Forskrift 25. mai 1990 nr. 4696 Instruks til pliktavleveringslova

Mottaksinstitusjonen Nasjonalbiblioteket skal gjennom informasjonstiltak, kontroll- og purrerutinar syta for at avleveringsplikta vert etterlevd.

Sjå føresegna på lovdata.no