Forskrift om endring av forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 nr. 4. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon.

I

§ 8 nytt annet ledd skal lyde:
Kredittilsynet kan inngå avtale med kompetent myndighet i filialens hjemland om samarbeid om tilsyn med likviditeten i filialen.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007

 

 

Tilhørende lov

Til toppen