Forskrift 26. juni 2008 om beregning av merverdiavgift ved sletting av klimakvoter

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 70.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 70.

                                                           I


En klimakvote er en omsettelig tillatelse til å slippe ut en bestemt mengde CO2. Ved omsetning av klimakvoter overføres kvoter til kjøper mot vederlag. En klimakvote anses som en tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand, jf. lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 2. Omsetning av klimakvoter er dermed avgiftspliktig etter § 13, jf. § 3.

Flere norske virksomheter tilbyr nå sletting av klimakvoter mot vederlag. Dette innebærer at tilbyderen mot et vederlag sørger for at kvotene blir slettet. Slettingen skjer foreløpig i utenlandske registre. Så snart det norske kvoteregisteret er operativt, vil sletting også kunne skje her. Kvoter blir ikke overført til den som yter vederlaget. Vederlaget svarer i utgangspunktet til kvotens markedsverdi, med et eventuelt tillegg som skal dekke administrasjon mv. av slettetjenesten.

Ved etableringen av klimakvotemarkedet har det i merverdiavgiftsrettslig sammenheng vært en viktig premiss at avgiftshåndteringen er i samsvar med det som gjelder hos våre viktigste handelspartnere (EØS-området). Kvotesystemets globale karakter tilsier en likebehandling i forhold til merverdiavgiftsregelverket, selv om merverdiavgift ikke er omfattet av EØS-avtalen. Tilsvarende vil det også være for den delen av markedet som nå gjelder sletting av kvoter.

Den merverdiavgiftsrettslige behandlingen av en avtale om sletting av kvoter er foreløpig, ut fra de opplysninger departementet har, ikke avklart verken i Norge eller internasjonalt. Fortolkningen av regelverket kan også avhenge av hvordan virksomheten gjennomføres. Som nevnt mener departementet at det på dette området bør være en målsetting om likebehandling av merverdiavgiftsspørsmålet innen EØS området.

I påvente av en internasjonal avklaring, vil Finansdepartementet akseptere at det inntil videre ikke beregnes merverdiavgift på det vederlaget som betales ved sletting av klimakvoter som beskrevet over. Departementet har på bakgrunn av den usikkerhet som råder om forståelsen av gjeldende regelverk vært noe i tvil om det er riktig eller nødvendig å hjemle dette i merverdiavgiftsloven § 70. Departementet har etter en totalvurdering likevel kommet til at det er mest riktig at § 70 benyttes som hjemmelsgrunnlag.

Det understrekes også at denne forståelsen av regelverket vil bli vurdert løpende i lys av internasjonale avklaringer. Rettstilstanden kan derfor bli endret på et senere tidspunkt, og dette vil på vanlig måte bli kunngjort i Lovdata. 

                                                            II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen