Forskrift 26. november 2008 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. november 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 3-1 niende ledd.

                                                        I
§ 3-1-3. Enslige pendlere

Femte ledd skal lyde:
(5) Skattyter som tar til å pendle fra en kommune der han har vært bosatt i minst tre år da pendlingen tar til, til en bolig i en annen kommune, kan kreve å forbli registrert som bosatt i den første kommunen, dersom

- boligen på det opprinnelige bostedet har minst dobbelt så stort areal av primærrom som den andre boligen, og

- skattyter eier den første boligen eller har utgifter til leie av denne. Skattyter som har benyttet en eiendom som bolig mot å dekke driftskostnadene, likestilles med skattyter som tar til å pendle fra en eid eller leid bolig dersom skattyter er nær slektning av eiendommens eier eller er mottaker etter en føderådskontrakt.
      
Bolig i boenhet der det bor flere, anses å ha som areal av primærrom boenhetens totale areal av primærrom delt på antallet beboere i boenheten som er over 15 år. § 3-1-4 andre og tredje ledd gjelder så langt de passer.


§ 3-1-4. Selvstendig og uselvstendig bolig

Første ledd skal lyde:
(1) Som selvstendig bolig regnes kun hus eller leilighet som
- har minst 30 kvadratmeter areal av primærrom, og
- har innlagt vann og avløp, og
- pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet av minst ett år, og
- pendleren har tilgang til alle ukens dager.
      
I boenhet der det bor mer enn en, settes kravet til areal av primærrom til 30 kvadratmeter tillagt 20 kvadratmeter for hver ytterligere beboer i boenheten som er over 15 år.

Annet ledd skal lyde:
(2) Skattyteren må dokumentere boligenes areal av primærrom, enten ved oppmåling av takstmann eller på annen måte som likningsmyndighetene finner tilfredsstillende. Likningsmyndighetene kan legge bruksarealet til grunn dersom dette er bedre dokumentert enn areal av primærrom.

                                                         II
Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen