Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

                                                       I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-1 annet ledd første setning skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget.

                                                      II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.


 

Til toppen