Forskrift om endringer i børsforskriften og enkelte andre forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§ 5-5 og 5-7.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§ 5-5 og 5-7.


I


I forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd annet til fjerde punktum skal lyde:
Utstedere, unntatt stat, regional eller lokal myndighet i stat, internasjonalt offentlig organ eller organisasjon som minst en EØS-stat er medlem i, EØS-sentralbank og Den europeiske sentralbank, med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked, skal ha et revisjonsutvalg eller tilsvarende organ med oppgaver og sammensetning som nevnt i artikkel 41 i direktiv 2006/46/EF. Allmennaksjeloven § 6-41 annet og tredje ledd samt § 6-42 tredje ledd gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Utsteder skal fremlegge dokumentasjon som viser at kravet etter annet punktum er oppfylt.

II


I forskrift 29. juni 2009 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 5-7 skal lyde:
§ 5-7. Utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat
(1) Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at utstedere
fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat skal anses for å oppfylle kravene nevnt i verdipapirhandelloven:

a) § 5-5 annet ledd nr. 2 dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning
    må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 13,
b) § 5-6 fjerde ledd dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må
    oppfylle tilsvarende krav som angitt i kommisjonsdirektiv 2007/14/EF art. 14,
c) § 5-5 annet ledd nr. 3 og § 5-6 annet ledd nr. 3 dersom utstederen i henhold til
    tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv
    2007/14/EF art. 15,
d) § 5-5 tredje ledd første og annet punktum dersom utstederen i henhold til
    tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv
    2007/14/EF art. 17,
e) § 5-5 tredje ledd tredje punktum dersom utstederen i henhold til tredjelandets
    lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2007/14/EF art. 18.

(2) Verdipapirhandelloven § 5-8 a gjelder tilsvarende for utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at slike utstedere skal anses for å oppfylle kravene nevnt i verdipapirloven § 5-8 a dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2004/25/EF artikkel 10.

(3) Regnskapsloven § 3-3 b gjelder tilsvarende for utstedere utenfor EØS med Norge som hjemstat. Et regulert marked kan unnta utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat fra plikten etter første punktum dersom utstederen er omfattet av et likeverdig krav etter hjemlandets lovgivning eller i henhold til noteringsvilkårene til en autorisert markedsplass utenfor EØS hvor utsteders verdipapirer også er notert. Årsberetningen skal i tilfelle inneholde opplysninger om hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig. Et utenlandsk krav anses ikke i noe tilfelle for likeverdig med regnskapsloven § 3-3 b dersom det ikke omfatter en konsistenssjekk tilsvarende revisorloven § 5-1 første ledd.

III

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen