Forskrift om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Fastsatt av Finansdepartementet 23. januar 2008 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 11 fjerde ledd og kgl.res. 16. mars 2007 nr. 272.

 

§ 1 Krav om politiattest

            Politiattest som kreves framlagt med hjemmel i sentralbankloven § 11 fjerde ledd, skal vise om personen er dømt eller bøtelagt for overtredelser av de straffebestemmelser som er nevnt i denne forskrift § 2. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

 

§ 2 Politiattestens innhold

            Politiattesten skal vise om vedkommende er dømt eller bøtelagt for overtredelse av
a) almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 (straffeloven)
    1. kapittel 8 Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed §§ 90, 91 og 91a
    2. kapittel 9 Forbydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved § 104a
    3. kapittel 11 Forbrydelser i den offentlige Tjeneste §§ 120, 121 og 122
    4. kapittel 12 Forbrydelser mod den offentlige Myndighed §§ 127, 128, 132 og 132a
    5. kapittel 13 Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred §§ 145, 145a, 145b og 147
    6. kapittel 14 Almenfarlige Forbrydelser §§ 147a til 150, 151a, 151b, 153, 161 og 162c
    7. kapittel 15 Falsk Forklaring §§ 163, 165 og 166
    8. kapittel 16 Falsk Anklage § 168
    9. kapittel 17 Pengefalsk §§ 174 til 178
    10. kapittel 18 Dokumentfalsk §§ 182 til 185, 189 og 190
    11. kapittel 21 Forbrydelser mod den personlige Frihed §§ 222 til 224 og 227
    12. kapittel 22 Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred §§ 228, 229, 231 til 233a,
          239, 242 og 243
    13. kapittel 24 Underslag, Tjueri og ulovlig bruk §§ 255 til 258
    14. kapittel 25 Udpresning og Ran §§ 266, 267 og 269
    15. kapittel 26 Bedrageri, utroskap og korrupsjon §§ 270 til 272 og 275 til 276b
    16. kapittel 27 Forbrydelser i Gjeldsforhold m.m. §§ 281 til 287
    17. kapittel 28 Skadeverk §§ 291 og 292
    18. kapittel 31 Heleri og hvitvasking § 317
    19. kapittel 37 Forseelser mod den almindelige Tillid §§ 367 og 369
    20. kapittel 40 Forseelser mod Formuesrettigheder §§ 391a og 405a
b) lov 18. august 1947 nr. 3 om forsvarshemmeligheter §§ 3, 4 og 6
c) lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen § 33
d) lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll §§ 61 til 63
e) lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 31
f) lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 12, jf. § 31.

            Tidsbegrensningene i lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering (strafferegistreringsloven) § 6 gjelder ikke.

 

§ 3 Framgangsmåte

            Behandling av politiattester i Norges Bank skal oppfylle reglene i denne forskrift §§ 3 og 4.

            Norges Bank skal i stillingsutlysninger, anbudsinnbydelser og lignende med hensyn til ansatte hos tjenesteleverandører, gjøre oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest ved ansettelse eller kontraktsinngåelse med videre, men at denne ikke skal legges ved søknaden, tilbudet eller tilsvarende. Politiattest skal kun kreves av den som tilbys stillingen eller for ansatte hos tjenesteleverandør som tilbys kontrakt.

            Politiattester skal leveres eller sendes fra politiet direkte til bankens sikkerhetsansvarlige, som straks attesten er mottatt skal sende kopi til den attesten gjelder.

 

§ 4 Behandling av politiattester

            Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i den sikkerhetsmessige vurderingen.

            Den som utfører arbeid eller tjeneste for Norges Bank og som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysningene. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 121.

            Det skal føres journal over hvem som har levert politiattest. Følgende opplysninger skal fremgå av journalen:

a)      navn

b)      fødselsdato,

c)       dato for mottatt politiattest,

d)      resultatet av den sikkerhetsmessige vurderingen,

e)      dato for den sikkerhetsmessige beslutning og hvem som har truffet beslutningen, og

f)        om årsaken til fremleggelse av politiattest er søknad om ansettelse i Norges Bank, fornyet attest, endret stilling eller arbeidsoppgaver i Norges Bank eller tjenesteforhold hos tjenesteleverandør til Norges Bank.

Journalen skal for øvrig ikke inneholde sensitive opplysninger.

            Enhver kan kreve å få vite om journalen inneholder opplysninger om seg og hva disse i tilfelle går ut på.

           

§ 5 Ikrafttredelse

            Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen