Forskrift 27. juni 2017 nr. 981 om avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling – myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor bispedømmet

Departementet har, etter å ha innhentet Kirkerådets vurdering, besluttet å utvide bispedømmerådenes myndighet i saker om kirkelig inndeling til også å omfatte endringer i prostiinndelingen innenfor bispedømmet.

Endringer i den kirkelige inndelingen som berører flere bispedømmer, skal fortsatt fastsettes av departementet. Kirkerådet vil i slike saker ta et overordnet ansvar for den forberedende saksbehandlingen, ved å koordinere og legge til rette et beslutningsgrunnlag. I forbindelse med kommunesammenslåingene som er vedtatt gjennomført 1. januar 2020, er det behov for å gjøre enkelte endringer i den kirkelige inndelingen, og det skal etableres nye fellesråd.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen