Forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank

Fastsatt av Finansdepartementet 1. januar 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 30 annet ledd og § 30 a.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. januar 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 30 annet ledd og § 30 a.

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for Norges Bank.

§ 1-2. Definisjoner

Med SPUs kronekonto menes en bestemt del av statens formue som Finansdepartementet har plassert som kroneinnskudd på særskilt konto i Norges Bank i henhold til lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd.

Med investeringsporteføljen menes i denne forskriften motverdien av SPUs kronekonto som Norges Bank forvalter i medhold av lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd, jf. mandat for forvaltningen av SPU, fastsatt av Finansdepartementet 8. november 2010. 

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1. Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
 
Norges Bank skal utarbeide årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser med de unntak og tillegg som følger av denne forskrift. Norges Bank skal følge regnskapslovens regler for store foretak.

Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av hovedstyret senest 3 måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 2-2. Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Norges Banks selskapsregnskap og konsernregnskap skal utarbeides i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og denne forskrift.

§ 2-3. Unntak fra regnskapslovens regler

Kravene til årsberetningens innhold etter regnskapsloven § 3-3 a syvende og åttende ledd og § 3-3 b gjelder ikke.

Oppstilling av endringer i egenkapital for perioden kan tilpasses retningslinjene for avsetning og disponering av resultat i Norges Bank, fastsatt med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 30 fjerde ledd.

Årsberetningen skal inneholde hovedstyrets forslag til disponering av årets resultat i henhold til retningslinjene for avsetning og disponering av resultat i Norges Bank, fastsatt med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 30 fjerde ledd.

Datterselskaper som er tatt med i konsolideringen ved utarbeidelse av konsolidert regnskapsrapportering for investeringsporteføljen etter § 3-4, kan utelates fra konsolideringen i årsregnskapet til Norges Bank.

§ 2-4. Krav til særlige opplysninger

Verdien av SPUs kronekonto skal svare til verdien av investeringsporteføljen som settes lik netto bokført verdi av den porteføljen av eiendom, finansielle instrumenter, kontantinnskudd i utenlandsk valuta og andre eiendeler og finansielle forpliktelser som Norges Bank forvalter i medhold av lov om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd, jf. mandat for forvaltningen av SPU, fastsatt av Finansdepartementet 8. november 2010.

Resultat investeringsporteføljen og resultat tilordnet SPUs kronekonto skal presenteres på egne linjer i oppstilling av totalresultat.
 
Nettoverdi av investeringsporteføljen og saldo SPUs kronekonto skal presenteres på egne linjer i oppstilling av finansiell stilling.

Innskudd og uttak fra SPUs kronekonto skal presenteres på egne linjer i oppstilling av kontantstrømmer.

Regnskapsrapportering for investeringsporteføljen i henhold til bestemmelsene i forskriftens kapittel 3 skal presenteres i egen note til årsregnskapet til Norges Bank.

Dersom virkninger av endringer i valutakurser ved omregning til norske kroner knyttet til realiserte og urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter presenteres på egen linje i oppstillingen av totalresultat, skal det gis opplysning om metoden som er anvendt ved beregningen.

Regnskapsloven § 7-31 b gjelder tilsvarende for ledergruppen i Norges Bank Investment Management.

Kapittel 3. Regnskapsrapportering for investeringsporteføljen

§ 3-1. Regnskapsrapportering for investeringsporteføljen

Norges Banks regnskap skal omfatte regnskapsrapportering for investeringsporteføljen. Regnskapsrapportering for investeringsporteføljen skal utarbeides i samsvar med kravene som gjelder for selskapsregnskap eller i tilfelle for konsernregnskap, jf. § 3-4, etter de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og denne forskrift.

Regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen kan offentliggjøres som utdrag fra Norges Banks regnskap i egne rapporter i samsvar med bestemmelsene i kapittelet her. Dersom regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen offentliggjøres i egen rapport, skal det offentliggjøres en særskilt beretning fra Norges Banks valgte revisor sammen med regnskapsrapporteringen. Beretningen skal avgis i samsvar med god revisjonsskikk for revisors beretninger om utdrag fra regnskap og revisorloven § 5-6 så langt bestemmelsen passer.

§ 3-2. Opplysninger om finansielle eiendeler og finansiell gjeld som ikke er klassifisert til virkelig verdi over resultatet

Dersom bestanddeler i finansielle eiendeler eller finansiell gjeld helt eller delvis er gitt annen klassifisering enn virkelig verdi over resultatet, skal det for hver enkelt bestanddel opplyses særskilt om begrunnelsen for dette. Har klassifiseringen av flere bestanddeler samme begrunnelse, kan opplysningene likevel gis samlet for disse bestanddelenes del.

§ 3-3. Gjengivelse av underskrifter i regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen

Regnskapsrapportering for investeringsporteføljen som også er tatt med som utdrag i egen rapport, skal inneholde en henvisning til at samtlige medlemmer av hovedstyret har underskrevet Norges Banks årsregnskap, jf. regnskapsloven § 3-5. Påtegnede forbehold i Norges Banks årsregnskap fra en eller flere av hovedstyrets medlemmer, jf. regnskapsloven § 3-5 annet ledd, som gjelder opplysninger gitt i note om regnskapsrapportering for investeringsporteføljen skal gjengis i sin helhet dersom utdrag er presentert i egen rapport.

§ 3-4. Konsolidering av datterselskaper i regnskapsrapporteringen til investeringsporteføljen

Plikten til å utarbeide konsernregnskap etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd, jf. § 3-2 tredje ledd første punktum, gjelder tilsvarende for regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen, jf. forskriftens § 3-1, dersom datterselskapene utelukkende utgjør investeringer som ledd i Norges Banks forvaltning av investeringsporteføljen. Eventuelt konsernregnskap etter bestemmelsen her trer istedenfor selskapsregnskapet, jf. § 3-1.

Kapittel 4. Delårsregnskap

§ 4-1. Plikt til å utarbeide kvartalsregnskap

Norges Bank skal utarbeide kvartalsregnskap som minst skal omfatte kvartalsvis regnskapsrapportering for investeringsporteføljen. Norges Bank kan likevel unnlate å utarbeide kvartalsregnskap for årets siste kvartal.

Kvartalsregnskap skal utarbeides i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder for delårsregnskap. Kapittel 3 gjelder tilsvarende for kvartalsvis regnskapsrapportering for investeringsporteføljen så langt bestemmelsene passer.

Kvartalsregnskap skal undertegnes av samtlige av hovedstyrets medlemmer. Regnskapsloven § 3-5 gjelder tilsvarende.

Kvartalsregnskap og uttalelse om begrenset revisjon av den kvartalsvise regnskapsrapporteringen for investeringsporteføljen skal fremlegges senest to måneder etter kvartalets slutt. 

Kapittel 5. Bokføring
 
§ 5-1. Bokføringsplikt

Norges Bank er bokføringspliktig etter bokføringslovens bestemmelser med de unntak og tillegg som følger av denne forskrift.

§ 5-2. Unntak fra krav til oppbevaringssted

Kravet til oppbevaringssted i bokføringsloven § 13 annet ledd gjelder ikke.

Kapittel 6. Øvrige bestemmelser

§ 6-1. Innsending til Regnskapsregisteret

Krav til innsending til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 første ledd gjelder ikke.

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 7-1. Ikrafttredelse
 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 med virkning for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2010.

 

 

Til toppen