Forskrift 24.10.2008 om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 24.10.2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-47 første, fjerde og sjette ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 24.10.2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-47 første, fjerde og sjette ledd.

                                                           I

§ 10-47 Særlig om utenlandsforhold

§ 10-47-1  Fastsetting av tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling
(1)   Når tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra selskapet skal begrenses forholdsmessig etter skatteloven § 10-47, skal tillegget fastsettes etter skatteloven § 10-42 med de avvik og presiseringer som følger av denne paragraf.

(2)  Tillegget i alminnelig inntekt fastsettes til den forholdsmessige del av utdelingen som anses foretatt fra virksomhet som er eller har vært skattepliktig til Norge, jf. tredje til og med syvende ledd.

(3)  Når grunnlaget for å begrense tillegget i alminnelig inntekt er skatteloven § 10-47 første ledd, skal tillegget fastsettes etter fjerde til og med sjette ledd.

(4)  Om en utdeling skal anses foretatt fra virksomhet som er eller har vært skattepliktig til Norge, eller fra annen virksomhet, avgjøres etter følgende kriterier:

a. Med mindre annet følger nedenfor, skal utdeling som skriver seg fra en bestemt virksomhet, anses utdelt fra denne virksomheten.

b. Utdeling som ikke skriver seg fra en bestemt virksomhet, anses utdelt fra virksomhet som er eller har vært skattepliktig til Norge i samme forhold som skattyters nettoinntekt fra selskapsdeltakelsen fastsatt i Norge i inntektsåret og de fire forutgående årene (telleren), utgjør av skattyters samlede nettoinntekt fra selskapsdeltakelsen i samme periode (nevneren).

c. Utdeling av kontanter, bankinnskudd og tilsvarende likvide midler anses ikke å skrive seg fra en bestemt virksomhet, jf. b.

(5)  Ved anvendelsen av fjerde ledd b skal følgende gjelde:

a. Telleren baseres på nettoinntekten fastsatt ved ligningen i Norge.

b. Nevneren baseres på nettoinntekten fastsatt ved ligningen i Norge og, i den utstrekning inntekt fra selskapsdeltakelsen ikke er eller har vært skattepliktig til Norge, på nettoinntekten fastsatt ved ligningen i den eller de stater der inntekten er opptjent (kildestaten). For skattyter som er bosatt i et utland og som skattlegges der for hele sin forholdsmessige del av selskapsinntekten (globalskatteplikt), baseres nevneren på nettoinntekten fastsatt ved ligningen i skattyters bostedsstat.

c. Utdeling som nevnt i skatteloven § 10-42 første ledd regnes ikke som skattepliktig inntekt.

d. Skattyter som er bosatt i Norge skal både i telleren og i nevneren medregne sin forholdsmessige del av inntekter og tap som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd på selskapets aksjer mv. Dersom slik inntekt eller slikt tap er knyttet til virksomhet som ikke er eller ikke har vært skattepliktig til Norge, skal inntekten eller tapet likevel bare medregnes i nevneren.

e. Skattyter som er bosatt i utlandet skal både i telleren og i nevneren medregne sin forholdsmessige del av inntekter og tap som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd på selskapets aksjer mv. når inntekten eller tapet er knyttet til virksomhet som er eller har vært skattepliktig til Norge. Dersom slik inntekt eller slikt tap ikke er knyttet til virksomhet som er eller har vært skattepliktig til Norge, skal inntekten eller tapet bare medregnes i nevneren.

(6)  Dersom skattyter eller ligningsmyndigheten godtgjør at fordeling etter fjerde ledd åpenbart ikke gjenspeiler hvilket virksomhetsområde utdelingen skriver seg fra og at resultatet av å anvende nevnte fordelingsregel fremstår som urimelig, kan en annen fordeling legges til grunn.

(7)  Når grunnlaget for å begrense tillegget i alminnelig inntekt er skatteloven § 10-47 annet ledd, skal tillegget fastsettes ved skjønn, jf. annet ledd.

(8)  I utdeling som nevnt i annet ledd gjøres et forholdsmessig fradrag for skjerming, jf. skatteloven § 10-42 tredje og femte ledd, som svarer til den andelen utdeling etter annet ledd utgjør av samlet utdeling skattyteren mottar fra selskapet. Skjerming som ikke kommer til fradrag etter første punktum, faller bort.  

§ 10-47-2 Gevinst og tap ved realisasjon av andel
Når skatteloven § 2-3 eller bestemmelse i skatteavtale med fremmed stat medfører at skattlegging etter skatteloven § 10-44 ikke kan gjennomføres fullt ut for andelen som sådan, gis bare forholdsmessig fradrag for ubenyttet skjerming, jf. skatteloven § 10-44 annet ledd.  

§ 10-47-3  Dokumentasjonsplikt

(1) Skattyter som krever forholdsmessig begrensning av skatteplikt for utdeling etter skatteloven § 10-47 skal dokumentere at vilkårene er oppfylt, samt vedlegge dokumentasjon som gir ligningsmyndighetene de nødvendige opplysninger til å fastsette skattepliktig beløp. Når kravet fremmes i medhold av skatteloven § 10-47 første ledd, skal skattyter selv fremme forslag til beregning av skattepliktig beløp. 

(2)  Skattyter har plikt til å informere norske ligningsmyndigheter dersom ligningen i en annen stat endres slik at fordelingsgrunnlaget etter § 10-47-1 fjerde ledd b endres.

II
Endringene under I trer i kraft straks og gis virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen