Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 22.12.2011 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 6-40.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer;

§ 6-40-1 skal lyde:

”§ 6-40-1. Anvendelsesområde for bestemmelsene om kredittkjøpskostnader mv.
(1)Bestemmelsene i denne forskrift § 6-40 regulerer adgangen til fradrag for renter og kostnader ved kjøp av løsøre på kreditt (kredittkjøp)som nevnt i fjerde ledd nr. 1 og 2.

(2) Bestemmelsene i denne forskrift § 6-40 gjelder ikke ved kjøp av driftsmidler eller ved næringsdrivendes kjøp av varer beregnet for videresalg eller bruk i næringen.

(3) Bestemmelsene i denne forskrift § 6-40 gjelder ikke ved kontokjøp, jf. fjerde ledd nr. 2, hvis kredittyteren er en sparebank, en forretningsbank eller et finansieringsforetak som har fått tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 kapittel 3.

(4) I denne forskrift menes med
1)kredittkjøp:
a. kjøp av løsøre der det er avtalt utsettelse med betaling av kjøpesummen eller noen del av den,
b. kjøp av løsøre der kjøpesummen helt eller delvis dekkes ved lån og kreditten gis av selgeren eller av en annen på grunnlag av avtale med selgeren (lånekjøp), eller
c. leie eller annen avtale om bruk av løsøre som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, dersom det er meningen at mottakeren skal bli eier av tingen
2)kontokjøp: kredittkjøp der kjøpesummen helt eller delvis dekkes på grunnlag av avtale mellom kjøperen (kontohaveren) og kredittyteren om løpende kreditt (kontokredittavtale).

§ 6-40-2 første ledd skal lyde:

§ 6-40-2. Skriftlig kontrakt mv.
(1) Fradrag for renter og kostnader ved kredittkjøp kan bare kreves hvis kjøper ved skriftlig kontrakt, ved skriftlig bekreftelse fra selger eller på annen tilfredsstillende måte kan dokumentere følgende:
a. gjenstandens art,
b. salgsdato,
c. kontantprisen: Den pris som selgeren ville krevd ved kontant betaling,
d. kontantinnsatsen: Det beløp kjøperen skal betale kontant,
e. kredittkostnader: Alle kostnader, herunder rente, provisjon, gebyr, avgifter og andre utgifter som kjøperen skal betale på grunn av kreditten,
f. kredittiden: Hvor lang tid gjelden skal betales over angitt i måneder, og i tilfelle når de enkelte avdrag skal betales,
g. effektiv rente ved inngåelsen av kontrakten: Kredittkostnadene angitt som en årlig etterskuddsvis rente, beregnet av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for (kredittbeløpet) og under hensyn til eventuelle nedbetalinger av kredittbeløpet i kredittiden,
h. navn og adresse på selger,
i. navn, adresse og fødselsdato på kjøper.

§ 6-40-4 tredje ledd skal lyde:

(3) For hver avtale om kontokreditt, jf. § 6-40-1 fjerde ledd nr. 2, er fradraget begrenset til den delen av påløpte kredittkostnader som tilsvarer 17 prosent rente av det til enhver tid skyldige beløpet og under hensyn til avdrag betalt i inntektsåret.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2011.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen