Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 6-4 første og nytt annet punktum skal lyde:

Delårsregnskapet skal vedtas av selskapets styre innen 60 dager etter regnskapsperiodens slutt, og uten unødig opphold offentliggjøres på selskapets hjemmeside på internett. Finanstilsynet kan pålegge selskapet å opprette hjemmeside på internett.

§ 6-4 nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

II

Forskriften trer i kraft straks, og med virkning fra og med delårsregnskapet for tredje kvartal 2011.

 

 

Til toppen