Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 27. september 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling del II, jf. Kronprinsreg. res. 29. juni 2007 nr. 755.

I

I forskrift 23. november 2007 nr. 1282 om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling skal § 1 bokstav a lyde:

a) § 4-4 første og annet ledd og § 6-2 første ledd annet punktum trer i kraft 1. juli 2011.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

 

Til toppen