Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 og vedtak om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 46.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-13 fjerde ledd og vedtak om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. juni 2009 nr. 46 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.).

I

Forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper endres slik:

Nytt kapittel 6 skal lyde:
Kapittel 6. Omdanning

§ 17 Gjennomføring av omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap 

  1. Ved omdanningen av finansinstitusjon til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-14 skjer registrering i Foretaksregisteret ved navneendring. Finansinstitusjonens virksomhet videreføres.
  2. Ved gjennomføring av omdanningen inntrer følgende virkninger:
    a) finansinstitusjonen er omdannet til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap,
    b) eiere av egenkapitalbevis i finansinstitusjonen og finansstiftelse som opprettes ved omregistreringen er blitt aksjeeiere i aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet,
    c) finansinstitusjonens konsesjon, samt eiendeler og forpliktelser, videreføres i sin helhet i aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet,
    d) andre virkninger som følger av omdanningsplanen.

Nåværende kapittel 6 blir nytt kapittel 7.  Nåværende § 17 blir ny § 18.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

Til toppen