Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern

Fastsatt av Finansdepartementet 24.04.2008 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 6-3 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven ) §2-9a åttende ledd og §2-9b femte ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet §7-3 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven ) §4 , jf. §1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2004/69/EF). Endret ved forskrifter 16 april 2007 nr. 407 , 29 juni 2007 nr. 876.

I.

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd bokstav A nytt åttende strekpunkt skal lyde:

- Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbanker som
  nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker,
  sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
  verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.
  (kapitalkravsforskriften) § 5-4 tredje ledd.

§ 5 første ledd bokstav C første strekpunkt skal lyde:

- Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene som
  nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker,
  sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
  verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.
  (kapitalkravsforskriften) § 5-4 første og fjerde ledd.

§ 5 første ledd bokstav E nytt andre strekpunkt skal lyde:
- Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene som 
  nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker,
  sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
  verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.
  (kapitalkravsforskriften) § 5-4 annet ledd.

II

Endringen trer i kraft straks.

 


 

Tilhørende lov

Til toppen