Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 11-5 siste ledd.

I

§ 11-3 første ledd skal lyde:

Flyttegebyret kan ikke settes høyere enn 5000 kroner ved flyytting av en kollektiv pensjonsordning for èn arbeidsgiver.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

 

 

Til toppen