Forskrift om endring i forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.


Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2007 med hjemmel i lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 2-4 siste ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg IX punkt 7 (Rdir. 88/57/EØF (andre skadeforsikringsdirektiv))

I

I forskrift av 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. gjøres følgende endring:

Ny paragraf § 2 a tilføyes og skal lyde:

§ 2a. Skadebehandlingsrepresentant i motorvognforsikring
For skadeforsikringsselskap som dekker tredje parts risiko i forbindelse med motorkjøretøy (klasse 10, ikke inkluderende transportøransvar) gjelder forskrift om trafikktrygd mv. av 1. april 1974 nr. 3 § 1 c første ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen