Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond (kapitalkravsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24.04.2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I.

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 5-4 tredje ledd bokstav k og l, samt ny bokstav m og n skal lyde:

(3) Uten hinder av bestemmelsen i første og annet ledd kan engasjementer med følgende multilaterale utviklingsbanker gis risikovekt 0 prosent:
k. Det europeiske investeringsfond (EIF),
l. Organisasjonen for multilaterale investeringsgarantier (MIGA),
m. Den internasjonale finansieringsfasilitet for vaksinasjon (IFF), og
n. Den islamske utviklingsbank (ISDB).

§ 18-3 sjette ledd første kolon skal lyde:

(6) Faste volatilitetsjusteringer som skal benyttes gitt daglig verdivurdering av pantet (i prosent):

§ 41-2 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenestene som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 4 og 5, og forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4 skal, uten hensyn til størrelsen på kapitalkravet beregnet etter andre deler av denne forskrift, ha en ansvarlig kapital som minst svarer til en fjerdedel av foretakets faste kostnader i det foregående år.

II

Endringen trer i kraft straks.

 


 

Tilhørende lov

Til toppen