Forskrift 27. juni 2008 om endring av forskrift 30. desember 1983. nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16, jf. § 6-2.

I

§ 1 fjerde ledd første punktum skal lyde:
 Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for innberetning etter tredje ledd eller lønn som overstiger kr 4.000, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr 10.000 ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt fra lønnsinnberetningsplikt.

§ 1 femte ledd skal lyde:
 Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangement dog ikke fri bil, kost og losji ved slike, fritt utstyr m.v., når slikt ytes i organisasjonens interesse, er unntatt fra lønnsinnberetning uten hensyn til om det er betalt lønn som er fritatt for innberetning etter tredje ledd, lønn som overstiger kr 4.000 eller utgiftsgodtgjørelser som nevnt i foregående ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

Tilhørende lov

Til toppen