Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd nr. 5 skal lyde:
Finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i institusjoner som nevnt i punkt 1, 2 eller 3.

§ 9-4 første og nytt annet punktum skal lyde:
Delårsregnskapet skal vedtas av institusjonenes styre innen 45 dager etter regnskapsperiodens slutt, og uten unødig opphold offentliggjøres på institusjonens hjemmeside på internett. Finanstilsynet kan pålegge institusjonen å opprette hjemmeside på internett.

§ 9-4 nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

II

Forskriften trer i kraft straks, og med virkning fra og med delårsregnskapet for tredje kvartal 2011.

 

 

Til toppen