Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:


§ 1-1 første ledd nr. 5 skal lyde:
Finansstiftelser som har bestemmende innflytelse som nevnt i punkt 1, 2 eller 3.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen