbeløp i samsvar med uføregraden ved utløpet av femårsperioden.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

§2-12 første ledd annet punktum skal lyde:

Det samme gjelder bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven §9-4, §9-5 første og annet ledd og §9-6 annet og tredje ledd.

§2-13 oppheves.

§ 4-1 skal lyde:

§4-1. Overskudd på kontrakter uten overskuddsrett

Overskudd som etter forsikringsvirksomhetsloven §9-9 første ledd, jf. §7-10 og §8-4, er tilordnet kontrakter uten overskuddsrett, tilfaller institusjonen. Det samme gjelder overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven §9-10 tredje ledd, jf. §7-10 annet ledd.

§ 4-2 skal lyde:

§4-2. Overskudd tilordnet fripoliser, pensjonskapitalbevis mv.

Reglene om anvendelsen av overskudd i forsikringsvirksomhetsloven §9-12, jf. §7-10 annet ledd, gjelder også:

a)

fripoliser med ytelser under utbetaling,

b)

opptjente rettigheter i kommunale pensjonsordninger som tilordnes overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven §10-14 annet ledd, og

c)

individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte ytelser som er inngått før 1. januar 2008, unntatt når samtlige slike kontrakter er skilt ut til forvaltning som egen portefølje etter bestemmelsene i §7-1.

Reglene i forsikringsvirksomhetsloven §9-12, jf. §7-10 annet ledd, gjelder ikke pensjonsspareavtaler og pensjonsforsikringsavtaler etter innskuddspensjonsloven §7-3.

§ 5-1 skal lyde:

§5-1. Beregning av minstekrav til avsetninger

Ved beregningen av minstekrav til forsikringsmessige avsetninger for de enkelte kontrakter kan institusjonen ikke benytte høyere diskonteringsrente enn beregningsrenten etter reglene i §2-3 på det tidspunkt de enkelte deler av forpliktelsene etter kontrakten er oppstått, jf. forsikringsvirksomhetsloven §9-16 annet ledd.

§ 5-3 skal lyde:

§5-3. Avsetning til dekning av særskilt avkastningsgaranti

Supplerende avsetning til dekning av avkastningsgaranti knyttet til særskilt investeringsportefølje, jf. forsikringsvirksomhetsloven §9-18 tredje ledd, skal tilsvare kapitalverdien på beregningstidspunktet av den garanterte avkastning med tillegg av den porteføljeverdi som garantien etter avtalen til enhver tid er knyttet til, og med fradrag av verdien av investeringsporteføljen på beregningstidspunktet.

§ 5-6 skal lyde:

§5-6. Beregning av tilleggsavsetninger

Et livsforsikringsselskap kan ved fastsettelsen av årets tilleggsavsetninger i prosent av premiereserve knyttet til den enkelte kontrakt i kollektivporteføljen etter forsikringsvirksomhetsloven §9-17 annet ledd, bruke en høyere prosentsats for grupper av kontrakter uten eller med lave tilleggsavsetninger med sikte på at disse kontraktenes tilleggsavsetninger skal tilsvare 3,5 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt.

§5-7 første ledd skal lyde:

Institusjonen kan ikke uten samtykke etter forsikringsvirksomhetsloven §9-11 første ledd foreta avsetning til risikoutjevningsfondet som medfører at fondet vil overstige 150 prosent av institusjonens samlede risikopremier i regnskapsåret. Dette gjelder ikke avkastning tilordnet risikoutjevningsfondet etter forsikringsvirksomhetsloven §9-9 første ledd.

§ 5-7 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Reglene om overskudd på risikoresultatet i forsikringsvirksomhetsloven §9-10 tredje ledd gjelder ikke risikoforsikringer av høyst ett års varighet som etter melding til Finanstilsynet ikke har rett til overskudd. Overskudd på risikoresultatet for slike forsikringer tilordnes selskapet.

Må institusjonen endre grunnlaget for beregningen av kapitalverdiene slik at de forsikringsmessige avsetninger må forhøyes etter plan som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §9-25, kan risikoutjevningsfondet benyttes til å dekke manglende premiereserve.

§ 6-1 skal lyde:

§6-1. Flerårig avkastningsgaranti for særskilt investeringsportefølje

I avtale etter foretakspensjonsloven §11-1 eller forsikringsvirksomhetsloven §10-15 om at midlene i en kollektiv pensjonsordning med kontraktsfastsatte ytelser skal forvaltes i en særskilt investeringsportefølje, kan det fastsettes at institusjonen garanterer at avkastningen av investeringsporteføljen over et bestemt antall år, minst skal ligge på det nivå avtalen angir. Slik garanti kan ikke dekke en periode som overstiger fem år.

§6-2 annet ledd annet punktum skal lyde:

Udekket rest skal dekkes ved tilskudd fra foretaket, eller i tilfelle belastes institusjonen etter foretakspensjonsloven §11-1 fjerde ledd eller forsikringsvirksomhetsloven §10-15 tredje ledd.

§ 6-5 skal lyde:

§6-5. Supplerende avsetninger for garantiansvar

Institusjonen skal foreta supplerende avsetninger etter §5-3, jf. forsikringsvirksomhetsloven §9-18 tredje og fjerde ledd, til dekning av sitt garantiansvar etter reglene i §6-1 til §6-3.

I § 7-1 skal innledningen i tredje ledd lyde:

For selskapets forvaltning av porteføljen gjelder bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med følgende unntak:

§7-2 annet ledd skal lyde:

Ved flytting av en forsikringskontrakt gjelder reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11.

§ 9-3 skal lyde:

§9-3. Krav til livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks ansvarlige kapital

Ved beregningen av kravet til ansvarlig kapital etter forsikringsvirksomhetsloven §6-3, §7-9 første og annet ledd og §8-3 første ledd gjelder bestemmelsene i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak, og forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak §7 første ledd bokstav m og n og annet ledd bokstav b og c gjelder ikke for pensjonskasser som har vedtektsfestet at den ikke kan innhente ansvarlig kapital fra andre enn foretak eller institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen.

§10-1 første ledd skal lyde:

Ordinær årspremie beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven §10-5 første ledd, skal betales forskuddsvis ved forsikringsårets begynnelse. Premien kan etter avtale med forsikringsselskapet innbetales forskuddsvis i halvårlige terminer, kvartalsvise terminer eller i månedlige terminer. Ved oppdeling av premien i terminer skal det beregnes et termintillegg som dekker økte administrasjonskostnader og reduserte renteinntekter. Termintillegg benyttes tilsvarende ved reguleringspremie og engangspremier.

§ 10-1 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Reguleringspremie som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §10-5 annet ledd skal kreves innbetalt så snart den årlige reguleringspremien er fastsatt. Innbetalingen kan fordeles over de premieterminer som gjenstår av forsikringsåret når reguleringspremien er fastsatt.

Engangspremier som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §10-5 tredje ledd skal kreves innbetalt så snart de er fastsatt. Det kan fastsettes at innbetaling først skal skje samtidig med årets siste premietermin eller senest ved årets utgang.

I § 11-1 skal overskriften og bestemmelsen lyde:

§11-1. Beregning etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7

Ved beregning etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7 av midler knyttet til den kontrakt som skal flyttes, skal avkastning frem til beregningstidspunktet etter §11-7 tredje ledd tilordnes kontrakten og disponeres etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven §9-9 første ledd, jf. §7-10 og §8-4, eller i tilfelle etter §9-12 annet og tredje ledd, jf. §4-2 og §7-1 i forskriften her.

§ 11-2 første til fjerde ledd skal lyde:

Ved flytting av en kontrakt skal tilleggsavsetningene knyttet til kontrakten i avgivende institusjon som beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7, jf. §11-11 til §11-14 forhøyes etter reglene i paragrafen her.

Ved flytting av individuelle kontrakter, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis, skal kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7 tredje ledd, tilordnes kontrakten som tilleggsavsetninger.

Ved flytting av kollektiv pensjonsordning eller annen kollektivkontrakt skal kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7 tredje ledd, tilordnes kontrakten som tilleggsavsetninger. Selskapet har likevel adgang til å holde tilbake den forholdsmessige del av kursreguleringsfondet som utgjør inntil to prosent av kontraktens premiereserve.

Ved anvendelsen av annet og tredje ledd beregnes en kontrakts forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet ut fra forholdet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven §11-7 tredje ledd mellom de midler som er knyttet til den kontrakt som skal flyttes, og midlene knyttet til samtlige kontrakter i kollektivporteføljen som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §9-7 annet ledd.

I §12-1 skal overskriften lyde:

§ 12-1 Nærmere om informasjonsplikten i forsikringsvirksomhetsloven §7-11 annet ledd første punktum

§ 12-1 første og annet ledd skal lyde:

Har pensjonskassen innskuddspensjonsordninger skal informasjon som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §7-11 annet ledd første punktum omfatte pensjonskapitalens størrelse.

Har pensjonskassen kommunale pensjonsordninger skal informasjon som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §7-11 annet ledd første punktum omfatte opptjent pensjon basert på beregnet folketrygd, jf. forsikringsvirksomhetsloven §10-5 fjerde ledd.

§ 12-2 skal lyde:

§12-2. Informasjonsplikt når medlemmene bærer investeringsrisikoen

Informasjonspliktbestemmelsene i forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften) § 4-1 gjelder tilsvarende for pensjonskasser som er opprettet med investeringsvalg.

For pensjonsordninger med kollektivt investeringsvalg i henhold til innskuddspensjonsloven §3-2a og foretakspensjonsloven §11-1a, skal medlemmene etter anmodning gis slik informasjon som nevnt i kapitalforvaltningsforskriften §4-1 første og annet ledd.

§ 12-3 skal lyde:

§12-3. Informasjon om investeringsstrategien

Redegjørelsen for investeringsstrategien som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven §7-7 fjerde ledd, skal etter anmodning stilles til rådighet for pensjonsordningens medlemmer og pensjonister.

§ 13-2 første ledd skal lyde:

Livsforsikringsselskaper skal oppfylle kravene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 og forskriften her fra 1. januar 2008. Inntil dette tidspunkt skal livsforsikringsselskaper drive virksomheten i samsvar med bestemmelsene i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet kapitlene 7 og 8 med tilhørende forskrifter, med mindre annet følger av §13-3.

I § 13-2 annet ledd skal innledningen lyde:

Et livsforsikringsselskap har likevel rett til en andel av overskuddet etter forsikringsvirksomhetsloven §9-9 første ledd tilordnet en kollektiv pensjonsordning som 1. januar 2008 har pensjonister med rett til løpende pensjon, etter følgende regler:

I §13-3 skal bokstav d) og bokstav f) første ledd lyde:

d)

Livsforsikringsselskap og fondsforsikringsselskap kan gis tillatelse til sammenslåing etter forsikringsvirksomhetsloven §3-6.

f)

Skadeforsikringsselskaper som har tillatelse etter lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet §1-2 tredje ledd til å overta livsforsikringer, kan også overta forsikringer knyttet til uførerisiko hvor det er avtalt at det i en periode på inntil fem år skal utbetales årlig innskuddsfritak/ premiefritak og i tilfelle årlig uførepensjon i samsvar med uføregraden, med tillegg av utbetaling av et engangsbeløp i samsvar med uføregraden ved utløpet av femårsperioden.

   

§ 13-4 skal lyde:

§13-4. Overgangsregler for pensjonskasser som driver livsforsikring

Private og kommunale pensjonskasser som driver virksomhet som regnes som livsforsikring, skal oppfylle kravene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7 og forskriften her fra 1. januar 2008. Inntil dette tidspunkt skal pensjonskasser drive virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond.

For pensjonskasser som driver virksomhet på det tidspunkt forsikringsvirksomhetsloven trer i kraft, gjelder likevel følgende:

a)

En pensjonskasse som har søkt tillatelse etter forsikringsvirksomhetsloven §7-3 senest 1. desember 2007, kan inntil søknaden er avgjort fortsette den virksomhet pensjonskassen hadde adgang til å drive da forsikringsvirksomhetsloven trådte i kraft. Overholdes ikke fristen eller avslås søknaden, skal pensjonskassen avvikles etter ellers gjeldende regler.

b)

Minstekravet til grunnkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsvirksomhetsloven §7-5 skal være oppfylt senest 1. januar 2009.

Pensjonskasser skal senest 1. januar 2010 ha oppfylt minstekravet til solvensmarginkapitalen i en pensjonskasse i forsikringsvirksomhetsloven §7-9 første ledd og §9-2 i forskriften her. Pensjonskassene skal også senest 1. januar 2010 ha oppfylt de krav og grenser for en pensjonskasses investeringer i foretak eller annen arbeidsgiver som har pensjonsordning i pensjonskassen, som følger av forsikringsvirksomhetsloven §7-10 og §3-2 i forskriften her.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen