Forskrift om endringer i forskrift om beregning av ansvarlig kapital, kapitalkravsforskriften og forskrift om store engasjementer

Forskrift om endring i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 (beregningsforskriften), forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 (kapitalkravsforskriften) og forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 (forskrift om store engasjementer.

Fastsatt av Finansdepartementet 24. januar 2011 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-3, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 a, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd, § 2b-2 og § 3-1, lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-5, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-3 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 14-4 annet ledd skal lyde:
(2) Resterende engasjementer behandles etter del II, med følgende justeringer:
a) Dersom risikovekten etter del II tilsvarer risikovekten til ikke-ratede engasjementer eller til klassen med høyest risikovekt for en gitt kategori, multipliseres risikovekten med 2 begrenset oppad til 1250 prosent.
b) For øvrige engasjementer multipliseres risikovekten med 1,1 og begrenses nedad til 5 prosent.

§ 32-4 sjette ledd fjerde punktum skal lyde:
Verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av bestemmelsene i § 26-3 fjerde ledd, skal minst ha tilsvarende kapitalkrav etter denne bestemmelsen.

§ 35-2 annet ledd bokstav b annet punktum skal lyde:
Tilsvarende gjelder for kurvprodukter der kredittbeskyttelsen gir dekning for den n-te underliggende kreditten, forutsatt at det er anskaffet beskyttelse for de underliggende kredittene fra 1 til n-1 eller dersom mislighold har inntruffet for n-1 av de underliggende kredittene.

§ 40-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Hendelsesrisiko som ikke hensyntas i modellen skal inngå i vurderingen av samlet kapitalbehov.

§ 49-2 tolvte ledd skal lyde:
(12) Bestemmelsene i §§ 1-2 bokstav kk, 5-2 første ledd, 26-5, 27-2 første ledd bokstav d, 28-2, 29-2, 29-3 annet ledd, 31-3 første ledd, 32-2, 32-4 første, tredje og sjette ledd, 35-1 andre ledd, 37-3 andre ledd bokstav c, 40-1 andre, syvende ledd og niende ledd, 40-3 femte og sjette ledd, 40-4, 40-6 første ledd, 40-7 første ledd og tredje ledd, 45-6 bokstav d, 46-6, 46-7 skal gjelde fra 31. desember 2011.

II

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (forskrift om store engasjementer) gjøres følgende endringer:

§ 6 første ledd nr. 1 bokstav f skal lyde:
f) Ubenyttede kredittfasiliteter kategorisert under kapitalkravsforskriften § 6-1 tiende ledd, såfremt det er inngått avtale med motparten slik at kredittfasiliteten bare kan benyttes dersom det er konstatert at det ikke vil resultere i at grensene i § 5 første og tredje ledd overskrides.

§ 6 fjerde ledd oppheves.

§ 6 femte ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde:
Stilte sikkerheter må oppfylle kravene i kapitalkravsforskriften del IV for å kunne bli tatt hensyn til i denne paragraf.

III

I forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd nr. 13 skal lyde:
Kapitalinnskudd i pensjonskasser som etter Finansdepartementets samtykke kan likestilles med kjernekapital.

Ny § 3 første ledd nr. 14 skal lyde:
Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-17 tredje ledd, dersom det hadde vært et årsregnskap.

IV

Endringene trer i kraft straks.

 

 

Til toppen