Forskrift om endring i forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 23. januar 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-4 annet ledd.


I

§ 13 første og annet ledd skal lyde:

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Kredittilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Kredittilsynet, jf lov 7. desember 1956 nr 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv (Kredittilsynet) § 4 nr 1.

Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, herunder regler om rapportering av beregnet solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall.


II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen