Forskrift 25. januar 2008 om endring i forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2008 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 18-2 (4).

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 750 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) gjøres følgende endring:

§ 2 annet ledd skal lyde:

For regnskapsperioder påbegynt 31. desember 2007 eller tidligere, gjelder bestemmelsene i børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30 kapittel 6 og §§ 10-1, 10-4 og 10-9 til 10-13 for utstedere av verdipapirer opptatt til handel på norsk regulert marked, likevel slik at offentliggjøring skal skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt i og i medhold av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 5-12.

II

Endringen trer i kraft straks.


 

Tilhørende lov

Til toppen