Forskrift 23. august 2011 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 23. august 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

                                                                                I

§ 6-1 (7) og (8) skal lyde:
(7) Avgiftsoppgaven skal leveres elektronisk eller på papir. Avgiftsoppgave som leveres på papir skal gis på fastsatt skjema og undertegnes. Oppgave som leveres elektronisk skal sendes den mottakssentral som direktoratet bestemmer.
(8) Oppgave som er levert elektronisk anses kommet fram når den er sendt inn, og innsendelsen er bekreftet ved elektronisk kvittering. Oppgave som er levert på papir anses kommet fram hvis den er poststemplet innen utløpet av fristen.

                                                                             II

Endringene under I trer i kraft fra 1. september 2011.

Til toppen