Forskrift om endring i forskrift 19. mai 1995 nr 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 23. januar 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-4 annet ledd.

I

§ 17 første ledd skal lyde:

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Kredittilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) § 4 nr. 1.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen