Forskrift om endring i forskrift 23. februar 2011 nr. 189 om overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI.

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI.
     

                                                       I

I forskrift 23. februar 2011 nr. 189 om overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene gjøres følgende endring:

§ 1 ny bokstav c skal lyde:

Ektepar hvor begge ektefellene har krav på enten skattebegrensning eller skattefradrag for pensjonsinntekt og samlet sett har høyere kapitalutgifter enn kapitalinntekter og for inntektsåret 2010 fikk skatten utlignet etter skatteloven § 17-2.
    
                                                     II

Endringen trer i kraft straks og gjelder for inntektsårene 2011, 2012 og 2013.

Tilhørende lov

Til toppen