Forskrift 21. desember 2011 om verdipapirfondloven

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond.

Forskrift til verdipapirfondloven

Hjemmel: Fastsatt med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 § 1-4, § 1-5, § 2-5, § 2-8, § 2-9, § 2-11, § 2-12, § 2-13, § 2-15, § 4-4, § 4-5, § 4-10, § 5-4, § 6-1, § 6-11, § 6-12, § 6-14, § 6-17, § 6-18, § 6-19, § 6-20, § 6-21, § 7-1, § 7-7, § 8-2, § 8-5, § 8-7, § 9-2, § 9-3, § 9-5, § 10-2, § 10-3, § 12-4

EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg IX kapittel 3 nr. 30 (direktiv 2009/65/EF), nr. 30b (direktiv 2007/16/EF), direktiv2010/42/EU, direktiv 43/2010/EU, forordning (EU) nr. 583/2010, forordning (EU) nr. 584/2010

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Virkeområde

(1) Forskriften gir utfyllende bestemmelser til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond.

§ 1-2 Definisjoner

(1) I denne forskrift forstås med:

1. Tilknyttet person:

a) styremedlem, aksjeeier eller person i ledelsen til forvaltningsselskapet

b) arbeidstaker i verdipapirforetaket, samt enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for og som kontrolleres av forvaltningsselskapet og som deltar i forvaltningsselskapets utøvelse av verdipapirfondsforvaltning, eller

c) en fysisk person som er direkte involvert i utøvelsen av verdipapirfondsforvaltning i henhold til en avtale med forvaltningsselskapet om utkontraktering

§ 1-3 Verdipapirhandellovens og verdipapirforskriftens anvendelse overfor forvaltningsselskap

(1) For forvaltningsselskap med tillatelse etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd og tredje ledd nr. 1, gjelder verdipapirhandelloven § 9-11 til § 9-18, § 9-20, § 9-21, 9-22 første ledd, § 10-2 tredje ledd, § 10-3, § 10-9, § 10-11, § 10-12, § 10-13 og § 10-16 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene så langt de passer.

Kapittel 2. Forvaltningsselskap

I. Aksjeeiere, kapitalkrav mv.

§ 2-1 Erverv og avhendelse av betydelig eierandel

(1) I melding om erverv av eierandel etter verdipapirfondloven § 2-5, skal erververen oppgi følgende:

1. der aksjeeieren er en fysisk person

a) navn, fødselsnummer og adresse,

b) aksjeeierens arbeidsvirksomhet og styreverv de siste tre årene,

c) om aksjeeieren er egnethetsvurdert i Norge eller annen EØS-stat i løpet av det siste år, samt bekreftelse på dette,

d) aksjeeierens andel av aksjene og stemmene i selskapet, angitt i prosent.

2. der aksjeeieren er en juridisk person;

a) navn, organisasjonsnummer og adresse,

b) navn på aksjeeiere som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av den juridiske personen,

c) styremedlemmenes og ledelsens navn og adresse,

d) andel av aksjene og stemmene i forvaltningsselskapet, angitt i prosent,

e) om aksjeeieren er under tilsyn i Norge eller annen EØS-stat, samt bekreftelse på dette.

(2) Finanstilsynet kan under enhver omstendighet be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som er nevnt i første ledd.

(3) Erverv av rettigheter til aksjer omfattes ikke av verdipapirfondloven § 2-5, med mindre rettigheten gir betydelig innflytelse over selskapet.

(4) Finanstilsynet skal innen tre måneder fra den dag melding som nevnt i første ledd er mottatt, nekte slikt erverv dersom vedkommende aksjeeier ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av forvaltningsselskapet.

(5) Dersom erververen er forvaltningsselskap for verdipapirfond, kredittinstitusjon, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med tillatelse fra annet EØS-stat, skal Finanstilsynet konsultere myndighetene i vedkommende EØS-land. Det samme gjelder dersom erververen er morselskap for, eller er en fysisk eller juridisk person som kontrollerer slikt selskap som nevnt i første punktum. Fristen etter fjerde ledd gjelder ikke i et slikt tilfelle.

(6) Finanstilsynet kan sette frister for gjennomføring av erverv etter denne paragraf.

(7) Forvaltningsselskapet skal underrette Finanstilsynet om erverv eller avhendelse av eierandel i foretaket som omfattes av verdipapirfondloven § 2-5, så snart foretaket får kjennskap til det.

§ 2-2 Ansvarlig kapital

(1) Forvaltningsselskap skal før virksomheten igangsettes ha en startkapital i norske kroner som minst tilsvarer 125 000 euro. Som startkapital regnes innbetalt aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital.

(2) Forvaltningsselskap skal ha en ansvarlig kapital som til enhver tid utgjør et beløp i norske kroner som minst svarer til summen av 125 000 euro og et beløp som svarer til 0,02 prosent av forvaltningsselskapets forvaltningskapital ut over 250 millioner euro, begrenset oppad til et beløp i norske kroner tilsvarende 10millioner euro.

(3) Forvaltningsselskap skal beregne sin ansvarlige kapital etter reglene i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

(4) Forvaltningskapitalen til forvaltningsselskap er den samlede andelsverdien til verdipapirfondene under forvaltning, herunder andelsverdien til verdipapirfond hvor forvaltningen av fondet er utkontraktert til annet foretak.

(5) Forvaltningsselskap skal uten hensyn til størrelsen på kapitalkravet etter første og annet ledd ha en ansvarlig kapital som minst svarer til en fjerdedel av dets faste kostnader i det foregående år. Finanstilsynet kan tilpasse dette kravet dersom det skjer en vesentlig endring i forvaltningsselskapets virksomhet i forhold til det foregående år. Hvis forvaltningsselskapet har drevet virksomhet i mindre enn ett år, skal ansvarlig kapital tilsvare fjerdedelen av faste kostnader fastsatt i budsjettet for inneværende år.

(6) For foretak som ikke oppfyller kravet til ansvarlig kapital, kan Finanstilsynet i særlige tilfeller og for en begrenset tidsperiode samtykke i at et forvaltningsselskap kan ha lavere ansvarlig kapital for å rette opp forholdet eller avslutte virksomheten.

II. Utkontraktering

§ 2-3 Alminnelige bestemmelser om utkontraktering

(1) Forvaltningsselskapet kan, i samsvar med denne paragraf og § 2-4 og § 2-5, sette bort utførelsen av oppgaver som er av betydning for den konsesjonspliktige virksomhet, til et annet foretak for å effektivisere virksomheten.

(2) Utførelse av oppgaver kan ikke settes bort til andre foretak dersom det er fare for interessekonflikt mellom oppdragstaker og forvaltningsselskapet eller mellom oppdragstaker og andelseiere i verdipapirfond. Forvaltningsselskapet kan ikke sette bort utførelsen av oppgaver til depotmottaker dersom oppgavene er knyttet til kollektiv porteføljeforvaltning som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 3.

(3) Forvaltningsselskapet skal påse at oppdragstakeren har de tillatelser som er påkrevet for å utføre den virksomhet her i riket eller i fremmed stat som oppdraget omfatter. Oppdragstaker må ha slik kompetanse og ressurser som oppdraget krever.

(4) Utkontraktering av virksomhet til foretak i stat utenfor EØS-området forutsetter at foretaket er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet, og det er etablert avtale om tilsynssamarbeid mellom Finanstilsynet og foretakets tilsynsmyndigheter.

(5) Utkontraktering av virksomhet påvirker ikke plikter og ansvar forvaltningsselskapet eller depotmottakeren har overfor verdipapirfond, andelseiere eller offentlige myndigheter når det gjelder den virksomhet oppdragene omfatter.

(6) Utkontrakteringen skal ikke medføre hindringer for effektiv kontroll fra forvaltningsselskapet samt adgang til å instruere oppdragstaker med hensyn til utførelsen av det utkontrakterte oppdraget.

(7) Utkontrakteringen må ikke hindre Finanstilsynets tilsyn med den utkontrakterte virksomheten, herunder innsynsrett hos oppdragstaker.

§ 2-4 Avtale om utkontraktering

(1) Forvaltningsselskapet og oppdragstaker skal inngå skriftlig avtale om utkontraktering av virksomhet som minst skal regulere de krav til utkontraktering som følger av denne paragraf og § 2-3 og § 2-5.

(2) Ved utkontraktering av oppgaver knyttet til kollektiv porteføljeforvaltning, jf. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 3, skal avtalen inneholde retningslinjer for forvaltningen.

(3) Avtalen skal regulere taushetsplikt om opplysninger som etter verdipapirfondloven § 2-7 er underlagt taushetsplikt.

(4) Avtalen må kunne endres. Forvaltningsselskapet må kunne si opp avtalen med øyeblikkelig virkning, når dette er i andelseiernes interesse.

(5) Avtalen kan settes i verk så snart melding etter § 2-5 er sendt Finanstilsynet.

(6) Forvaltningsselskapet skal umiddelbart etter inngåelse av avtale om utkontraktering som nevnt i § 2-5 første ledd eller ved vesentlige endringer i denne, informere andelseier skriftlig om utkontrakteringen, eventuelt om endringer i avtalen.

§ 2-5 Melding om utkontraktering

(1) Forvaltningsselskapet skal gi melding til Finanstilsynet om utkontraktering som gjelder kollektiv porteføljeforvaltning og administrasjon av verdipapirfond, jf. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 3. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av den virksomhet oppdraget omfatter, hvem det er inngått avtale med, angi bakgrunnen for at avtale om utkontraktering inngås, beskrive hvordan forvaltningsselskapet vil kontrollere den virksomhet som utkontrakteres og ivareta risiko forbundet med utkontrakteringen.

(2) Forvaltningsselskapet skal gi melding til Finanstilsynet om eventuell avtale om distribusjon av andeler i verdipapirfond som forvaltes av selskapet, herunder hvem det er inngått avtale med.

(3) Dersom melding om utkontraktering gjelder UCITS-fond etablert i annen EØS-stat, skal forvaltningsselskapet utarbeide meldingen på engelsk. Finanstilsynet skal oversende meldingen til UCITS-fondets hjemlandsmyndighet.

(4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved endring i avtalen.

(5) Finanstilsynet kan gi forvaltningsselskapet pålegg om å avvikle oppdragsavtale så snart som mulig dersom forvaltningsselskapet eller oppdragtakeren ikke overholder reglene i verdipapirfondloven eller annet regelverk som gjelder oppdragstakeren, denne forskriften eller vilkår eller pålegg fastsatt av Finanstilsynet.

III. Alminnelige bestemmelser om organisering av forvaltningsselskap

§ 2-6 Generelle organisatoriske krav

(1) Forvaltningsselskapet skal til enhver tid påse at det:

1. har dokumenterte beslutningsprosedyrer og en organisering som klargjør funksjoner og ansvarsområder, blant annet gjennom stillingsinstrukser,

2. gjør selskapets tilknyttede personer kjent med prosedyrer som gjelder innenfor den enkeltes ansvarsområde,

3. har interne kontrollrutiner som sikrer at beslutninger og selskapets interne rutiner overholdes på alle nivåer i selskapet,

4. har et effektivt system for intern rapportering og formidling av relevant informasjon innad i selskapet og rutiner for kommunikasjon med involverte tredjeparter,

5. ansetter medarbeidere som har nødvendig kompetanse og kunnskap,

6. besitter nødvendige ressurser og kunnskap for å kunne kontrollere oppgaver som er utkontraktert til tredjeparter, særlig med hensyn til risikostyring forbundet med slike avtaler, og

7. sørger for at personer som utfører flere oppgaver for forvaltningsselskapet, utfører hver av disse i samsvar med god forretningsskikk.

(2) Forvaltningsselskapet skal tilpasse kravene som følger av første ledd til virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

(3) I tillegg til de krav som følger av første ledd skal forvaltningsselskapet ha:

1. systemer og rutiner for håndtering av informasjon som sikrer nødvendig sikkerhet og konfidensialitet,

2. en hensiktsmessig plan for kontinuitet i virksomheten som tar sikte på å sikre eller gjenopprette viktige data og funksjoner og yting av virksomhet i tilfelle av systemsvikt, og

3. retningslinjer og rutiner for regnskapsføring som gjør at selskapet på anmodning fra myndighetene i rett tid kan fremlegge regnskap og årsberetning i samsvar med gjeldende regler,

4. egnede elektroniske systemer som sikrer rettidig og korrekt registrering av hver transaksjon og krav om tegning og innløsning i samsvar med § 2-16 og § 2-17, og

5. interne instrukser for de ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representantskap eller ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd. Slike instrukser skal også omfatte styremedlemmer som har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd.

(4) Forvaltningsselskapet skal overvåke og regelmessig vurdere foretakets systemer, kontrollrutiner og ordninger etablert i henhold til denne paragraf, og iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler.

§ 2-7 Kundeklager

(1) Forvaltningsselskapet skal ha klare og tilgjengelige rutiner for å kunne behandle klager fra investorer på en forsvarlig og hurtig måte.

(2) Forvaltningsselskapet skal kunne dokumentere slike klager og hvordan de er behandlet.

(3) Investorer skal kunne inngi klager kostnadsfritt. Informasjon om rutiner for klagebehandling skal være tilgjengelig kostnadsfritt for investor.

§ 2-8 Regnskapsrutiner

(1) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer og rutiner for regnskapsføring i samsvar med regnskapsregler i et UCITS-fonds hjemland for å sikre at beregningen av netto andelsverdi av hvert UCITS-fond beregnes korrekt på grunnlag av regnskapsføringen og at tegnings- og innløsningsordre kan utføres korrekt i henhold til denne andelsverdien. Dersom forvaltningsselskapet forvalter verdipapirfond med andelsklasser skal retningslinjene og rutinene tilpasses dette.

(2) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer som skal sikre nøyaktig verdsettelse av eiendeler og forpliktelser til et verdipapirfond i samsvar med gjeldende regler.

§ 2-9 Ledelsens ansvar

(1) Ansvaret for at forvaltningsselskapet overholder sine forpliktelser etter verdipapirfondloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirfondloven påligger forvaltningsselskapets øverste ledelse. Ledelsen skal vurdere og regelmessig gjennomgå de retningslinjer, tiltak og rutiner som er iverksatt for å oppfylle foretakets forpliktelser samt iverksette tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. Dersom det er hensiktsmessig, skal forvaltningsselskapet sørge for at styret pålegges tilsvarende forpliktelser.

(2) Forvaltningsselskapet skal påse at den øverste ledelse:

1. er ansvarlig for gjennomføringen av den generelle investeringsstrategi for hvert verdipapirfond i samsvar med prospekt og vedtekter,

2. overvåker investeringsstrategien for hvert verdipapirfond,

3. sikrer at forvaltningsselskapet har en permanent og effektiv kontrollfunksjon, som omhandlet i § 2-10,

4. sikrer og jevnlig kontrollerer at den generelle investeringspolitikk, investeringsstrategi og risikogrenser for hvert verdipapirfond overholdes,

5. godkjenner og jevnlig kontrollerer at de interne rutinene for investeringsbeslutninger er tilstrekkelige for hvert verdipapirfond for å sikre overholdelse av investeringsstrategier,

6. godkjenner og jevnlig kontrollerer retningslinjer for risikostyringen og tiltak for gjennomføring av retningslinjene etter § 2-13 annet ledd, herunder systemet for risikogrenser for hvert verdipapirfond.

(3) Den øverste ledelsen og styret skal regelmessig motta skriftlige rapporter om forvaltningsselskapets etterlevelse av lover og regler, internrevisjon og risikostyring. Slike rapporter skal blant annet angi om det er iverksatt forebyggende tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. Ledelsen skal motta slike rapporter minst én gang årlig.

(4) Den øverste ledelsen skal regelmessig motta rapporter om gjennomføringen av investeringsstrategi og om de interne rutinene for investeringsbeslutninger.

§ 2-10 Kontroll av etterlevelse (compliance)

(1) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer og rutiner for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller sine forpliktelser etter verdipapirfondloven og forskrifter fastsatt i medhold av verdipapirfondloven. Foretaket skal iverksette forebyggende tiltak og rutiner for å begrense slik risiko og gjøre det mulig for Finanstilsynet å føre tilsyn med foretaket. Foretaket skal tilpasse kravene til virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

(2) Forvaltningsselskapet skal ha en effektiv og uavhengig kontrollfunksjon, som skal:

1. kontrollere at foretaket oppfyller sine forpliktelser etter første ledd,

2. regelmessig vurdere om de nevnte tiltak, retningslinjer og rutiner er tilstrekkelig effektive,

3. vurdere tiltak som iverksettes for å avhjelpe manglende etterlevelse av regelverket, og

4. gi råd og veiledning om forvaltningsselskapets forpliktelser etter verdipapirfondloven til foretakets ledelse, ansatte og andre som utøver virksomhet på vegne av foretaket.

(3) For å sikre at kontrollfunksjonen kan ivareta sine arbeidsoppgaver på en effektiv og uavhengig måte skal forvaltningsselskapet påse at:

1. kontrollfunksjonen har den nødvendige autoritet, ekspertise, ressurser og tilgang til relevant informasjon,

2. det er utpekt en person med hovedansvar for foretakets kontrollfunksjon og for rapportering til foretakets ledelse som nevnt i § 2-9 tredje ledd,

3. personer som er involvert i foretakets kontrollfunksjon ikke involveres i utøvelsen av den virksomhet de skal kontrollere.

(4) Foretaket kan unnlate å oppfylle kravet som følger av tredje ledd nr. 3 dersom foretaket kan godtgjøre at kravet ikke står i rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet og kontrollfunksjonen allikevel forblir effektiv.

§ 2-11 Internrevisjon

(1) Forvaltningsselskapet skal ha en uavhengig internrevisjon. Internrevisjonen skal:

1. ha en revisjonsplan for å kunne vurdere om foretakets systemer, internkontroll og ordninger er tilstrekkelige og effektive,

2. gi tilrådninger på bakgrunn av vurderingene som foretas i medhold av nr. 1,

3. kontrollere at tilrådningene følges, og

4. rapportere om resultatet av internrevisjonens kontrollhandlinger som nevnt i § 2-9 tredje ledd.

(2) Foretaket kan unnlate å oppfylle de krav som følger av første ledd dersom foretaket kan godtgjøre at kravene ikke står i rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

IV. Organisering av risikostyring

§ 2-12 Risikostyringsfunksjon

(1) Forvaltningsselskapet skal ha en fast risikostyringsfunksjon som er uavhengig av operasjonell virksomhet. Risikostyringsfunksjonen skal ha følgende oppgaver:

1. gjennomføre de retningslinjer og prosedyrer som er nevnt i § 2-13 annet ledd,

2. sikre at systemet med interne grenser for risikostyring etter § 2-15 annet ledd nr. 4 følges, herunder grenser for total eksponering og motpartsrisiko,

3. gi styret råd om identifisering av risikoprofil for hvert verdipapirfond som forvaltes,

4. rapportere regelmessig til styret om samsvaret mellom aktuelt risikonivå for hvert verdipapirfond og fastsatt risikoprofil, overholdelse av risikogrenser og om risikostyringen er tilstrekkelig og effektiv,

5. rapportere regelmessig til foretakets ledelse om gjeldende risikonivå for hvert verdipapirfond og eventuelle avvik fra risikogrenser slik at det raskt kan foretas nødvendige tiltak, og

6. gjennomgå og eventuelt bistå i etableringen av system og rutiner for verdsettelse av unoterte derivater, jf. § 2-13 fjerde ledd. Risikostyringsfunksjonen skal tillegges særskilte plikter og ansvar knyttet til verdsettelsen.

(2) Forvaltningsselskap kan unnlate å oppfylle kravet til uavhengighet som følger av første ledd dersom dette anses hensiktsmessig og står i rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet og de verdipapirfond det forvalter.

(3) Risikostyringsfunksjonen skal ha slik myndighet og tilgang til informasjon som er nødvendig for at oppgavene etter første ledd kan gjennomføres.

§ 2-13 Risikostyring – retningslinjer og rutiner

(1) Forvaltningsselskapet skal ha tilstrekkelige og dokumenterte retningslinjer for risikostyring som skal være tilpasset virksomhetens art, omfang og kompleksitet og de verdipapirfond som forvaltes.

(2) Retningslinjene skal identifisere den risiko verdipapirfondene som forvaltes kan bli eksponert for. Retningslinjene skal omfatte de prosedyrer som er nødvendige for at forvaltningsselskapet skal kunne vurdere hva hvert verdipapirfond er eksponert for med hensyn til markeds- likviditets- og motpartsrisiko samt all annen vesentlig risiko, herunder operasjonell risiko. Videre skal retningslinjene angi ansvarsfordelingen i forvaltningsselskapet vedrørende risikostyringen, og omhandle de ordninger, prosesser og teknikker som skal benyttes for å kunne måle og styre risiko etter § 2-15 og total eksponering etter § 6-10.

(3) Retningslinjene skal fastsette innholdet i og hyppigheten av rapportering fra risikostyringsfunksjonen til styret og ledelse etter § 2-12.

(4) Forvaltningsselskapet skal ha systemer og rutiner for korrekt og uavhengig verdsettelse av unoterte derivater. Systemer og rutiner må tilpasses art og kompleksitet av derivatene og må dokumenteres. Dersom tredjeparter er involvert i verdsettelsen av unoterte derivater, skal forvaltningsselskapet følge kravene i § 2-6 første ledd nr. 6 og § 2-26 femte ledd.

(5) Forvaltningsselskapet skal minst én gang i året avgi rapport til Finanstilsynet om bruken av derivater i hvert verdipapirfond det forvalter. Rapporten skal inneholde korrekt og tilfredsstillende informasjon om hvilke typer derivater som benyttes, underliggende risiko, de kvantitative rammene og metoder som er valgt for å vurdere og bestemme risiko forbundet ved derivatplasseringer.

§ 2-14 Risikostyring – overvåkning

(1) Forvaltningsselskapet skal overvåke at

1. retningslinjene for risikostyringen og de ordninger, prosesser og teknikker som er omhandlet i § 2-13 annet ledd er tilstrekkelige og effektive,

2. retningslinjer og ordninger mv. i nr. 1 følges, og

3. at tiltak som er fastsatt for å rette mangler ved risikostyringen er tilstrekkelige og effektive.

(2) Forvaltningsselskapet skal gi melding til sin hjemlandsmyndighet om vesentlige endringer i risikostyringen.

§ 2-15 Måling og styring av risiko

(1) Forvaltningsselskapet skal ha tilstrekkelige og effektive ordninger, prosesser og teknikker for å måle og styre den risiko som verdipapirfondene som forvaltes kan bli eksponert for, og for å sikre overholdelse av grensene for total eksponering knyttet til derivater i § 6-10 og motpartsrisiko ved unoterte derivater i § 6-14. Tiltakene skal være tilpasset virksomhetens art, omfang og kompleksitet, de verdipapirfond som forvaltes og deres risikoprofil.

(2) Forvaltningsselskapet skal for hvert verdipapirfond det forvalter:

1. gjennomføre og dokumentere slike tiltak for risikomåling som er nødvendig for å sikre at risikoen ved inngåtte posisjoner, og dens innvirkning på samlet risikoprofil, måles presist på grunnlag av forsvarlige og pålitelige data,

2. når det er relevant, gjennomføre jevnlige «back-tests» for å kunne etterprøve risikomålinger som omfatter modellbaserte prognoser og skjønn,

3. når det er relevant, foreta jevnlige stress-tester og scenarioanalyser for å kunne ta høyde for endringer i markedsforhold som kan påvirke verdipapirfondet negativt,

4. innføre, gjennomføre og til enhver tid ha et dokumentert system med interne grenser for de målinger som anvendes for å styre og kontrollere relevante risiki for hvert verdipapirfond, hensyntatt alle risiki som kan være av vesentlig betydning for de ulike verdipapirfond, og sikrer overensstemmelse med verdipapirfondets risikoprofil,

5. sikre at gjeldende risikonivå er i overensstemmelse med systemet for risikogrenser for hvert enkelt fond,

6. innføre, gjennomføre og til enhver tid ha tilstrekkelige rutiner som ved faktiske eller påregnelige avvik fra verdipapirfondets risikogrenser, fører til at disse rettes i samsvar med andelseiernes interesser.

(3) Forvaltningsselskapet skal anvende et hensiktsmessig system for styring av likviditetsrisiko for å sikre at hvert verdipapirfond til enhver tid kan oppfylle andelseiers krav om innløsning av andeler. Når det er relevant skal forvaltningsselskap foreta stress-tester for å kunne ta høyde for økt likviditetsrisiko under ekstraordinære omstendigheter.

(4) Forvaltningsselskap skal påse at likviditetsprofilen for investeringer er i samsvar med innløsningsreglene for hvert verdipapirfond.

V. Dokumentasjon

§ 2-16 Registrering av transaksjoner

(1) Forvaltningsselskapet skal sørge for registrering av alle transaksjoner på vegne av et verdipapirfond. Registreringen skal skje uten forsinkelse og skal omfatte:

1. navn på verdipapirfondet og den person som handler på vegne av verdipapirfondet,

2. opplysninger som identifiserer det aktuelle instrument,

3. antall eller volum,

4. type ordre eller transaksjon,

5. pris,

6. for ordre, dato og tidspunkt for innleggelse av ordre og navn på den person ordren ble inngitt til, eller for transaksjoner, dato og tidspunkt for beslutningen om å gjøre en transaksjon og utførelse av transaksjonen

7. navn på den person som inngir ordre eller utfører transaksjonen,

8. årsak til eventuell tilbakekallelse av ordre, og

9. for utførte transaksjoner, navn på motpart og hvilket handelssystem som er benyttet.

§ 2-17 Registrering av tegnings- og innløsningskrav

(1) Forvaltningsselskapet skal sørge for at krav om tegning og innløsning av verdipapirfondsandeler registreres umiddelbart etter de er mottatt. Registreringen skal omfatte informasjon om følgende:

1. det aktuelle verdipapirfondet,

2. når det er relevant, andelsklassen,

3. personen som inngir eller formidler kravet,

4. personen som mottar kravet,

5. dato og tidspunkt for kravet,

6. betalingsvilkår og betalingsmåte,

7. type krav,

8. dato for gjennomføring av kravet,

9. antall andeler som tegnes eller innløses,

10. tegnings- eller innløsningskurs for hver andel,

11. samlet tegnings- eller innløsningsverdi,

12. bruttoverdien av kravet, inklusiv tegningsgebyr eller nettobeløpet etter fradrag for innløsningsgebyr.

§ 2-18 Krav til oppbevaringstid av registrerte opplysninger

(1) Forvaltningsselskapet skal oppbevare den dokumentasjon som kreves etter § 2-16 og § 2-17 i minst 5 år. I den grad Finanstilsynet finner det nødvendig for å ivareta sine tilsynsmessige funksjoner, kan Finanstilsynet i særlige tilfeller gi forvaltningsselskap pålegg om å oppbevare dokumentasjon som nevnt i en lengre periode.

(2) Ved tilbakekall av et forvaltningsselskaps tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning, skal dokumentasjon etter første ledd oppbevares frem til femårsperioden er utløpt.

(3) Dersom forvaltningsselskapet overfører forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap i henhold til verdipapirfondloven § 4-2, skal dokumentasjon for de siste 5 år være tilgjengelig for det forvaltningsselskap som forvaltningen er overført til.

§ 2-19 Krav til medium for oppbevaring av opplysninger

(1) De registrerte opplysningene som kreves etter § 2-16 og § 2-17 skal oppbevares på et medium som gjør at:

1. Finanstilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysningene og rekonstruere hovedfasene i behandlingen av enhver transaksjon,

2. eventuelle rettelser eller andre endringer i opplysningene fremkommer, herunder opplysningenes innhold før eventuelle rettelser eller endringer, og

3. det ikke er mulig å manipulere eller endre opplysningene på en illegitim måte.

VI. Interessekonflikter

§ 2-20 Interessekonflikter som kan være til skade for et verdipapirfond

(1) Forvaltningsselskapet skal identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten og som kan være til skade for et verdipapirfond. Forvaltningsselskapet skal som et minimum vurdere om foretaket, tilknyttet person eller person som er tilknyttet foretaket gjennom direkte eller indirekte eierskap:

1. vil kunne oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av verdipapirfondet,

2. har en annen interesse enn verdipapirfondet når det gjelder resultatet av utøvelse av virksomhet,

3. har økonomiske eller andre grunner til å prioritere en annen kundes eller andre grupper av kunders interesser foran verdipapirfondets interesser,

4. driver samme type virksomhet for verdipapirfondet og for andre kunder, eller

5. vil motta godtgjørelse for forvaltningen av verdipapirfondet fra andre enn verdipapirfondet i form av penger, varer eller tjenester utover standard provisjon.

(2) Når forvaltningsselskapet skal identifisere typer av interessekonflikter, skal selskapet ta hensyn til de ulike interessene til forvaltningsselskapet, herunder tilhørigheten til et konsern, kunders interesser, selskapets forpliktelser overfor verdipapirfondet og interessene til andre verdipapirfond forvaltet av selskapet.

§ 2-21 Retningslinjer for interessekonflikter

(1) Forvaltningsselskapet skal ha skriftlige retningslinjer for å håndtere interessekonflikter. Retningslinjene skal være tilpasset foretakets størrelse og organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, Det skal tas hensyn til forhold foretaket er eller burde være kjent med og som kan gi opphav til interessekonflikter knyttet til andre selskaper i foretaksgruppen.

(2) Retningslinjene skal som et minimum omfatte:

1. angivelse av de forhold som kan medføre interessekonflikter knyttet til verdipapirfondsforvaltning som utføres av eller på vegne av forvaltningsselskapet og som kan innebære en reell risiko for å skade et verdipapirfonds eller andre kunders interesser, og

2. angivelse av rutiner som skal følges og tiltak som skal iverksettes for å håndtere slike interessekonflikter.

(3) Rutiner og tiltak som nevnt i annet ledd nr. 2 skal være egnet til å sikre at tilknyttede personers deltakelse i virksomhet som involverer en interessekonflikt utføres med en nødvendig grad av uavhengighet. Rutinene og tiltakene skal ta hensyn til foretakets, herunder foretaksgruppens, størrelse og virksomhet, samt graden av risiko for å skade kunders interesser. For å sikre nødvendig uavhengighet skal forvaltningsselskap vurdere behovet for blant annet:

1. rutiner for forsvarlig utveksling av informasjon mellom tilknyttede personer involvert i verdipapirfondsforvaltning,

2. særskilt kontroll med tilknyttede personer som i hovedsak utfører verdipapirfondsforvaltning for eller yter tjenester til kunder eller investorer som kan ha motstridende interesser, eller som kan ha interesser i strid med foretakets egne interesser,

3. å fjerne direkte sammenheng mellom avlønningen av tilknyttede personer som utfører ulike typer virksomhet, dersom det kan oppstå interessekonflikter mellom disse virksomhetene,

4. tiltak for å hindre eller begrense muligheten for at det kan utøves utilbørlig påvirkning av en tilknyttet persons utførelse av verdipapirfondsforvaltning,

5. tiltak for å hindre eller kontrollere en tilknyttet persons samtidige eller etterfølgende deltagelse i ulike funksjoner under verdipapirfondsforvaltning dersom slik deltagelse er egnet til å svekke håndteringen av interessekonflikter.

(4) Dersom innføring og gjennomføring av rutiner og tiltak etter tredje ledd ikke sikrer en tilstrekkelig grad av uavhengighet, skal forvaltningsselskapet iverksette ytterligere eller alternative tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å oppnå slik uavhengighet.

§ 2-22 Dokumentasjon av interessekonflikter

(1) Forvaltningsselskap skal dokumentere hvilke funksjoner under verdipapirfondsforvaltning som er utført eller utføres av eller på vegne av foretaket hvor en interessekonflikt har oppstått eller kan oppstå, og som innebærer en reell risiko for å skade interessene til et eller flere verdipapirfond eller andre kunder.

§ 2-23 Informasjon til forvaltningsselskapets ledelse og andelseiere

(1) Dersom rutiner og tiltak som er iverksatt for å håndtere interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å forhindre risiko for å skade interessene til verdipapirfond eller andelseierne, skal den øverste ledelse omgående informeres slik at disse kan ta de beslutninger som er nødvendige for at forvaltningsselskapet uansett skal opptre i samsvar med interessene til verdipapirfond og andelseierne. Andelseiere skal i tilfelle informeres om beslutningene og begrunnelsen for dem gjennom et varig medium.

§ 2-24 Bruk av stemmerett

(1) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer for når og hvordan stemmerett knyttet til finansielle instrumenter som inngår i verdipapirfondets portefølje, skal brukes. Stemmerett skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfond.

(2) Retningslinjene som nevnt i første ledd skal angi tiltak og rutiner med sikte på å:

1. overvåke relevante selskapshendelser,

2. sikre at stemmerett brukes i samsvar med det aktuelle verdipapirfondets investeringsmål og investeringspolitikk, og

3. hindre eller håndtere interessekonflikter ved bruk av stemmerett.

(3) Et sammendrag av retningslinjene som nevnt i første ledd skal være tilgjengelig for investorer.

(4) Opplysninger om hvordan stemmeretten er benyttet skal være tilgjengelig for andelseierne kostnadsfritt på forespørsel.

VII. Forvaltningsselskaps virksomhet - god forretningsskikk mv.

§ 2-25 Generelle bestemmelser om god forretningsskikk

(1) Forvaltningsselskapet plikter å handle i verdipapirfondets og andelseiernes beste interesse ved at det:

1. behandler andelseierne korrekt, herunder sørger for likebehandling av andelseierne og at andelseiere i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse,

2. har retningslinjer og rutiner for å hindre en praksis som kan skade markedets stabilitet og integritet,

3. sørger for at prismodeller og verdifastsettelse for verdipapirfondet er korrekt og transparent, og at det kan dokumentere at porteføljene er nøyaktig verdivurdert, og

4. ikke påfører verdipapirfondet og andelseierne unødige kostnader.

§ 2-26 Krav om nødvendig aktsomhet ved investeringsbeslutninger mv.

(1) Forvaltningsselskapet må sørge for å utvise høy grad av aktsomhet ved utvelgelse og løpende kontroll med plasseringer.

(2) Forvaltningsselskapet må sørge for at det har nødvendig kunnskap og forståelse av de aktiva verdipapirfondets midler er plassert i.

(3) Forvaltningsselskapet skal ha skriftlige retningslinjer og rutiner for den aktsomhet som skal utvises og ha effektive systemer for å sikre at investeringsbeslutninger gjøres i samsvar med verdipapirfondets mål, strategi og risikogrenser.

(4) Dersom det er hensiktsmessig etter den potensielle investeringens art, skal forvaltningsselskapet før investeringen foretas, utarbeide oppdaterte kvantitative og kvalitative analyser samt prognoser for investeringens innvirkning på fondets sammensetning, likviditet og risiko- og avkastningsprofil.

(5) Forvaltningsselskapet skal ha nødvendig kompetanse og utvise aktsomhet når det inngår eller avslutter avtaler med tredjeparter om å utføre oppgaver med risikostyring. Før forvaltningsselskapet inngår slike avtaler, skal det gjøre det som er nødvendig for å kontrollere at den aktuelle tredjepart har evne og kapasitet til å utføre oppgavene pålitelig, profesjonelt og effektivt. Forvaltningsselskapet skal ha systemer for løpende vurdering av utførelsen.

§ 2-27 Bekreftelse ved tegning og innløsning

(1) Forvaltningsselskapet skal, så fort som mulig og senest første arbeidsdag etter gjennomføring av en andelseiers krav om tegning eller innløsning, gi andelseieren en bekreftelse gjennom et varig medium. Bekreftelsen skal inneholde:

1. identifikasjon av forvaltningsselskapet,

2. navn eller annen betegnelse på andelseier,

3. dato og tidspunkt for mottakelse av kravet og betalingsmåte,

4. dato for gjennomføring,

5. identifikasjon av verdipapirfondet og, når det er relevant, andelsklassen,

6. kravets art (tegning eller innløsning),

7. antall andeler,

8. til hvilken andelsverdi andelene ble tegnet eller innløst,

9. dato for beregning av andelsverdi,

10. bruttoverdien av kravet, inklusiv tegningsgebyr eller nettobeløpet etter fradrag for innløsningsgebyr, og

11. samlet beløp for provisjoner og gebyrer med en spesifikasjon av beløpet hvis andelseier ber om det.

(2) Der krav for en andelseier gjennomføres periodisk, skal bekreftelse som nevnt i første ledd gis minst hver sjette måned eller oftere, dersom andelseier ber om det.

(3) Dersom en tredjepart har gjennomført krav om tegning eller innløsning, skal forvaltningsselskapet gi bekreftelse til andelseier etter første ledd senest første arbeidsdag etter at forvaltningsselskapet har mottatt bekreftelse om gjennomføring fra tredjeparten. Forvaltningsselskapet er ikke forpliktet til å gi bekreftelse etter første ledd dersom en annen gir bekreftelse til andelseier med innhold som nevnt i første ledd.

VIII. Beste resultat

§ 2-28 Beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

(1) Forvaltningsselskap skal opptre i beste interesse til de verdipapirfond det forvalter når det utfører beslutninger om å handle på verdipapirfondenes vegne.

(2) Forvaltningsselskapet skal gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for verdipapirfondene med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. For å avgjøre den relative vekten av faktorene nevnt i første punktum, skal det legges vekt på følgende kriterier:

1. verdipapirfondets mål, investeringspolitikk og risiki slik dette fremgår i prospektet og eventuelt vedtekter,

2. ordrens art,

3. egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren, og

4. egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn.

(3) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer og effektive tiltak for å sikre etterlevelse av bestemmelsen i annet ledd. Informasjon om retningslinjene skal være tilgjengelig for andelseierne, herunder informasjon om endringer i retningslinjene.

(4) Forvaltningsselskapet skal regelmessig kontrollere de retningslinjer og tiltak som er etablert i tråd med tredje ledd for å avdekke og utbedre eventuelle mangler. Retningslinjene skal gjennomgås årlig, og dersom det inntreffer endringer som har betydning for å oppnå et best mulig resultat.

(5) Forvaltningsselskapet må kunne dokumentere at det har utført ordre i samsvar med retningslinjene for utførelse av ordre.

§ 2-29 Beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

(1) Forvaltningsselskapet skal opptre i beste interesse til de verdipapirfond det forvalter når det, på vegne av verdipapirfondene, plasserer ordre om utførelse hos andre foretak.

(2) Forvaltningsselskapet skal gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for verdipapirfondene med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. For å avgjøre den relative vekten av faktorene nevnt i første punktum, skal det legges vekt på kriteriene som nevnt i § 2-28 annet ledd nr. 1 til 4.

(3) Forvaltningsselskapet skal ha retningslinjer for å sikre etterlevelse av bestemmelsen i annet ledd. Retningslinjene skal angi hos hvilke foretak ordre kan plasseres med hensyn til ulike typer finansielle instrumenter forutsatt at bestemmelsene i denne paragraf følges. Informasjon om retningslinjene skal være tilgjengelig for andelseierne, herunder informasjon om endringer i retningslinjene.

(4) Forvaltningsselskapet skal regelmessig kontrollere de retningslinjer som er etablert i tråd med tredje ledd, herunder kvaliteten på ordreutførelsen hos de angitte foretak. Eventuelle mangler skal utbedres. Retningslinjene skal gjennomgås årlig, og dersom det inntreffer endringer som har betydning for å oppnå et best mulig resultat.

(5) Forvaltningsselskapet må kunne dokumentere at det har plassert ordre i samsvar med retningslinjene i tredje ledd.

IX. Behandling av ordre

§ 2-30 Behandling av ordre

(1) Forvaltningsselskapet skal ha rutiner og ordninger som sikrer hurtig, korrekt og effektiv utførelse av transaksjoner på vegne av verdipapirfond. Rutinene og ordningene skal sikre at ordre registreres og allokeres omgående, og at ellers sammenlignbare ordre utføres raskt og i rekkefølge med mindre ordrens karakter eller gjeldende markedsforhold ikke muliggjør dette, eller verdipapirfondets interesser tilsier noe annet.

(2) Finansielle instrumenter eller penger, som mottas ved oppgjøret av den utførte ordre, skal omgående settes på det aktuelle verdipapirfonds konto.

(3) Forvaltningsselskapet skal ikke misbruke opplysninger om ikke-utførte ordre og skal gjennomføre rimelige tiltak for å hindre at foretakets tilknyttede personer misbruker slike opplysninger.

§ 2-31 Aggregering og allokering av ordre

(1) Forvaltningsselskapet skal ikke utføre en ordre på vegne av verdipapirfond sammen med en ordre for et annet verdipapirfond eller en annen kundeordre eller en transaksjon for egen regning (aggregering), med mindre:

1. det er usannsynlig at aggregeringen generelt vil være til ulempe for noen verdipapirfond eller kunder, og

2. forvaltningsselskapet har retningslinjer for fordeling (allokering) som på en presis måte angir vilkår for en korrekt allokering av aggregerte ordre, herunder hvordan volum og kurs på ordre har betydning for allokeringen og behandlingen av delvis utførte ordre.

(2) Forvaltningsselskap som aggregerer en ordre på vegne av et verdipapirfond med en eller flere ordre for andre verdipapirfond eller kunder og den aggregerte ordren kun utføres delvis, skal fordele de aktuelle handlene i samsvar med retningslinjer for ordreallokering.

(3) Ved aggregering av transaksjoner for egen regning med en eller flere ordre for verdipapirfond eller andre kunder, skal forvaltningsselskapet ikke allokere de aktuelle handler på en måte som skader verdipapirfondet eller en annen kunde.

(4) Ved aggregering av en ordre for et verdipapirfond eller annen kunde med en transaksjon for egen regning og den aggregerte ordren kun utføres delvis, skal forvaltningsselskapet prioritere verdipapirfondets eller den andre kundens ordre ved allokeringen.

(5) Om forvaltningsselskapet godtgjør at transaksjonen, uten aggregeringen etter fjerde ledd, ikke kunne gjennomføres på like gode betingelser, kan forvaltningsselskapet likevel allokere transaksjonen forholdsmessig i henhold til retningslinjene for allokering etter første ledd nr. 2.

X. Vederlag

§ 2-32 Vederlag fra eller til andre enn verdipapirfondet

(1) Forvaltningsselskapet kan i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning og administrasjon av et verdipapirfond bare motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn verdipapirfondet dersom:

1. andelseierne gis skriftlig forhåndsinformasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes, og

2. vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på virksomheten og ikke vil svekke foretakets plikt til å ivareta verdipapirfondets interesser på beste måte.

(2) Første ledd gjelder ikke reelle utgifter som muliggjør eller er nødvendige for å gjennomføre virksomheten, herunder kostnader til depotbank, markedsplasser, verdipapirregistre, oppgjørssentraler og juridisk bistand. Slike utgifter må etter sin art ikke gi opphav til konflikt med foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med verdipapirfondets interesser.

(3) Forvaltningsselskapet kan gi informasjon som nevnt i første ledd nr. 1 i form av et sammendrag, dersom forvaltningsselskapet forplikter seg til å gi utfyllende informasjon på forespørsel fra andelseier.

Kapittel 3. Forvaltningsselskapers grenseoverskridende virksomhet

§ 3-1 Forvaltningsselskaper etablert i annen EØS-stat – virksomhet i Norge

(1) For utenlandsk forvaltningsselskap som utøver verdipapirfondsforvaltning knyttet til UCITS etablert i Norge, gjelder bestemmelsene i kapittel 4, 5, 6, 8 og 13.

Kapittel 4. Verdipapirfond

§ 4-1 Vedtektenes innhold

(1) Før et forvaltningsselskap benytter derivater på vegne av et verdipapirfond, skal det i fondets vedtekter inntas opplysninger om:

1. at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet,

2. hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes, herunder hva som kan være underliggende til derivater,

3. om forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene,

4. fondets grense for eksponering i derivater dersom fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier og eksponeringen er lavere enn grensen for total eksponering fastsatt i § 6-10 første ledd.

(2) Dersom et verdipapirfond har ulike andelsklasser skal kravene til vedtekters innhold i verdipapirfondloven § 4-4 første ledd tilpasses dette.

§ 4-2 Andelsklasser

(1) Verdipapirfond kan ha andelsklasser med ulike vilkår for utdeling eller reinvestering av utbytte, forvaltningsgodtgjørelse, minste tegningsbeløp og ulik utstedelsesvaluta.

(2) Verdipapirfond med andelsklasser kan ikke ha klassespesifikke plasseringer, herunder plasseringer for valutasikring.

(3) For verdipapirfond som har andelsklasser er andelsverdien verdien av fondet dividert på antall andeler, justert for virkningen av de vilkår som kjennetegner den enkelte andelsklasse.

(4) For verdipapirfond som har andelsklasser skal den enkelte andelsklasse tildeles en unik betegnelse.

§ 4-3 Levering av ligningsoppgaver

(1)Forvaltningsselskap skal oppfylle verdipapirfondets plikter etter ligningsloven, herunder innberette tredjepartsopplysninger og levere selvangivelse.

§ 4-4 Regnskap for verdipapirfond

(1) Regnskap for verdipapirfond skal føres i henhold til forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.

(2) Regnskap for verdipapirfond skal føres på en slik måte at eiendeler og forpliktelser til verdipapirfondet kan identifiseres til enhver tid.

§ 4-5 Suspensjon av innløsningsretten

(1) Dersom Finanstilsynet gir samtykke til at innløsningsretten suspenderes i henhold til verdipapirfondloven § 4-12 syvende ledd, skal forvaltningsselskapet straks varsle myndighetene i de stater der verdipapirfondet markedsføres.

Kapittel 5 Fusjon og avvikling av verdipapirfond

§ 5-1 Generelt om informasjon til andelseiere ved fusjon

(1) Informasjon om fusjonsplaner etter verdipapirfondloven § 5-4 skal gis i en lettfattelig form.

(2) Informasjonen skal gis andelseierne på papir eller annet varig medium.

(3) Informasjonen kan gis på et annet varig medium enn papir der følgende vilkår er oppfylt:

1. dette er i tråd med andelseiers forretningsforhold med forvaltningsselskapet

2. investor skal ha valgt å få informasjon på det andre varige mediet.

(4) Hvis det er godtgjort at andelseier har regelmessig tilgang til internett skal elektronisk kommunikasjon regnes for å være i tråd med andelseiers forretningsforhold med forvaltningsselskapet etter tredje ledd nr. 1. Der andelseier har oppgitt en e-postadresse anses det som godtgjort at vedkommende har regelmessig tilgang til internett.

§ 5-2 Informasjon til andelseiere i begge fond ved fusjon

(1) Informasjon om forventet virkning for andelseiere i begge fond skal omfatte opplysninger om eventuelle endringer av betydning i fondets portefølje før gjennomføring av fusjonen.

(2) Beskrivelsen av rettigheter for andelseiere i begge fond skal omfatte opplysninger om hvordan opptjente inntekter vil håndteres.

(3) Ved grensekryssende fusjon skal andelseiere i begge fond gis informasjon om prosedyrer og forhold knyttet til det andre fondet som avviker fra lovgivningen i fondets hjemland.

(4) Informasjon om relevante prosedyrebestemmelser i begge fond skal omfatte opplysninger om:

1. hvorvidt fusjonen krever tilslutning fra andelseierne og hvordan andelseierne skal gjøres kjent med resultatet av prosessen,

2. hvordan andelseier kan innhente bekreftelse på gjennomføring av fusjonen, jf verdipapirfondloven § 5-6, og

3. eventuelle planer om suspensjon av tegnings- og innløsningsretten

(5) Hvis det gis et sammendrag av fusjonsforslaget innledningsvis i informasjonsdokumentet, skal det fremgå hvor i informasjonsdokumentet de ulike punktene er nærmere omhandlet.

§ 5-3 Informasjon til andelseiere i overdragende fond ved fusjon

(1) Informasjon til andelseiere i overdragende fond skal baseres på at disse ikke har kunnskap om overtakende fond og de skal anbefales å lese nøkkelinformasjonen til overtakende fond.

(2) Informasjon om forventet virkning for andelseiere i overdragende fond skal omfatte følgende:

1. informasjon om endringer i andelseiernes rettigheter før og etter fusjon,

2. sammenligning av forskjeller i risiko- og avkastningsindikatoren eller i risiko som er beskrevet i nøkkelinformasjon for fondene,

3. sammenligning av kostnader og gebyrer som er beskrevet i nøkkelinformasjon for fondene,

4. beskrivelse av hvordan eventuell resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse i overdragende fond beregnes frem til gjennomføring av fusjonen,

5. beskrivelse av hvordan eventuell resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse i overtakende fond beregnes etter fusjonen for å sikre en korrekt behandling av overdragende fonds andelseiere, og

6. forklaring av at også andelseiere som ikke bruker stemmeretten eller stemmer mot, vil bli andelseiere i fusjonert fond, hvis det oppnås tilstrekkelig flertall og de ikke bruker retten til gebyrfri innløsning, jf verdipapirfondloven § 5-4 annet ledd.

(3) Beskrivelsen av rettigheter for andelseiere i overdragende fond skal omfatte opplysninger om følgende:

1. hvor lenge overdragende fond er åpent for tegning og innløsning,

2. når andelseierne i overdragende fond kan utøve sine rettigheter i overtakende fond, og

3. når og hvordan eventuelt deloppgjør i kontanter vil bli utbetalt.

§ 5-4 Informasjon til investorer ved fusjon

(1) I perioden fra tidspunktet informasjon om fusjonen er gitt andelseierne frem til gjennomføringsdatoen for fusjonen, skal informasjon om fusjonen og oppdatert nøkkelinformasjon gis enhver som tegner andeler i overdragende eller overtakende fond. Tilsvarende gjelder for enhver som ber om kopi av overdragende eller overtakende fonds vedtekter, prospekt eller nøkkelinformasjon.

§ 5-5 Avvikling av verdipapirfond

(1) Forvaltningsselskapet fatter vedtak om avvikling og sender søknad om avvikling til Finanstilsynet.

(2) Etter at Finanstilsynet har godkjent avviklingen, skal andelseiere få informasjon i tråd med verdipapirfondloven § 5-7 annet ledd uten ugrunnet opphold. Når andelseierne er informert om avviklingen, kan kunngjøring av fondets andelsverdi opphøre.

(3) Så snart informasjon til andelseierne er gitt, skal fondets portefølje realiseres, og det skal beregnes en sluttkurs for andelseierne. Finanstilsynet kan sette frist for realisasjon.

(4) Forvaltningsselskapet skal, etter at fondets portefølje er realisert og andelseiere har fått utbetaling, sørge for at det utarbeides avviklingsoppgjør og at dette revideres, jf. verdipapirfondloven § 5-7 fjerde ledd.

(5) Når avvikling er gjennomført etter fjerde ledd, skal forvaltningsselskapet påse at det avgis revisorbekreftelse etter verdipapirfondloven § 5-7 femte ledd.

(6) Dersom forvaltningsselskapet i forbindelse med avviklingen tilbyr andelseierne å tegne andeler i andre verdipapirfond som forvaltes av selskapet, skal slik nytegning skje uten kostnader for andelseierne.

(7) Forvaltningsselskapet skal skriftlig informere Finanstilsynet når prosedyren beskrevet i annet til sjette ledd er gjennomført. Den skriftlige informasjonen skal inneholde en bekreftelse på at prosedyren for avvikling er fulgt. Revidert avviklingsoppgjør etter fjerde ledd og revisorbekreftelse etter femte ledd skal vedlegges. Verdipapirfondets originale vedtekter skal sendes inn for sletting.

Kapittel 6. Plassering av verdipapirfondets midler

I. Generelle bestemmelser

§ 6-1 Omsettelige verdipapirer – generelle vilkår

(1) Et verdipapirfonds midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer i henhold til verdipapirfondloven § 6-1 første ledd nr. 1, dersom følgende betingelser er oppfylt:

1. det potensielle tapet et verdipapirfond kan pådra seg gjennom plassering i instrumentene, må være begrenset til hva som er betalt for instrumentene,

2. likviditeten i instrumentene må ikke komme i konflikt med forvaltningsselskapets plikt til å sørge for andelseiers rett til å få sine andeler innløst i henhold til verdipapirfondloven § 4-12,

3. det er tilgjengelig en pålitelig verdifastsettelse av instrumentene i henhold til følgende:

a) omsettelige verdipapirer som faller inn under verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 1 til 4 skal være underlagt nøyaktig, pålitelig og regelmessig verdifastsettelse i form av enten markedspriser eller priser som er tilgjengelige gjennom verdifastsettelsessystemer som er uavhengig av utsteder,

b) andre omsettelige verdipapirer enn de som omfattes av bokstav a, skal være underlagt en periodisk verdifastsettelse basert på informasjon fra utsteder av instrumentet eller kompetente investeringsanalyser,

4. det er tilgjengelig relevant informasjon om instrumentene i henhold til følgende:

a) for omsettelige verdipapirer som faller inn under verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 1 til 4, i form av regelmessig, nøyaktig og utførlig informasjon til markedet om verdipapiret eller eventuelt om porteføljen der verdipapiret inngår,

b) for andre omsettelige verdipapirer enn de som omfattes av bokstav a, i form av regelmessig og nøyaktig informasjon til forvaltningsselskapet om verdipapiret eller eventuelt om porteføljen der verdipapiret inngår, og

5. instrumentene er omsettelige.

(2) Kravene nevnt under første ledd nr. 2 og 5 anses å være oppfylt for omsettelige verdipapirer som faller inn under verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 1 til 3, med mindre det er informasjon tilgjengelig for forvaltningsselskapet som ville lede til en annen vurdering.

§ 6-2 Særregler for enkelte omsettelige verdipapirer

(1) Omsettelige verdipapirer etter § 6-1 omfatter andeler i lukket fond («closed end fund»), dersom følgende betingelser er oppfylt:

1. andelene er underlagt eierstyringsmekanismer som gjelder for selskaper eller tilsvarende mekanismer, og

2. dersom forvaltningen av investeringsselskapet utføres av tredjemann, forutsettes at vedkommende tredjemann er underlagt nasjonal regulering med sikte på investorbeskyttelse.

§ 6-3 Pengemarkedsinstrumenter – generelle vilkår

(1) For at pengemarkedsinstrumenter skal omfattes av verdipapirfondloven § 6-3 gjelder følgende:

1. Pengemarkedsinstrumenter anses å handles normalt i pengemarkedet dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) instrumentene har ved utstedelse en maksimal løpetid på 397 dager,

b) instrumentene har en gjenværende maksimal løpetid på 397 dager,

c) instrumentenes rente justeres regelmessig og minst én gang hver 397. dag i tråd med utviklingen i pengemarkedet, eller

d) instrumentenes risikoprofil, herunder kreditt- og rentenivårisiko, er tilsvarende som for finansielle instrumenter med en løpetid som angitt under bokstav a eller b eller som er underlagt renteregulering som angitt under bokstav c.

2. Pengemarkedsinstrumenter anses likvide dersom instrumentene kan bli solgt hurtig med begrensede kostnader, og slik at det tas hensyn til forvaltningsselskapets plikt til å sørge for andelseiers rett til å få sine andeler innløst i henhold til verdipapirfondloven § 4-12.

3. Pengemarkedsinstrumenter anses å kunne verdifastsettes til enhver tid når det er tilgjengelig nøyaktige og pålitelige systemer for verdifastsettelse som oppfyller følgende kriterier:

a) systemene setter forvaltningsselskapet i stand til å beregne en netto andelsverdi i overensstemmelse med verdien som det finansielle instrumentet kunne blitt handlet til mellom velinformerte og interesserte parter i henhold til vanlige forretningsmessige vilkår, og

b) systemene er basert på markedsdata eller anerkjente verdifastsettelsesmodeller, herunder systemer basert på verdsetting etter amortisert kost.

(2) Kravene nevnt under første ledd nr. 2 og 3 anses å være oppfylt for pengemarkedsinstrumenter som oppfyller vilkårene under første ledd nr. 1 og som faller inn under verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 1 til 3, med mindre det er informasjon tilgjengelig for forvaltningsselskapet som ville lede til en annen vurdering.

§ 6-4 Generelle vilkår for unoterte pengemarkedsinstrumenter

(1) Et verdipapirfonds eiendeler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter i henhold til verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

1. instrumentene oppfyller vilkårene i denne forskriften § 6-3 første ledd,

2. det er tilgjengelig hensiktsmessig informasjon om instrumentene, herunder informasjon som innebærer at det kan gjøres en egnet vurdering av kredittrisikoen som knytter seg til investeringen i slike instrumenter, og

3. instrumentene er fritt omsettelige.

§ 6-5 Informasjonskrav for unoterte pengemarkedsinstrumenter

(1) Informasjonen som skal være tilgjengelig om pengemarkedsinstrumenter i henhold til § 6-4 første ledd nr. 2 må oppfylle følgende:

1. For pengemarkedsinstrumenter som omfattes av verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd nr. 2 og 4 eller for de instrumenter som omfattes av nevnte bestemmelse nr. 1 og som er utstedt av en lokal eller regional myndighet i en stat som er part i EØS-avtalen eller av en offentlig internasjonal institusjon, men som ikke er garantert av en stat som er part i EØS-avtalen, eller hvis det er tale om en forbundsstat som er part i EØS-avtalen, av en av dens delstater, skal det være tilgjengelig hensiktsmessig informasjon som skal bestå av:

a) informasjon om både utstedelsen eller utstedelsesprogrammet og om utsteders rettslige og finansielle situasjon før utstedelsen av pengemarkedsinstrumentet,

b) oppdateringer av den informasjonen som er omtalt under bokstav a på regelmessig basis og dersom en betydningsfull begivenhet inntreffer,

c) informasjonen som er omtalt under bokstav a, skal være bekreftet av egnete kvalifiserte tredjemenn som ikke er underlagt utsteders instruksjoner, og

d) tilgjengelige og pålitelige statistikker om utstedelsen eller utstedelsesprogrammet.

2. For pengemarkedsinstrumenter som omfattes av verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd nr. 3, skal det være tilgjengelig hensiktsmessig informasjon som skal bestå av:

a) informasjon om utstedelsen, utstedelsesprogrammet eller om utsteders rettslige og finansielle situasjon før utstedelsen av pengemarkedsinstrumentet,

b) oppdateringer av den informasjonen som er omtalt under bokstav a på regelmessig basis og dersom en betydningsfull begivenhet inntreffer, og

c) tilgjengelige og pålitelige statistikker om utstedelsen, utstedelsesprogrammet eller andre data som muliggjør en egnet vurdering av kredittrisikoen som knytter seg til investeringen i slike instrumenter.

3. For pengemarkedsinstrumenter som omfattes av verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd nr. 1 med unntak av de instrumenter som omfattes av denne paragraf første ledd nr. 1 og de pengemarkedsinstrumenter som er utstedt av Den europeiske sentralbank eller av en sentralbank i en stat som er part i EØS-avtalen, skal det være tilgjengelig hensiktsmessig informasjon om utstedelsen, utstedelsesprogrammet eller om utsteders rettslige og finansielle situasjon før utstedelsen av pengemarkedsinstrumentet.

§ 6-6 Tilleggsregler for enkelte unoterte pengemarkedsinstrumenter

(1) Plassering i pengemarkedsinstrumenter etter verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd nr. 3, som ikke er underlagt tilsyn i henhold til EØS-regler, forutsetter at institusjonen oppfyller én av følgende betingelser:

1. institusjonen er lokalisert i en EØS-stat,

2. institusjonen er lokalisert i en OECD-stat som inngår i G 10-landene,

3. institusjonen må minst ha rating «investment-grade», eller

4. det kan påvises på grunnlag av en grundig analyse av institusjonen at tilsynsreglene som er anvendelige for den aktuelle institusjonen er minst like strenge som tilsvarende EØS-regler.

(2) For plassering i pengemarkedsinstrumenter i henhold til verdipapirfondloven § 6-5 annet ledd nr. 4 som beror på godkjenning av tilsynsmyndigheten i henhold til EØS-regler som svarer til direktiv 2009/65/EF artikkel 50 (1) bokstav h fjerde strekpunkt, gjelder følgende:

1. henvisningen i artikkel 50 (1) bokstav h fjerde strekpunkt til verdipapiriseringsinstrumenter skal forstås som en henvisning til strukturer som er opprettet i form av et selskap eller kontrakt med det formål å ivareta verdipapiriseringsoppgaver,

2. henvisningen i artikkel 50 (1) bokstav h fjerde strekpunkt til likviditetslinjer i en bank skal forstås som bankfasiliteter som er garantert av en finansiell institusjon som selv oppfyller verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 3.

§ 6-7 Omsettelig verdipapir eller pengemarkedsinstrument med derivatelement

(1) Et omsettelig verdipapir anses å inneholde et derivatelement dersom følgende kriterier er oppfylt:

1. i kraft av derivatelementet kan noen av eller alle betalingsstrømmene som følge av innehavet av det omsettelige verdipapiret som fungerer som hovedkontrakt, endres i overensstemmelse med en spesifikk rentesats, prisen på et finansielt instrument, en valutakurs, en pris- eller renteindeks, en kredittrating eller kredittindeks eller andre variabler og derfor variere på en måte som er lik som for frittstående derivater,

2. derivatelementets økonomiske kjennetegn og risikoer er ikke nært forbundet med de økonomiske kjennetegn og risikoer ved hovedkontrakten, og

3. derivatelementet har en betydelig innvirkning på risikoprofilen og prisen på det omsettelige verdipapiret.

(2) Et pengemarkedsinstrument anses å inneholde et derivatelement dersom kriteriene angitt i første ledd er oppfylt.

(3) Når et omsettelig verdipapir eller pengemarkedsinstrument inneholder et derivatelement etter første og annet ledd, gjelder § 6-9 sjette ledd.

(4) Et omsettelig verdipapir eller et pengemarkedsinstrument skal ikke anses å inneholde et derivatelement i henhold til første og annet ledd dersom instrumentet inneholder et element som er kontraktsmessig omsettelig uavhengig av det omsettelige verdipapiret eller pengemarkedsinstrumentet. Et slikt element skal anses som et separat finansielt instrument.

§ 6-8 Teknikker og instrumenter for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning

(1) Av hensyn til en effektiv porteføljeforvaltning, kan det i forvaltningen av verdipapirfond benyttes visse teknikker og instrumenter som relaterer seg til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, dersom de teknikker og instrumenter som benyttes oppfyller følgende kriterier:

1. de er økonomisk hensiktsmessige og de benyttes på en kostnadseffektiv måte,

2. de benyttes for å

a) redusere risiko,

b) redusere kostnader eller

c) frembringe tilleggskapital eller inntekter til verdipapirfondet med et risikonivå som er i overensstemmelse med risikoprofilen til verdipapirfondet og plasseringsbegrensningene etter verdipapirfondloven,

3. risikoen forbundet med teknikkene og instrumentene blir hensiktsmessig fanget opp av risikostyringssystemet i forvaltningsselskapet, og

4. teknikkene og instrumentene er i samsvar med verdipapirfondets mål.

§ 6-9 Plassering i derivater

(1) Kapitalinnskudd i verdipapirfond kan bare plasseres i derivater i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

(2) Med derivater menes i denne forskrift opsjoner, terminer og bytteavtaler samt andre lignende finansielle instrumenter. Derivatet må ha én eller flere av følgende som underliggende:

1. finansielt instrument som nevnt i verdipapirfondloven § 6-1, inkludert et finansielt instrument med en eller flere tilsvarende karakteristika,

2. en finansiell indeks, rente, valuta eller vekslingskurs.

(3) Ved plasseringer i derivater med omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som underliggende, må underliggende oppfylle likviditetskravene i verdipapirfondloven § 6-5 første eller annet ledd.

(4) Kapitalinnskudd i verdipapirfond kan ikke plasseres i varederivater.

(5) Valutaderivater kan bare benyttes til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige plasseringer.

(6) Når et omsettelig verdipapir eller pengemarkedsinstrument inneholder et derivatelement slik som angitt i § 6-7, skal derivatelementet følge bestemmelsene om derivater i denne forskriften.

§ 6-10 Total eksponering mv.

(1) Et verdipapirfonds totale eksponering knyttet til derivater skal ikke overstige verdien av fondets netto portefølje. Den totale eksponeringen skal beregnes minst én gang daglig med utgangspunkt i nåværende verdi av underliggende, motpartsrisikoen, forventede markedssvingninger, og tiden som er tilgjengelig for å stenge posisjonene.

(2) Den totale eksponeringen skal beregnes som

1. tilleggseksponeringen og «gearingen» som frembringes ved fondets bruk av derivater, herunder derivatelementer som angitt i § 6-7, eller

2. markedsrisikoen i fondets portefølje.

(2) Den totale eksponeringen skal beregnes etter en forpliktelsesmodell, en «value at risk»-modell eller andre avanserte risikomålingsmetoder som er hensiktsmessige. Med «value at risk» menes et mål for det maksimalt forventede tap for et gitt konfidensnivå i en gitt tidsperiode. Forvaltningsselskapet skal påse at metoden som benyttes for beregningen er hensiktsmessig med hensyn til verdipapirfondets investeringsstrategi, type og omfang av derivater som benyttes.

(3) Dersom verdipapirfondet anvender teknikker og instrumenter som nevnt i § 6-8, herunder gjenkjøpsavtaler og utlån for å frembringe tilleggskapital eller eksponering mot markedsrisiko, skal disse teknikkene tas med ved beregningen av total eksponering knyttet til derivater.

(4) Dersom beregningen skjer etter en forpliktelsesmodell, skal denne benyttes på alle fondets derivatplasseringer, herunder derivatelementer i henhold til § 6-7. Hver derivatposisjon skal omregnes til markedsverdien av en tilsvarende posisjon i det underliggende instrument. Det kan eventuelt benyttes andre tilsvarende beregningsmetoder.

(5) Ved beregningen etter en forpliktelsesmodell, kan det tas hensyn til motregning og sikringsforretninger som medfører en klar reduksjon av risikoeksponeringen. Dette forutsetter at motregningen og sikringsforretninger tar hensyn til åpenbar og vesentlig risiko. Plasseringer i derivater som ikke øker verdipapirfondets eksponering og midlertidige låneopptak etter verdipapirfondloven § 6-10 annet ledd kan holdes utenfor beregningen etter en forpliktelsesmodell.

(6) Et forvaltningsselskap for verdipapirfond kan ikke på vegne av fondet benytte derivater som ledd i en strategi for å oppnå kontroll med utsteder av det underliggende til derivatet.

§ 6-11 Kredittderivater

(1) Verdipapirfondets midler kan plasseres i kredittderivater som overfører kredittrisikoen ved et underliggende som nevnt i § 6-9 annet og tredje ledd. Kredittderivater må ikke resultere i levering eller i overføring av andre aktiva enn de aktiva som er omfattet av verdipapirfondloven §6‑1, herunder i form av kontantoppgjør.

(2) Kredittderivater må oppfylle vilkårene for unoterte derivater i § 6-13 og § 6-14 første ledd.

(3) Risikoen ved kredittderivater må bli hensiktsmessig tatt høyde for ved risikostyringen i fondet, og gjennom internkontrollsystemet når det gjelder risikoen for asymmetrisk informasjon mellom forvaltningsselskapet og motparten til kredittderivatet som følge av motpartens tilgang til ikke-offentlig informasjon om de selskaper som kredittderivatet gjelder.

§ 6-12 Indeksderivater

(1) En finansiell indeks i henhold til § 6-9 annet ledd nr. 2, skal forstås som en finansiell indeks som oppfyller følgende vilkår:

1. indeksen må være tilstrekkelig diversifisert slik at følgende kriterier er oppfylt:

a) indeksen er sammensatt på en slik måte at prisbevegelser eller handel vedrørende en komponent ikke har urimelig innflytelse på utviklingen på hele indeksen,

b) indeksens sammensetning må være diversifisert på en måte som tilsvarer det som følger av verdipapirfondloven § 6-8.

2. indeksen må representere et passende sammenligningsgrunnlag for det marked som indeksen refererer til slik at følgende kriterier er oppfylt:

a) indeksen måler avkastningen til en representativ gruppe av underliggende på en relevant og hensiktsmessig måte,

b) indeksen blir med jevne mellomrom revidert eller rebalansert ifølge offentlig tilgjengelige kriterier for å sikre at indeksen fortsatt reflekterer de markeder den refererer til,

c) de underliggende aktiva er tilstrekkelig likvide slik at brukerne kan etterligne indeksen om nødvendig, og

1. indeksen blir offentliggjort på en hensiktsmessig måte slik at følgende kriterier er oppfylt:

a) offentliggjøringen bygger på betryggende prosedyrer for å samle inn priser og for å beregne og deretter offentliggjøre indeksverdien, herunder prosedyrer for prisfastsettelse av komponenter hvor en markedspris ikke er tilgjengelig,

b) vesentlig informasjon så som indeksberegning, rebalanseringsmetoder, indeksforandringer eller eventuelle operasjonelle vanskeligheter når det gjelder rettidig og korrekt informasjon, må foreligge på en bred og rettidig måte.

(1) Dersom ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, skal derivatet, forutsatt at vilkårene for derivater er oppfylt, anses som et derivat med en kombinasjon av underliggende aktiva.

§ 6-13Unoterte derivater - verdsetting mv.

(1) Unoterte derivater må kunne verdsettes daglig på en pålitelig og etterprøvbar måte. Forvaltningsselskapet skal påse at verdsettingen bygger på rimelige verdier som er basert på en passende, nøyaktig og uavhengig vurdering. Verdsettingen må ikke kun bygge på motpartens markedsnoteringer og skal oppfylle følgende vilkår:

1. verdsettingen skal bygge på enten en pålitelig ajourført markedsverdi av instrumentet, eller hvis en slik verdi ikke foreligger, en prisfastsettelsesmodell som benytter en hensiktsmessig og anerkjent metode, og

2. etterprøving av verdsettingen utføres av en av følgende:

a) en egnet tredjemann som er uavhengig av motparten i derivatkontrakten. Kontrollen skal utføres så ofte det er nødvendig og på en slik måte at forvaltningsselskapet kan kontrollere det,

b) en avdeling i forvaltningsselskapet som er uavhengig av den delen som forvalter verdipapirfondet og som er hensiktsmessig utrustet for dette.

(2) På forvaltningsselskapets initiativ må unoterte derivater på ethvert tidspunkt kunne selges, innløses eller stenges ved en motgående handel til en rimelig verdi. Med rimelig verdi menes en referanse til det beløpet for hvilket et aktiva vil kunne byttes eller en gjeld vil kunne gjøres opp mellom velinformerte og interesserte parter i henhold til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

§ 6-14 Unoterte derivater – motpartsrisiko

(1) Unoterte derivater må inngås mot bank, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med tillatelse fra en EØS-stat. Motparten må minst ha rating «investment grade» fra et anerkjent ratingbyrå.

(2) Ved plassering i unoterte derivater skal risikoeksponeringen mot samme motpart ikke overstige:

1. 10 prosent av fondets eiendeler når motparten er en kredittinstitusjon.

2. 5 prosent av fondets eiendeler mot andre motparter enn kredittinstitusjoner.

(3) Risikoeksponeringen mot samme motpart beregnes på grunnlag av den positive løpende avregningsverdien (mark-to-market) i kontrakten med motparten. I beregningen er det adgang til å motregne plasseringer i unoterte derivater mot samme motpart, forutsatt at motregningsavtaler med motparten kan gjøres gjeldende. Motpartseksponeringen kan reduseres gjennom sikkerhetsstillelse, forutsatt at sikkerheten som stilles er tilstrekkelig likvid. Sikkerhet som forvaltningsselskapet stiller på vegne av verdipapirfondet, skal tas med i beregningen av motpartsrisiko. Sikkerhet som stilles kan tas med i beregningen etter en nettoavregning, forutsatt at det kan gjøres gjeldende motregning overfor denne motparten.

(4) Første og annet ledd begrenser ikke adgangen til oppgjørssentral med tillatelse etter verdipapirhandlelloven § 13-1 eller tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat til å tre inn som part eller garantere for oppfyllelse av derivatkontrakter.

§ 6-15 Plasseringsbegrensninger – derivater

(1) Ved beregning av plasseringsbegrensningene i verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd skal derivater hensyntas slik at underliggende til derivater medregnes på følgende måter:

1. rett eller plikt til kjøp skal legges til fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder,

2. rett eller plikt til salg kan trekkes fra fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder.

(2) Beregningen skal skje i henhold til en forpliktelsesmodell

(3) Følgende verdier skal benyttes ved beregningen etter første ledd:

1. terminer og bytteavtaler: markedsverdien av underliggende

2. opsjoner: markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

(4) For derivater med aksje eller obligasjoner som underliggende, og der fondet skal etterligne sammensetningen av en indeks, vil grensene i verdipapirfondloven § 6-8 komme til anvendelse dersom betingelsene i nevnte bestemmelse er oppfylt.

(5) Første ledd og § 6-14 annet og tredje ledd kommer ikke til anvendelse dersom underliggende til derivatet er en finansiell indeks som oppfyller betingelsene angitt i § 6-12.

(6) Ved beregning av plasseringsbegrensningene i verdipapirfondloven § 6-9 skal derivater hensyntas slik at underliggende til derivater medregnes på følgende måter:

1. rett eller plikt til kjøp skal legges til fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder,

2. rett eller plikt til salg kan ikke trekkes fra fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder.

(7) Ved beregningen av underliggende til terminer, opsjoner og bytteavtaler etter sjette ledd skal markedsverdien legges til grunn.

§ 6-16 Indeksfond

(1) Et verdipapirfond anses som et indeksfond i henhold til verdipapirfondloven § 6-8 første ledd nr. 1 til 4 dersom følgende betingelser er oppfylt:

1. verdipapirfondet etterligner sammensetningen av de underliggende komponenter i en aksje- eller obligasjonsindeks, herunder ved å benytte derivater eller andre teknikker og instrumenter som nevnt i denne forskrift § 6-8,

2. indeksen følger risikospredningsreglene i verdipapirfondloven § 6-8,

3. tilbyder av indeksen benytter en anerkjent metode som generelt ikke medfører utelukkelse av en større utsteder innenfor det marked indeksen refererer til, og

4. indeksen er offentlig tilgjengelig, og indekstilbyder er uavhengig av forvaltningsselskapet. Kravet om uavhengighet utelukker dog ikke at indekstilbyder og forvaltningsselskapet tilhører samme konsern, forutsatt at effektive tiltak for håndtering av interessekonflikter er etablert.

§ 6-17 Salg på termin og utstedelse av kjøpsopsjon mv.

(1) Verdipapirfond kan foreta salg på termin og utstede kjøpsopsjon etter reglene i annet til åttende ledd. Med salg på termin menes i bestemmelsen her også den delen i en bytteavtale som har framtidige forpliktelser og rettigheter som i solgt termin.

(2) Ved fysisk oppgjør må forvaltningsselskapet påse at leveringsrisikoen er fullt dekket til enhver tid fra det tidspunkt motparten tidligst kan kreve levering. Leveringsrisiko kan dekkes ved:

1. eie av underliggende,

2. innlån av underliggende,

3. utlånt underliggende med tilbakelevering før oppgjørsfrist for shortsalget,

4. kjøp av underliggende på termin, eller

5. kjøp av underliggende med kjøpsopsjon.

(3) Dersom terminens eller kjøpsopsjonens underliggende er svært likvid, kan det, som dekning i ekstraordinære situasjoner, benyttes andre svært likvide finansielle instrumenter dersom disse har en markedskurs som utvikler seg svært likt med, herunder er sterkt positivt korrelert med derivatets underliggende.

(4) Ved både fysisk og finansielt oppgjør må forvaltningsselskapet påse at markedsrisiko er fullt dekket til enhver tid fra avtaletidspunktet. Ved beregning av markedsrisiko må det ses hen til de faktorer som direkte eller indirekte bestemmer risikoen ved terminsalget eller utstedelsen av kjøpsopsjonen, herunder blant annet løpetid, innløsningspris, markedsverdi, likviditet og sammenheng med underliggende. Verdipapirfondet kan ikke i noe tilfelle påta seg større markedsrisiko enn det som er tillatt etter reglene om eksponering knyttet til derivater og øvrige regler om plassering. Markedsrisiko kan dekkes ved:

1. eie av underliggende finansielle instrument

2. utlånte underliggende med tilbakelevering før oppgjørsfrist for shortsalget

3. kjøp av underliggende på termin

4. kjøp av underliggende med kjøpsopsjon

5. likvide finansielle instrumenter med en markedskurs som utvikler seg svært likt med, herunder er sterkt positivt korrelert med, terminens eller kjøpsopsjonens underliggende

6. kontanter

7. likvide gjeldsinstrumenter med lav kredittrisiko.

(5) Med likvide instrumenter som nevnt i fjerde ledd nr. 5 og 7 menes instrumenter som innen sju arbeidsdager kan omgjøres til kontanter.

(6) Dekning i instrumenter som nevnt i fjerde ledd nr. 5 og 7 skal beregnes på en måte som sikrer at kravet til full dekning er oppfylt. Daglig markedsverdi skal i alle tilfelle reduseres med et beløp som minst tilsvarer:

1. 5 prosent av aksjer, grunnfondsbevis og derivater med aksjer og grunnfondsbevis som underliggende. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

2. Estimert verdireduksjon ved 0,5 prosentpoeng økning av internrenten til obligasjoner, sertifikater og derivater med obligasjoner og sertifikater som underliggende. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

3. 50 prosent av markedsverdien til andre finansielle instrumenter. For opsjoner skal fratrekket baseres på markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

(7) Reglene som gjelder for plasseringer i finansielle instrumenter overfor samme utsteder i verdipapirfondloven § 6-6 og § 6-7 og denne forskrift § 6-15, skal gjelde så langt de passer for solgt termin eller solgt kjøpsopsjon. Ved beregning av eksponering skal følgende verdier benyttes:

1. terminer: markedsverdien av underliggende

2. opsjoner: markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta.

(8) Reglene i verdipapirfondloven § 6-9 skal ikke hensyntas i forhold til underliggende i solgt termin eller solgt kjøpsopsjon.

(9) Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle hva som anses som full dekning etter annet til femte ledd. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene i bestemmelsen her.

§ 6-18 Utlån av finansielle instrumenter

(1) Utlån av finansielle instrumenter skal ha som formål at det skal gi andelseierne høyere risikojustert avkastning. Alle inntekter fra utlånet skal tilfalle fondet.

(2) Forvaltningsselskapet kan bare inngå avtaler om utlån av finansielle instrumenter med:

1. verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, og

2. oppgjørssentral med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-1.

(3) Forvaltningsselskapet kan ikke inngå avtaler med verdipapirforetak som låner ut instrumentene for egen regning. Forvaltningsselskapet kan ikke godkjenne den annen part i transaksjonen etter verdipapirhandelloven § 12-1 tredje punktum.

(4) Forvaltningsselskapet kan inngå avtaler om utlån av finansielle instrumenter med tilsvarende utenlandske foretak etter tillatelse fra Finanstilsynet.

(5) Forvaltningsselskapet kan ikke låne ut mer enn 50 prosent av fondets eiendeler.

(6) Oppsigelsesfristen for utlån skal ikke overstige ordinær oppgjørssyklus i det aktuelle verdipapirregisteret. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan likevel lånes ut med oppsigelsesfrist på inntil 30 dager.

(7) Forvaltningsselskapet kan ikke låne ut mer enn 10 prosent av fondets eiendeler gjennom samme verdipapirforetak.

(8) Forvaltningsselskapet kan bare låne ut finansielle instrumenter som omsettes på regulert marked.

(9) Dersom et verdipapirfond skal kunne låne ut finansielle instrumenter, skal det fremgå av verdipapirfondets vedtekter, jf. verdipapirfondloven § 4-4 første ledd nr. 2.

II. Fond i ett fond

§ 6-19 Tilføringsfondets plassering i derivater

(1) Ved beregningen av et tilføringsfonds eksponering i derivater etter § 6-10 skal følgende plasseringer regnes som fondets egne:

1. forholdsmessig andel av mottakerfondets plassering i derivater, eller

2. forholdsmessig andel av mottakerfondets vedtektsfestede grense for plassering i derivater.

§ 6-20 Informasjon ved konvertering til tilføringsfond og bytte av mottakerfond

(1) Informasjonen som et tilføringsfond plikter å gi andelseierne etter verdipapirfondloven § 6-14, skal gis på samme måte som fastsatt i § 5-1 annet til fjerde ledd.

§ 6-21 Tileggsopplysninger i prospekt for tilføringsfond

(1) Prospekt for tilføringsfond skal i tillegg til opplysninger som nevnt i verdipapirfondloven § 8-2 og denne forskriften § 8-1 inneholde:

1. en angivelse av at fondet er tilføringsfond for et angitt mottakerfond og plasserer minst 85 prosent av fondets midler i mottakerfondet,

2. en beskrivelse av investeringsmål og investeringspolitikk samt risikoprofil for tilførings- og mottakerfond. Det skal opplyses om fondenes avkastning er lik eller hvorfor denne eventuelt er forskjellig, og om tilføringsfondets midler er plassert i annet enn andeler i mottakerfondet,

3. opplysning om hvor prospekt for mottakerfondet kan innhentes,

4. en oppsummering av avtalen med mottakerfondet eventuelt interne rutiner etter § 6-22 og opplysninger om hvordan andelseierne kan få utfyllende informasjon om mottakerfondet og hvor avtalen mellom fondene kan innhentes,

5. en beskrivelse av alle godtgjørelser og kostnader som belastes tilføringsfondet i kraft av investering i mottakerfondet, samt de samlede godtgjørelser og kostnader i tilføringsfondet og mottakerfondet, og

6. en beskrivelse av skattekonsekvenser ved investering i mottakerfondet.

§ 6-22 Avtale mellom tilføringsfond og mottakerfond mv.

(1) Avtalen mellom tilføringsfondet og mottakerfondet etter verdipapirfondloven § 6-18 første ledd skal regulere følgende:

1. Tilgang til informasjon:

a) når og hvordan mottakerfondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon, eller endringer i disse, skal fremlegges for tilføringsfondet,

b) når og hvordan mottakerfondet skal gi tilføringsfondet informasjon om utkontraktering av oppgaver under forvaltningen eller risikostyringen,

c) når og hvordan mottakerfondet eventuelt skal fremlegge andre rutiner eller dokumenter,

d) hvilke brudd på lovbestemmelser, fondets vedtekter eller avtalen mellom fondene som mottakerfondet skal gi tilføringsfondet melding om, og når og hvordan melding skal gis,

e) når og hvordan mottakerfondet skal opplyse om sin eksponering i derivater,

f) en bekreftelse på at mottakerfondet skal informere tilføringsfondet om avtaler om informasjonsutveksling med andre, og beskrivelse av når og hvordan det skal gjøres,

2. Rammer for investeringen:

a) hvilke andelsklasser tilføringsfondet kan investere i,

b) gebyrer og kostnader som belastes tilføringsfondet, samt mottakerfondets gebyr- og kostnadsstruktur,

c) betingelsene for innskudd i mottakerfondet i form av finansielle instrumenter,

3. Alminnelige vilkår for avtalen:

a) koordinering av tidspunkt for beregning av andelsverdi og kunngjøring av kurser,

b) koordinering av tegning og innløsning i tilføringsfondet med påfølgende tegning eller innløsning i mottakerfondet,

c) nødvendige forholdsregler der andeler i ett av fondene er notert eller omsettes i et annenhåndsmarked,

d) nødvendige tiltak for å sikre koordinering av tidspunkt for beregning og offentliggjøring av andelsverdi,

e) grunnlaget for omregning der andeler i fondene utstedes i forskjellige valutaer,

f) oppgjørsrutiner ved tegning og innløsning i mottakerfondet, herunder vilkår for at mottakerfondet kan foreta oppgjør av innløsningskrav i form av finansielle instrumenter, rutiner for å sikre at henvendelser og klager fra andelseiere håndteres hensiktsmessig,

g) vilkår for at mottakerfondet overfor tilføringsfondet eventuelt vil gi avkall på særskilte rettigheter overfor andelseiere som følger av mottakerfondets vedtekter og prospekt,

h) rutiner for melding om midlertidig suspensjon av retten til tegning og innløsning,

i) rutiner for håndtering av feil i beregning av andelsverdi i mottakerfondet.

4. Rutiner for periodisk rapportering:

a) Hvis fondene har samme regnskapsår, skal det fastsettes rutiner for å koordinere periodiske rapporter

b) Hvis fondene har ulikt regnskapsår, skal det fastsettes rutiner slik at tilføringsfondet får nødvendig informasjon fra mottakerfondet til å kunne utarbeide sine periodiske rapporter i rett tid. I tillegg skal avtalen sikre at revisor for mottakerfondet vil kunne utarbeide en ad hoc rapport etter verdipapirfondloven § 6-19 annet ledd annet punktum.

5. Rutiner for mottakerfondets melding om endringer i vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon dersom rutinene skal være andre enn de som følger av mottakerfondets vedtekter eller prospekt,

6. Rutiner for mottakerfondets melding om avvikling, fusjon eller fisjon,

7. Rutiner for begge fonds melding om at vilkårene for å være tilførings- eller mottakerfond ikke lenger vil være oppfylt,

8. Rutiner for begge fonds melding om skifte av forvaltningsselskap, depotmottaker, revisor eller den oppgaver under forvaltning eller risikostyring er utkontraktert til,

9. Rutiner for hvilke andre endringer som mottakerfondet påtar seg å gi melding om.

(2) Der fondene er etablert i Norge skal det fremgå av avtalen at denne skal være underlagt regelverk og verneting i Norge. Der fondene er etablert i ulike land, skal det fremgå av avtalen hvorvidt denne skal være underlagt regelverk og verneting i det land tilføringsfondet eller mottakerfondet er etablert.

(3) Der avtalen erstattes av interne rutiner i henhold til verdipapirfondloven § 6-18 annet ledd, skal rutinene inneholde opplysninger som nevnt i første ledd, med unntak av nr. 1, nr. 3 bokstav g og nr. 5 til 9. Rutinene skal om nødvendig inneholde relevante tiltak for å redusere interessekonflikter utover de regler som ellers gjelder interessekonflikter.

(4) Avtalen skal være vederlagsfritt tilgjengelig for andelseierne i begge fond.

§ 6-23 Avtale mellom fondenes revisorer

(1) Avtalen mellom revisor for tilføringsfond og revisor for mottakerfond i henhold til verdipapirfondloven § 6-19 første ledd, skal regulere følgende:

1. hvilken informasjon som skal utveksles mellom revisorene og hvordan utveksling skal skje, herunder om dette skal foregå rutinemessig eller på anmodning og hvilke frister som skal gjelde for den informasjon revisor for mottakefondet skal gi revisor for tilføringsfondet,

2. koordinering av oppgaver ved utarbeidelse av årsregnskap,

3. angivelse av hvilke forhold tatt opp i revisjonsberetningen for mottakerfondet, som skal anses som uregelmessigheter og som skal omtales i revisjonsberetningen for tilføringsfondet etter verdipapirfondloven § 6-19 tredje ledd,

4. løpende kontakt mellom revisorene.

(2) Avtalen skal i tillegg regulere tidspunkt for og hvordan revisjonsberetning og eventuell ad hoc rapport etter verdipapirfondloven § 6-19 annet og tredje ledd, skal fremlegges for tilføringsfondets revisor.

(3) Det skal fremgå av avtalen at denne skal være underlagt det samme landets regelverk og verneting som avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet. Hvis avtalen mellom fondene er erstattet av interne rutiner, skal det fremgå av avtalen mellom revisorene hvorvidt denne skal være underlagt regelverk og verneting i det land tilføringsfondet eller mottakerfondet er etablert.

§ 6-24 Avtale mellom fondenes depotmottakere

(1) Avtale mellom depotmottaker for tilføringsfond og depotmottaker for mottakerfond i henhold til verdipapirfondloven § 6-20 første ledd, skal regulere følgende:

1. hvilken informasjon som skal utveksles mellom depotmottakerne og hvordan utveksling skal skje, herunder om dette skal foregå rutinemessig eller på anmodning, og hvilke frister som skal gjelde for den informasjon depotmottaker for mottakerfondet skal gi depotmottaker for tilføringsfondet,

2. koordinering av oppgaver i tilknytning til forvaltningsselskapets beregning av andelsverdier og tegning og innløsning av andeler,

3. koordinering av oppgaver i tilknytning til forvaltningsselskapets utarbeidelse av årsregnskap,

4. når og hvordan mottakerfondets brudd på regelverk skal rapporteres til depotmottaker for tilføringsfondet, og

5. løpende kontakt mellom depotmottakerne.

(2) Det skal fremgå av avtalen at denne skal være underlagt det samme landets regelverk og verneting som avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet. Hvis avtalen mellom fondene er erstattet av interne rutiner, skal det fremgå av avtalen mellom depotmottakerne hvorvidt denne skal være underlagt regelverk og verneting i det land tilføringsfondet eller mottakerfondet er etablert.

§ 6-25 Informasjonsplikt for mottakerfondets depotmottaker

(1) Depotmottaker for mottakerfondet skal etter verdipapirfondloven § 6-20 annet ledd informere om forhold ved mottakerfondet som skal omfatte følgende:

1. feil i beregningen av mottakerfondets andelsverdi,

2. feil i transaksjoner eller oppgjør ved tilføringsfondets tegning eller innløsning av andeler i mottakerfondet,

3. feil i inn- og utbetalinger fra mottakerfondet, herunder beregning av kildeskatt,

4. brudd på mottakerfondets bestemmelser om plassering av fondets midler som beskrevet i vedtekter, prospekt eller nøkkelinformasjon,

5. brudd på investeringsbegrensninger, herunder regler om låneopptak, i nasjonalt regelverk eller i vedtekter, prospekt eller nøkkelinformasjon.

§ 6-26 Søknad eller melding fra tilføringsfond ved avvikling av mottakerfond

(1) Senest to måneder etter at mottakerfondet har informert tilføringsfondet om en avviklingsbeslutning, skal tilføringsfondet enten gi melding til Finanstilsynet om at tilføringsfondet skal avvikles eller søke Finanstilsynet om godkjenning av følgende:

1. overføring av tilføringsfondets midler til et annet mottakerfond, eller

2. omdanning av tilføringsfondet til UCITS som ikke er et tilføringsfond.

(2) Søknad etter første ledd skal vedlegges endringer i tilføringsfondets prospekt og nøkkelinformasjon og eventuell søknad om godkjenning av endring i tilføringsfondets vedtekter. Søknad om overføring av tilføringsfondets midler til annet mottakerfond, skal i tillegg inneholde slik dokumentasjon som er nevnt i verdipapirfondloven § 6-13 første og annet ledd.

(3) Verdipapirfondloven § 5-7 første ledd og annet ledd første punktum gjelder ikke ved avvikling av tilføringsfond etter denne paragraf. Tilføringsfondet skal gi andelseierne informasjon om en beslutning om avvikling så snart melding er sendt Finanstilsynet etter første ledd. Andelseierne skal gis slik informasjon som fremgår av verdipapirfondloven § 5-7 annet ledd.

(4) Dersom mottakerfondet informerte tilføringsfondet om avviklingsbeslutningen mer enn fem måneder før mottakerfondet skal gjennomføre avviklingen, skal søknad eller melding sendes senest tre måneder før gjennomføringstidspunktet.

§ 6-27 Godkjenning av søknad fra tilføringsfond ved avvikling av mottakerfond

(1) Søknad etter § 6-26 skal behandles innen 15 arbeidsdager etter mottak av søknaden.

(2) Tilføringsfondet skal informere mottakerfondet når godkjenning gis.

(3) Så snart som mulig etter at Finanstilsynet har godkjent søknad som nevnt i § 6-26 første ledd nr. 1, skal tilføringsfondet gi andelseierne opplysninger som nevnt i verdipapirfondloven § 6-14, herunder om retten til gebyrfri innløsning.

(4) Tilføringsfondet kan motta avviklingsoppgjør fra mottakerfondet i form av finansielle instrumenter dersom tilføringsfondet ønsker det, og avtalen mellom tilføringsfond og mottakerfond åpner for det. Avviklingsoppgjør i form av finansielle instrumenter kan realiseres i kontanter til enhver tid. Før investering i nytt mottakerfond eller før omdanning til UCITS som ikke er tilføringsfond, kan kontanter bare reinvesteres når formålet er effektiv likviditetsstyring.

§6-28 Søknad eller melding fra tilføringsfond ved fusjon i mottakerfond

(1) Senest én måned etter at mottakerfondet har informert tilføringsfondet om en fusjon i mottakerfondet, skal tilføringsfondet enten gi melding til Finanstilsynet om at tilføringsfondet skal avvikles eller søke Finanstilsynet om godkjenning av følgende:

1. fortsette som tilføringsfond for det samme mottakerfondet,

2. overføring av tilføringsfondets midler til et annet mottakerfond, eller

3. omdanning av tilføringsfondet til UCITS som ikke er et tilføringsfond.

(2) Med uttrykket «fortsette som tilføringsfond for samme mottakerfond» i første ledd nr. 1 menes at tilføringsfondets midler er plassert i et mottakerfond som er overtakende fond i en fusjon, eller som i det vesentlige er uendret etter en fisjon, jf. sjette ledd.

(3) Ved søknad etter første ledd gjelder § 6-26 annet ledd tilsvarende.

(4) Ved en beslutning om avvikling av tilføringsfond etter denne paragraf, gjelder § 6-26 tredje ledd tilsvarende. I tillegg skal tilføringsfondet informere mottakerfondet om beslutningen så snart melding er sendt Finanstilsynet.

(5) Dersom mottakerfondet informerte tilføringsfondet om fusjonen eller fisjonen mer enn fire måneder før mottakerfondet skal gjennomføre fusjon eller fisjon, skal søknad eller melding sendes senest tre måneder før gjennomføringstidspunktet.

(6) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom et mottakerfond etablert i en annen EØS-stat fisjonerer.

§ 6-29 Godkjenning av søknad fra tilføringsfond ved fusjon av mottakerfond

(1) Paragraf 6-27 første og annet ledd gjelder tilsvarende for søknad etter § 6-28.

(2) Så snart som mulig etter at Finanstilsynet har godkjent søknad etter § 6-28 første ledd nr. 2, skal tilføringsfondet gi andelseierne opplysninger som nevnt i verdipapirfondloven § 6-14, herunder om retten til gebyrfri innløsning.

(3) Hvis ikke søknad etter § 6-28 første ledd nr. 2 og 3 er avgjort innen utløpet av siste arbeidsdag før den dag tilføringsfondet senest kan kreve innløsning av andelene i mottakerfondet før fusjon eller fisjon gjennomføres, skal tilføringsfondet innløse sine andeler i mottakerfondet. Før innløsning kreves, skal tilføringsfondet vurdere mulige alternativ for å redusere kostnader eller andre negative virkninger for andelseierne i tilføringsfondet.

(4) Tilføringsfondet kan motta innløsningsoppgjør fra mottakerfondet i form av finansielle instrumenter dersom tilføringsfondet ønsker det, og avtalen mellom tilføringsfond og mottakerfond åpner for det. Innløsningsoppgjør i form av finansielle instrumenter kan realiseres i kontanter til enhver tid. Før investering i nytt mottakerfond eller før omdanning til UCITS som ikke er tilføringsfond, kan kontanter bare reinvesteres når formålet er effektiv likviditetsstyring.

Kapittel 7. Nasjonale fond

§ 7-1 Nasjonale fond som ikke er spesialfond

(1) Finanstilsynet kan gi samtykke til at verdipapirfond, som ikke er UCITS-fond, fraviker følgende av forskriftens bestemmelser: §§ 6-3 til 6-6, § 6-9 tredje og fjerde ledd, § 6-14 annet og tredje ledd og § 6-15 med unntak av fjerde ledd

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi samtykke til å fravike bestemmelsene om nøkkelinformasjon i verdipapirfondloven § 8-3 og § 8-4. Ved vurderingen skal det legges vekt på hvem verdipapirfondet er tenkt markedsført til.

§ 7-2 Spesialfond

(1) Spesialfond, som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 6, og forvaltning av spesialfond er unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften §§ 6-3 til 6-6, § 6-9 tredje, fjerde og femte ledd, § 6-10 første til femte ledd, § 6-11 første ledd, § 6-13, § 6-14, § 6-15 første til tredje ledd, § 6-17 og § 8-1 første ledd nr. 2 bokstav l femte punktum.

(2) Unoterte derivater kan bare inngås mot bank, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med tillatelse fra en EØS-stat eller mot bank eller forsikringsselskap med tillatelse fra en stat utenfor EØS som er underlagt betryggende tilsyn. Motparten må minst ha rating «investment grade» fra et anerkjent ratingbyrå. Første punktum begrenser ikke adgangen til oppgjørssentral med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-1 eller tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat til å tre inn som part eller garantere for oppfyllelse av derivatkontrakter.

§ 7-3 Opplysningskrav for spesialfond

(1) Spesialfond er unntatt fra kravet om å utarbeide nøkkelinformasjon i verdipapirfondloven § 8-3.

(2) Prospekt for spesialfond skal i tillegg til opplysninger som nevnt i verdipapirfondloven § 8-2 og denne forskriften § 8-1 inneholde navn på den eller de personene som faktisk forvalter fondet og informasjon om vedkommendes kompetanse.

§ 7-4 Salg og markedsføring av spesialfond

(1) Spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 6 kan kun tilbys profesjonelle kunder som definert i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) § 10-2 og § 10-4.

(2) Ved markedsføring av spesialfond skal det fremgå klart at det er tale om spesialfond.

Kapittel 8. Pliktig informasjon til investor.

§ 8-1 Opplysninger i prospekt

(1) I tillegg til de krav som følger av verdipapirfondloven § 8-2, skal følgende opplysninger fremgå av prospektet:

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

a) Firma, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret.

b) Organisasjonsnummer.

c) Stiftelsesdato og dato for tillatelsen til å drive verdipapirfondsforvaltning.

d) Navn og eierandel for aksjeeiere som eier betydelig eierandel,

e) Navn på styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen eller representantskapet, daglig leder og revisor. Det skal opplyses om de nevnte personers hovedvirksomhet utenfor selskapet dersom denne er av betydning i forhold til selskapet.

f) Lønn og annen godtgjørelse til tillitsvalgte og daglig leder.

g) Hvem selskapet har inngått avtale om utkontraktering med og hvilke funksjoner som er satt bort.

h) Opplysninger om andre verdipapirfond selskapet forvalter

2. Opplysninger om verdipapirfondet

a) Navn og stiftelsesdato

b) Navn og adresse til verdipapirfondets revisor

c) En kort redegjørelse for de skatteregler som gjelder for verdipapirfondet og andelseierne

d) Dato for regnskapsavslutning, og hvordan årsrapport og halvårsrapport er vederlagsfritt tilgjengelig for investor.

e) Navn/firma og adresse på den som fører andelseierregister.

f) Verdipapirfondsandelens eller de enkelte andelsklassenes art og viktigste karakteristika, særlig om de rettigheter og forpliktelser andelen representerer og reglene for avvikling eller overføring til et annet forvaltningsselskap og om informasjon til andelseierne

g) Opplysninger om regulerte markeder hvor andelene omsettes

h) En redegjørelse for reglene for verdifastsettelse av fondets aktiva, samt når og hvordan tegnings- og innløsningskurser kunngjøres.

i) Prosedyrer for tegning- og innløsning, herunder hvem som kan motta tegning og innløsningskrav og når dette må være mottatt for å få neste tegnings- eller innløsningskurs.

j) Prinsipper for suspensjon av innløsningsretten

k) Beskrivelse av fondets investeringsmål, herunder finansielle mål, av investeringspolitikken, herunder spesialisering innen bestemte geografiske områder eller næringssektorer, samt opplysninger om metoder og hjelpemidler eller lånefullmakter som kan benyttes i forvaltningen av fondet og en angivelse av hvilke kategorier aktiva fondets midler kan plasseres i.

l) Omfanget av plasseringer i derivater, om formålet med slike plasseringer i så fall er risikostyring eller å oppfylle investeringsmålene, og virkningen på fondets risikoprofil. Informasjonen skal være tilstrekkelig til at investor kan vurdere hvordan bruken av derivater kan påvirke fondets forventede avkastning og risiko. Det skal framgå hvordan fondets totale eksponering knyttet til derivater beregnes. Forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier plikter å inkludere en eksplisitt advarsel om at derivatinvesteringer er risikofylte. I slike fond skal begrepet «derivat» eller «derivater» fremgå av betegnelsen på fondet. Indeksfond og fond som hovedsakelig foretar plasseringer i derivater, verdipapirfondsandeler og innskudd i kredittinstitusjon skal angi dette. Dersom samlet verdi av fondets netto portefølje forventes å ha høy volatilitet, skal dette angis.

m) Hvilke kostnader som belastes fondet eller de enkelte andelsklassene, og hvilke kostnader som maksimalt kan kreves dekket av fondet eller de enkelte andelsklassene. Eventuelle vedtektsfestede bestemmelser om utdeling av midler fra fondet til frivillige organisasjoner skal angis særskilt.

n) Informasjon om historisk avkastning. Det skal opplyses at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning og at fondets avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. For fond hvor det kan antas at avkastningen kan variere betydelig innenfor et år skal det opplyses om dette, og at tegnings- og innløsningskurs derfor vil avhenge av de eksakte tidspunktene for tegning og innløsning. Det skal oppgis et mål for risiko for fondet.

3. Opplysninger om verdipapirfondets depotmottaker

a) Firma, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret.

b) Selskapsform, organisasjonsnummer og hovedvirksomhet

4. Andre opplysninger

a) Dersom verdipapirfondets andeler tilbys i annen stat som er part i EØS-avtalen, skal det opplyses om de tiltak forvaltningsselskapet har iverksatt i vedkommende stat for å sikre andelseiernes rett til utbetaling av utbytte, rett til å kreve andeler innløst og tilgang til de opplysninger som det påligger forvaltningsselskapet å holde allment tilgjengelig.

(2) Nærmere regler om hvordan prospekt skal gis følger av forordning (EU) nr. 583/2010), jf. § 13-7

§ 8-2 Innhold i nøkkelinformasjon

(1) Nærmere regler om innhold og format for nøkkelinformasjon og om hvordan nøkkelinformasjon skal gis, følger av forordning (EU) nr. 583/2010, jf. § 13-7

§ 8-3 Informasjon om andelsbeholdning

(1) Andelseierne skal periodevis få informasjon om sin beholdning av andeler i fondet og verdien av denne og avkastningen for andelseier i perioden og inneværende år.

(2) Informasjon etter første ledd skal gis andelseier for årets første og for årets andre halvår, og skal gis senest én måned etter utløpet av hver periode.

Kapittel 9. Salg og markedsføring av verdipapirfond

§ 9-1 Markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat

(1) Nærmere regler om hvordan melding om markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat etter verdipapirfondloven § 9-2 første ledd skal utformes følger av forordning (EU) nr. 584/2010, jf. § 13-8.

(2) Nærmere regler om markedsføring etter denne paragraf, herunder om utforming av bekreftelse etter verdipapirfondloven § 9-2 annet ledd, følger av forordning (EU) nr. 584/2010, jf. § 13-8

(3) Melding etter første ledd og bekreftelse etter annet ledd skal gis på engelsk. Ved markedsføring i skandinaviske land, kan melding og bekreftelse gis på norsk, svensk eller dansk dersom dette aksepteres av vertslandet.

(4) Forvaltningsselskapet skal holde oppdaterte og oversatte dokumenter som nevnt i verdipapirfondloven § 9-2 første ledd elektronisk tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted eventuelt på et annet nettsted som er angitt i meldingen om markedsføring. Dokumentene skal være tilgjengelig i et vanlig elektronisk format. Forvaltningsselskapet skal påse at vedkommende myndigheter i vertslandet har tilgang til nettstedet.

§ 9-2 Markedsføring av utenlandske UCITS i Norge

(1) Ved markedsføring av utenlandske UCITS i Norge i henhold til verdipapirfondloven § 9-3, gjelder følgende:

1. Melding og bekreftelse skal gis på engelsk, norsk, svensk eller dansk.

2. Nøkkelinformasjon skal utformes på norsk. Nøkkelinformasjon kan utformes på engelsk dersom:

a) fondet har et minste tegningsbeløp tilsvarende NOK 5 millioner, eller

b) det følger av meldingen om markedsføring at fondet bare skal markedsføres mot institusjonelle investorer på individuell basis og uten bruk av annonsering eller lignende.

3. Øvrig dokumentasjon og informasjon kan utformes på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

§ 9-3 Markedsføring av utenlandske verdipapirfond som ikke er UCITS

(1) Ved søknad om tillatelse til å markedsføre utenlandske verdipapirfond som ikke omfattes av direktiv 2009/65/EF skal forvalteren gi Finanstilsynet følgende opplysninger:

1. En erklæring fra tilsynsmyndighetene i hjemlandet som bekrefter at fondet og forvalteren av det er underlagt betryggende tilsyn, samt at fondet og forvalteren av det oppfyller de krav som stilles for å drive virksomhet i hjemlandet.

2. Opplysninger om hvilke regler som gjelder for organisering og drift av fondet.

3. Verdipapirfondets vedtekter, prospekt og eventuelt nøkkelinformasjon eller tilsvarende dokument.

4. Verdipapirfondets seneste årsoppgjør og halvårsrapport dersom denne er utarbeidet senere enn årsoppgjøret.

5. Retningslinjer for salg og innløsning av verdipapirfondsandeler i Norge, herunder markedsføringsplaner. Retningslinjene skal inneholde en liste med navn på foretak som kan selge andeler i fondet i Norge og som kan motta rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet. Retningslinjene skal også inneholde opplysninger om kostnader knyttet til investering i fondet, herunder hvilke kostnader som vil belastes ved tegning og innløsning av andeler, samt løpende forvaltningsgodtgjørelse.

6. Opplysninger om hvilke tiltak som forvalteren vil iverksette her i riket for å sikre andelseiernes:

a) Rett til utbetaling av utbyttet,

b) Rett til å kreve andeler innløst, herunder opplysninger om hvem som kan motta rettslig bindende innløsningskrav på vegne av verdipapirfondet,

c) Tilgang til opplysninger om kostnader knyttet til investering i fondet, herunder hvilke kostnader som vil belastes ved tegning og innløsning av andeler, samt løpende forvaltningsgodtgjørelse,

d) Tilgang til de opplysninger som forvalter av fondet etter sitt hjemlands rett er forpliktet til å tilby andelseierne og til å holde tilgjengelig og som tilsvarende skal gis andelseiere her i riket.

(2) Endringer i retningslinjene for salg av verdipapirfondsandeler i Norge etter verdipapirfondloven § 9-4 og bestemmelsene i denne paragraf skal meddeles Finanstilsynet.

(3) Forvalter for fondet skal beregne og kunngjøre andelsverdier her i riket minst to ganger i måneden og oftere dersom vedtektene bestemmer det.

(4) Opplysninger og informasjon som skal gis investorer etter verdipapirfondloven §9-4 og denne paragraf, skal gis på norsk, svensk eller dansk. Nøkkelinformasjon eller tilsvarende dokument skal gis på norsk. Engelsk språk kan benyttes for dokumenter etter første og annet punktum dersom:

1. fondet har et minste tegningsbeløp tilsvarende NOK 5 millioner, eller

2. fondet bare skal markedsføres mot institusjonelle investorer på individuell basis og uten bruk av annonsering eller lignende.

§ 9-4 Markedsføring av utenlandske spesialfond

(1) Ved søknad om tillatelse til å markedsføre utenlandske spesialfond skal forvalteren, foruten de krav som følger av § 9-3, gi Finanstilsynet følgende tilleggsopplysninger:

1. En begrunnet vurdering av hvorfor fondet kan betegnes som et spesialfond i henhold til verdipapirfondloven,

2. Beskrivelse av fondets investeringsstrategi, herunder investeringsområde

3. Hvilke krav som etter hjemlandets rett stilles til fondet og forvaltningen av det med hensyn til styring av risiko, og

4. Om fondet har innløsningsrett minst en gang pr. kalenderår.

(2) Spesialfonds endrede vedtekter, prospekt og eventuelt nøkkelinformasjon eller tilsvarende dokument skal sendes inn til Finanstilsynet.

(3) Forvaltningsselskapet skal beregne og kunngjøre andelsverdien for spesialfond her i riket på de tidspunkter fondet er åpent for tegning eller innløsning, hver gang forvaltningsgodtgjørelsen beregnes i tilknytning til endelig belastning, så ofte det er nødvendig for å føre en forsvarlig kontroll med at fondets risiko overholdes, og minst hver sjette måned.

(4) Dersom fondet kan betegnes som et spesialfond i henhold til verdipapirfondloven skal det ved markedsføringen av fondet klart fremgå at det er tale om et spesialfond.

(5) Utenlandsk verdipapirfond som kan betegnes som et spesialfond i henhold til verdipapirfondloven kan kun tilbys profesjonelle kunder som definert i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) § 10-2 og § 10-4.

(6) Dokumenter som nevnt i § 9-3 fjerde ledd kan utarbeides på engelsk.

§ 9-5 Betegnelse av utenlandske verdipapirfond

(1) Forvalter for utenlandsk verdipapirfond kan benytte samme betegnelse for fondet og forvalter av fondet i sin markedsføring i Norge som det som benyttes i hjemlandet. I de tilfeller det foreligger fare for forveksling, kan Finanstilsynet kreve at betegnelsen tilføyes en forklarende merknad.

§ 9-6 Opplysningsplikt ved markedsføring

(1) All markedsføring som inneholder tilbud om å kjøpe andeler i et norsk eller utenlandsk verdipapirfond skal inneholde opplysninger om at det foreligger prospekt og eventuelt nøkkelinformasjon, samt hvordan dette er tilgjengelig.

§ 9-7 Markedsføring

(1) Som markedsføring etter dette kapittel regnes å invitere eller oppfordre til å erverve rettigheter i et verdipapirfond. Bare invitasjon eller oppfordring som er bestemt for eller særlig egnet til å ha virkning her i riket er å anse som markedsføring.

Kapittel 10. Depotmottaker

§ 10-1 Krav til depotmottaker

(1) I tilknytning til søknad om tillatelse til etablering av verdipapirfond etter verdipapirfondloven §4‑1, må det dokumenteres at de lovbestemte krav til depotmottaker er oppfylt.

(2) Faktisk leder av depotmottakervirksomheten skal ha ført en hederlig vandel og ha relevant erfaring i forhold til den type verdipapirfond som skal administreres.

(3) Dersom vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, kan Finanstilsynet gi depotmottakeren en frist til å rette forholdet. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen, skal Finanstilsynet pålegge de forvaltningsselskaper som benytter depotmottakeren å bytte depotmottaker.

(4) Ved endringer i depotmottakers faktiske ledelse skal depotmottaker straks sende melding til Finanstilsynet, og det skal bekreftes at depotmottakeren har vurdert om den nye ledelsen oppfyller kravene i første ledd. Dersom Finanstilsynet likevel mener at den nye ledelsen ikke oppfyller kravene kan tilsynet gi depotmottakeren en frist til å rette forholdet. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen skal Finanstilsynet pålegge de forvaltningsselskaper som benytter depotmottakeren å bytte depotmottaker.

§ 10-2 Krav til avtale mellom depotmottaker og forvaltningsselskap

(1) Avtalen mellom forvaltningsselskapet og depotmottaker skal inneholde bestemmelser om.

1. behandling av eiendeler som overlates til depotmottakeren,

2. prosedyrer ved endringer i fondets vedtekter og prospekt, herunder tidspunktet for når depotmottaker skal varsles og om denne skal forhåndsgodkjenne endringen,

3. prosedyrer for depotmottakers oversendelse av informasjon til forvaltningsselskapet, herunder prosedyrer for utøvelse av rettigheter knyttet til finansielle instrumenter og hvordan forvaltningsselskapet skal gis tilgang til opplysninger om verdipapirfondets konti,

4. hvordan depotmottaker gis tilgang til nødvendig informasjon,

5. depotmottakers kontroll med forvaltningsselskapets virksomhet, herunder stedlig kontroll,

6. forvaltningsselskapets etterprøving av depotmottakers oppfyllelse av avtalefestede forpliktelser,

7. hvilke opplysninger verdipapirfondet, forvaltningsselskapet og depotmottakeren skal utveksle om tegning, innløsning, utstedelse, sletting og tilbakekjøp av andeler,

8. taushetspliktregler, og

9. partenes plikter knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering der dette er relevant.

(2) Avtalen kan gjelde for flere verdipapirfond forvaltet av forvaltningsselskapet

(3) Avtalens bestemmelser om taushetspliktregler som nevnt i første ledd nr. 8 må ikke hindre tilsynsmyndighetene i forvaltningsselskapets eller verdipapirfondets hjemland sin tilgang til relevant informasjon.

(4) Dersom forvaltningsselskapet eller depotmottaker skal utkontraktere virksomhet som omfattes av avtalen, skal avtalen inneholde:

1. en bekreftelse på at begge parter jevnlig vil gi opplysninger om hvem de aktuelle oppgavene er utkontraktert til, og at de på forespørsel vil opplyse om hvilke kriterier som er lagt til grunn ved valget av utkontrakteringspart, samt hvilke tiltak som er gjort for å føre tilsyn med denne, og

2. en erklæring om at depotmottaker er ansvarlig for oppbevaringen av fondets eiendeler uavhengig av utkontrakteringsavtalen.

(5) Avtalens løpetid, betingelser for endringer og opphør, herunder prosedyre ved bytte av depotmottaker skal fremgå. Avtalen skal følge regelverket i det land verdipapirfondet er etablert.

(6) Dersom det er avtalt å benytte elektronisk kommunikasjon, skal avtalen inneholde nærmere bestemmelser om oppbevaring og registrering.

Kapittel 11. Erstatning, tilsyn, straffebestemmelser

Kapittel 12. Tilsyn med utenlandske forvaltningsselskap med hovedsete i en annen EØS-stat mv.

§ 12-1 Tilsynssamarbeid

(1) Nærmere regler om samarbeid med myndigheter i en annen EØS-stat og utveksling av informasjon finnes i forordning (EU) nr. 584/2010, jf. § 13-8.

Kapittel 13. Andre bestemmelser

I. Forvalterregistrering

§13-1 Adgang til forvalterregistrering

(1) En forvalter med tillatelse etter §13-2 kan føres inn andelseierregisteret i stedet for den reelle eieren av andelen(e).

(2) Når en forvalter føres inn i andelseierregisteret, plikter han å opplyse registerføreren om at han er forvalter, og påse at det framgår av en anmerkning i registeret at vedkommende er forvalter.

§13-2 Godkjenning av forvaltere

(1) Norsk eller utenlandsk bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap, som er underlagt offentlig tilsyn i sitt hjemland, kan etter søknad til Finanstilsynet gis tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister. Verdipapirforetak må ha tillatelse til investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 1, 2 eller 4. Forvaltningsselskap kan bare påta seg forvalteroppdrag i den utstrekning det har tilknytning til forvaltningen av verdipapirfond eller en individuell portefølje.

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å stå oppført som forvalter i verdipapirfonds andelseierregister til institusjoner som ikke omfattes av første ledd første setning dersom institusjonen er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet og plikter å overholde gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

(3) Vedlagt søknad om godkjenning som forvalter fra utenlandske søkere skal det følge:

1. dokumentasjon fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker er underlagt tilsyn av vedkommende myndighet, herunder hvilke tjenester søker yter eller har tillatelse til å yte

2. kontaktopplysninger til bruk for offentlig myndighet, herunder hvilket virksomhetsområde i foretaket som har ansvar for utøvelsen av forvaltervirksomheten, navn på leder med daglig ansvar for slik virksomhet samt telefonnummer, e-postadresse og eventuelt faksnummer.

(4) Søkere fra land utenfor EØS-området skal i tillegg dokumentere at hjemlandet har gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

(5) Dersom dokumentasjon etter tredje og fjerde ledd ikke er tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren vedlegge autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk.

(6) Foretaket plikter å sende Finanstilsynet melding om endringer i kontaktopplysningene og øvrige endringer knyttet til tillatelsen, herunder navneendringer, fusjoner og opphør av virksomheten. Foretaket plikter også å påse at det til enhver tid er samsvar mellom navn på foretaket som tillatelsen er utstedt til, eventuelt senere navneendring som er meldt til Finanstilsynet, og registrert navn på foretakets forvalterkonti.

(7) Finanstilsynet kan sette nærmere vilkår for godkjennelse av utenlandsk forvalter.

§13-3 Forvalterens plikt til å registrere opplysninger om andelseieren mv.

(1) Forvalteren skal føre fortegnelse over de andelseierne vedkommende er forvalter for. Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av forskrift 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene §3 , §4 og §4a . Forvalteren skal også registrere opplysninger som nevnt i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. §8 og tilhørende forskrift.

(2) Forvalteren skal ta rede på om oppdragsgiveren er den reelle eieren av andelen(e). Dersom også oppdragsgiveren er forvalter, plikter forvalteren å undersøke hvem den reelle eieren er og registrere de opplysningene om den reelle eieren som framgår av første ledd. Får ikke forvalteren opplysninger om hvem den reelle eieren er, kan ikke forvalteren påta seg forvalteroppdraget.

(3) Forvalteren skal lagre alle opplysninger om forvaltningsoppdrag og oppdragsgivere, herunder oversikt over endringer i oppdragsgivernes porteføljer av forvalterregistrerte andeler, i 10 år.

§13-4 Forvalters opplysningsplikt

(1) Verdipapirregisterloven §8-2 nr. 1, 2, 3 og 5 gjelder tilsvarende for forvalters plikt til å utlevere opplysninger som er registrert etter §13-3. Dersom offentlig myndighet har lovhjemlet krav på opplysninger fra forvaltningsselskapet, har vedkommende myndighet rett til å få disse opplysningene fra forvalter for de andelseierne han er forvalter for. Forvalteren skal fremskaffe og viderebringe opplysningene på den måte og innen den frist som følger av hjemmelsgrunnlaget eller som blir fastsatt av vedkommende offentlig myndighet.

(2) Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for uoppfordret gi oppgaver etter forskrift 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene §3 og §4 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi oppgavene videre til Skattedirektoratet.

(3) Forvalters plikter i denne paragraf annet ledd, jf. §13-3 første ledd annet punktum, gjelder ikke for de andelseierne han er forvalter for som ikke er skattepliktige til Norge.

(4) Plikten til å gi opplysninger opphører ikke selv om forvalteroppdraget er avviklet eller forvalter har gitt avkall på eller er fratatt retten til å stå oppført som forvalter i andelseierregister.

(5) Når forvalter inngår avtale om forvalteroppdrag, plikter han å innhente oppdragsgivers forhåndssamtykke til at forvalter kan gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve etter § 13-3 og denne paragraf. Dersom oppdragsgiveren nekter å gi et slikt samtykke, plikter forvalteren å frasi seg oppdraget.

§13-5 Betydningen av forvalterregistrering i relasjon til andelsklasser

(1) Forvalteren skal ikke regnes som én andelseier i relasjon til vilkår for å tegne andeler i en andelsklasse.

§13-6 Overtredelse av krav til forvalter

(1) Dersom noen er oppført som forvalter uten å være godkjent etter §13-2 eller godkjennelsen trekkes tilbake, kan Finanstilsynet gi pålegg til forvaltningsselskapet eller verdipapirregisteret om at forvalteren ikke kan disponere over de andelene han forvalter og ikke bli registrert som innehaver av ytterligere andeler. Det samme gjelder dersom forvalteren innen en fastsatt frist ikke etterkommer pålegg om å gi opplysninger til offentlige myndigheter eller forvaltningsselskapet. Transaksjoner som er godkjent av Finanstilsynet kan likevel gjennomføres.

(1) Finanstilsynet kan trekke tilbake tillatelsen til å stå oppført som forvalter i andelseierregister dersom forvalteren ikke oppfyller de krav eller overholder de plikter som følger av eller er pålagt med hjemmel i § 13-1 til § 13-5.

II. Gjennomføring av forordninger

§ 13-7 Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2010

(1) Forordning (EU) nr. 583/2010) om nøkkelinformasjon og kravene som stilles når nøkkelinformasjon og prospekt gis på annet varig medium enn papir eller via en nettside gjelder som forskrift.

§ 13-8 Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010

(1) Forordning (EU) nr. 584/2010) om form og innhold i standard notifiseringsbrev, UCITS attestatsjon, bruk av elektronisk kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter ved notifisering, prosedyrer for stedlig tilsyn og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter gjelder som forskrift.

Kapittel 14. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre forskrifter.

§ 14-1 Ikrafttredelse

(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

(2) Fra 1. januar 2012 oppheves følgende forskrifter:

- Forskrift 7. oktober 1988 nr. 3942 om rundskriv om plassering av aksjefondsmidler i grunnfondsbevis

- Forskrift 11. januar 1989 nr. 3941 om rundskriv om plassering av aksje- og obligasjonsfondsmidler

- Forskrift 30. november 1989 nr. 3920 om forvaltning av aksje- og obligasjonsfond

- Forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond

- Forskrift 19. desember 1996 nr. 1319 om varslingsplikt ved suspensjon av innløsningsretten

- Forskrift 8. juli 2002 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

- Forskrift 8. juli 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond

- Forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater

- Forskrift 6. januar 2003 nr. 9 om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

- Forskrift 10. mars 2003 nr. 298 om krav til og godkjenning av ledelsen i depotmottakerforetak

- Forskrift 9. juli 2003 nr. 946 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds plikt til å gi melding om selskapets aksjeeiere

- Forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering

- Forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

- Forskrift 18. februar 2004 nr. 428 om krav til og beregning av startkapital og ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond

- Forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

§ 14-2 Endringer i andre forskrifter

(1) Fra 1. januar 2012 gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1. Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Hjemmelsgrunnlaget endres fra lov 12. juni 1981 nr. 52 § 2-3 til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 2-8.

2. Forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond

§ 1-1 skal lyde:

Forskriften gjelder for verdipapirfond, jf. lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-2 første ledd. For spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 6 gjelder i tillegg til de øvrige bestemmelsene i forskriften her, følgende bestemmelser:

a) Det skal gis opplysninger i noter om de lån som er opptatt gjennom året. Det skal redegjøres for spesielle risikofaktorer knyttet til slike lån.

b) Det skal gis opplysninger i noter om de salg av finansielle instrumenter fondet ikke eier som er foretatt gjennom året. Det skal redegjøres for spesielle risikofaktorer knyttet til slike salg.

Regnskapslovens bestemmelser om små foretak gjelder ikke for verdipapirfond.

Plikter som er pålagt den regnskapspliktige i regnskapsloven kapittel 2, § 3-1, § 3-5 og kapittel 8 påhviler forvaltningsselskapet for verdipapirfondet, jf. lov om verdipapirfond § 2-1 første ledd, § 2-4 første ledd og § 8-1 første ledd nr.1.

§ 2-2 første ledd nr. 3 skal lyde:

3. Det skal gis informasjon om verdiutviklingen for en andel i perioden. Det skal kommenteres særskilt om verdiutviklingen står i forhold til verdipapirfondets risikoprofil. Dersom verdipapirfondet har andelsklasser skal det redegjøres for verdiutviklingen for en andel i hver av andelsklassene.

§ 5-9 skal lyde:

§ 5-9. Andeler og andelsklasser

Det skal opplyses om antall utstedte andeler i verdipapirfondet. Dersom verdipapirfondet har andelsklasser skal det opplyses om antall andelsklasser, hva som kjennetegner den enkelte andelsklasse og antall utstedte andeler i hver andelsklasse.

Det skal opplyses om størrelsen på innløsningskursen per andel med fradrag av innløsningskostnader ved regnskapsårets slutt og hvordan innløsningskursen er beregnet. Det skal gis tilsvarende opplysninger for de to siste regnskapsår.

Det skal gis opplysninger om eventuelle særskilte avtaler som er inngått med større andelseiere med hensyn til begrensing i verdipapirfondets plikt til innløsning.

2. Forskrift 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring

Hjemmelsgrunnlaget endres fra lov 12. juni 2981 nr. 52 til lov 25. november 2011 nr. 44 §1-5.

3. Forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Hjemmelsgrunnlaget endres fra lov 12. juni 1981 nr. 52 § 2-1 til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-4

§ 1-2 oppheves.

§ 9-18 annet ledd skal lyde:

(2) Med godkjent pengemarkedsfond menes verdipapirfond som har tillatelse etter nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), eller som er underlagt tilsyn og er meddelt tillatelse etter nasjonale regler i en stat innenfor EØS, og som oppfyller følgende betingelser:

a) fondets primære investeringsmål er å bevare nettoverdien av dets aktiva,

b) fondet skal utelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter av høy kvalitet med en løpetid eller resterende løpetid på inntil 397 dager eller med regelmessig rentejustering som stemmer overens med slik løpetid og med en vektet gjennomsnittlig løpetid på inntil 60 dager. Fondet kan i tillegg investere i innskudd i kredittinstitusjoner for å oppnå fondets målsetting, og

c) innløsning av andeler i fondet skal gi utbetaling av midler samme dag eller dagen etter at krav om innløsning er fremmet.

§ 9-29 bokstav b) skal lyde

(b) forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) §2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 4.

§ 9-30 skal lyde

§9-30. Utenlandske foretak med filial i Norge

(1) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven §9-24 plikter ikke å være medlem i fondet til dekning for filialens virksomhet i Norge. Slike foretak kan, for filialens virksomhet i Norge, slutte seg til fondet som supplement til sikringsordningen i filialens hjemstat, dersom sistnevnte ordning ikke kan anses å gi filialens kunder like god dekning som den norske ordningen. I så fall gjelder prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-3 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 4.

(2) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven §9-25 skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond til dekning for filialens virksomhet. Finanstilsynet kan samtykke til at filialen ikke plikter å være medlem i fondet, dersom filialens virksomhet i Norge er dekket av tilfredsstillende erstatningsordning. §9-44 gjelder uten hensyn til om filialen fritas for kravet til å stille sikkerhet. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-4 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 4.

§ 9-38 første og annet ledd skal lyde:

(1) Fondet skal, når et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i §9-37, gi dekning for krav som nevnt i §9-32 oppstått i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester som nevnt i §9-29, og eller tilleggstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven §2-1 annet ledd nr. 1 eller verdipapirfondloven §2-1 tredje ledd nr. 2. Selv om et medlem har levert tilbake eller fått tilbakekalt tillatelsen, vil fondets ansvar omfatte krav som nevnt i §9-32 oppstått før slik tilbakelevering/ tilbakekall.

(2) For norske medlemmer skal fondet også dekke krav som knytter seg til virksomhet som utøves i medhold av verdipapirhandelloven §9-23 eller verdipapirfondloven § 3-1 og § 3-2, samt virksomhet som drives av filial utenfor EØS-området, med mindre annet fastsettes av Finanstilsynet.

§ 10-13 femte ledd skal lyde:

(5) Nøkkelinformasjon for verdipapirfond opprettet i henhold til nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/65//EF (UCITS-direktivet) artikkel 78 oppfyller opplysningsplikten etter første til fjerde ledd og verdipapirhandelloven § 10-11 annet ledd nr. 2 om informasjon om de finansielle instrumenter.

4. Forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning:

§ 1-2 nr. 6 skal lyde:

Verdipapirfond: Fond forvaltet av forvaltningsselskap i samsvar med lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond, samt tilsvarende fond eller foretak for kollektiv investering i finansielle instrumenter hvor eier av andelene ikke hefter for mer enn investert beløp.

§ 3-1 første ledd nr. 14 og 15 skal lyde:

14. andeler i verdipapirfond som omfattes av direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet),

15. andeler i nasjonale fond som ikke er spesialfond, jf. verdipapirfondloven § 7-1, og andeler i tilsvarende utenlandske verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. verdipapirfondloven § 9-4.

5. Forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning:

Hjemmelsgrunnlaget endres slik at det ikke lenger vises til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-4.

§ 1-2 nr. 8 skal lyde:

Verdipapirfond: Fond forvaltet av forvaltningsselskap i samsvar med lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond, samt tilsvarende fond eller foretak for kollektiv investering i finansielle instrumenter hvor eier av andelene ikke hefter for mer enn investert beløp.

§ 3-1 første ledd nr. 15 og 16 skal lyde:

15. andeler i verdipapirfond som omfattes av direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet),

16. andeler i nasjonale fond som ikke er spesialfond, jf. verdipapirfondloven § 7-1, og andeler i tilsvarende utenlandske verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. verdipapirfondloven §9-4.

§ 4-1 annet ledd første punktum skal lyde:

Forsikringstakerne skal opplyses om at de på forespørsel har rett til å motta opplysninger etter verdipapirfondloven § 8-2 (Prospekt) og § 8-3 (Nøkkelinformasjon) for fond som inngår i porteføljen.

§ 4-1 annet ledd annet punktum oppheves. Tredje punktum blir nytt annet punktum.

§ 4-2 første ledd nr. 1 og nr. 2 skal lyde:

1. andeler i norske verdipapirfond og andeler i verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. verdipapirfondloven kapittel 9, unntatt andeler i spesialfond som omfattes av verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 6 og tilsvarende utenlandske fond.

2. andeler i verdipapirfond som tillates markedsført i stat innenfor EØS-området i henhold til kravene i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), men som ikke har oppfylt betingelsene for markedsføring i Norge, jf. verdipapirfondloven § 9-3,

§ 4-2 tredje ledd skal lyde:

En særskilt investeringsvalgportefølje, jf. første ledd nr. 3, skal settes sammen enten i henhold til verdipapirfondloven §6-5 til §6-9 så langt de passer, eller i henhold til kravene i forskriften kapittel 3.

6. Forskrift 1. desember 2010 nr. 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond:

Hjemmelsgrunnlaget endres fra lov 12. juni 1981 nr. 52 § 2-5 til lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5 tredje ledd.

§ 14-3 Overgangsbestemmelser

(1) For norske verdipapirfond som er godkjent før denne forskrifts ikrafttredelse kan det frem til 1. juli 2012, i stedet for nøkkelinformasjon, benyttes forenklet prospekt som definert i vedlegg 1 til direktiv 2001/107/EF.

(2) Ved melding om markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat, jf. verdipapirfondloven § 9-2 kan det, for UCITS som er omfattet av første ledd, frem til 1. juli 2012 i stedet for nøkkelinformasjon, vedlegges forenklet prospekt som definert i vedlegg 1 til direktiv 2001/107/EF.

(3) For norske verdipapirfond som ikke omfattes av første ledd gjelder verdipapirfondloven § 8-3 og § 8-4 tilsvarende fra denne forskrifts ikrafttredelse.

(3) Ved melding om markedsføring av utenlandsk UCITS i Norge, jf. verdipapirfondloven § 9-3, kan det frem til 1. juli 2012 i stedet for nøkkelinformasjon vedlegges forenklet prospekt som definert i vedlegg 1 til direktiv 2001/107/EF.

(4) Avtale med depotmottaker etter verdipapirfondloven § 10-2 som er godkjent av Finanstilsynet før 1. januar 2012, skal oppfylle kravene i denne forskriften § 10-2 innen 1.juli 2012.

Til toppen