Forskrift om overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del XV, jf. kgl. res. 19. juni 2009 nr. 693.

 

§ 1. Overgangsregler til endringene i forsikringsvirksomhetsloven
Bestemmelsene i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 11-9 nytt tredje ledd, 11-13 annet ledd og 11-14 annet ledd, skal gjelde for kontrakter som er sagt opp av kunden 1. juli 2009 eller senere.

 

§ 2. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Tilhørende lov

Til toppen