Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Fastsatt av Finansdepartementet 28. mars 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. delegeringsvedtak 26. august 1988 nr. 706, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2, § 2b-14 og § 3-1, jf. delegeringsvedtak 10. juni 1988 nr. 457, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2009 nr. 678 og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 4-2.

I

Nytt kapittel 5 skal lyde:
Kapittel 5. Fordeling av overkurs.

§ 12. Fordelingsnøkkel
Ved nytegning av egenkapitalbevis i institusjoner som har utstedt egenkapitalbevis fra før, skal positiv differanse mellom bokført verdi per egenkapitalbevis og pålydende verdi overføres til overkursfondet. Positiv differanse mellom tegningskurs og bokført verdi per egenkapitalbevis skal fordeles mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet etter forholdet mellom bokført eierandelskapital etter nytegningen og bokført grunnfondskapital. Ved beregningen av eierbrøken skal overkursfondet legges til eierandelskapitalen og kompensasjonsfondet legges til grunnfondskapitalen.

En kapitalforhøyelse skjer til overkurs når tegningskursen overstiger pari kurs (pålydende verdi), jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 2-8 tredje ledd og § 10-12 annet ledd.

§ 13. Årsregnskap
Til grunn for beregningen av bokført verdi per egenkapitalbevis skal siste reviderte årsregnskap legges til grunn. Siste tilgjengelige delårsregnskap kan legges til grunn dersom det er revisorbekreftet i samsvar med revisjonskravet for medregning av perioderesultat etter forskrift av 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften).

§ 14. Konsernregnskap
I institusjoner som er pliktige å føre konsernregnskap, kan bokført verdi per egenkapitalbevis beregnes ut fra siste reviderte konsernregnskap.

Eierandelskapitalens andel av økningen i annen egenkapital som skyldes inntektsføring i konsernregnskapet av resultatandeler i datterselskaper, kan regnes med i grunnlaget for bokført verdi per egen¬kapital¬bevis. Tilsvarende kan eierandelskapitalens andel av annen egenkapital som tilsvarer positiv differanse mellom balanseført verdi og anskaffelseskost for investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet medregnes. Andel av annen innskutt egenkapital som skyldes gevinst ved institusjonens salg av egne egenkapitalbevis, kan regnes med i grunnlaget for bokført verdi pr egenkapitalbevis.

Øvrig annen egenkapital tilordnes grunnfondskapitalen ved beregning av eierbrøken.

I paragrafen her betyr uttrykkene ”annen egenkapital” og ”annen innskutt egenkapital” det samme som i forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (forskrift om årsregnskap for banker mv.) § 4-2 første ledd punkt 21 og 22.

§ 15. Fond for vurderingsforskjeller og urealiserte gevinster
 I institusjoner med hel eller deleide selskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden kan eierandelskapitalens andel av fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster regnes med i grunnlaget for bokført verdi per egenkapitalbevis, jf. allmennaksjeloven § 3-3 og § 3-3a.

§ 16. Goodwillposter
Eventuelle goodwillposter skal trekkes fra i beregningen av bokført verdi per egenkapitalbevis som angitt i § 14 og § 15, herunder eventuell goodwill inkludert i balanseverdien av investeringene i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet og eventuelle goodwillposter i selskapsregnskapene til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

Nåværende kapittel 5 blir nytt kapittel 6.
Nåværende § 12 blir ny § 17.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen