§ 1. Strat..." />   § 1. Strat..." />

Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17.

 

§ 1. Strategi

Finansinstitusjoner skal ha en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal være vedtatt av styret. Styret skal minst en gang i året foreta en vurdering av strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet.

 

I strategien skal institusjonen fastsette de overordnede retningslinjene for likviditetsrisikorammer, beredskapsplaner, organisering og ansvarsforhold, risikomåling og prognoser, stresstester, rutiner for overvåking av utviklingen og etterlevelsen av retningslinjene, styre- og ledelsesrapportering og uavhengig kontroll. 

 

§ 2. Likviditetsrisikorammer

For å sikre at likviditetsrisikoen styres effektivt, skal styret vedta rammer for likviditetsrisikoen innenfor ulike tidsrom og etablere tilfredsstillende regler og prosedyrer for å kontrollere og begrense likviditetsrisikoen. Institusjonens rammer skal sikre at institusjonen har tilstrekkelig likvide eiendeler sett i forhold til kortsiktig gjeld. Det skal tas hensyn til mulige forsinkelser i innbetalinger og utbetalinger før tiden. Rammene skal vurderes minst én gang i året.

 

§ 3. Beredskapsplaner

Institusjonen skal ha en dokumentert beredskapsplan for likviditetskriser. Beredskapsplanen skal være vedtatt av styret. Styret skal jevnlig revidere beredskapsplanen.

 

Beredskapsplanen skal omhandle de utfordringer institusjonen kan få i krisesituasjoner og institusjonens planer for krisehåndtering.

 

§ 4. Organisering og ansvarsforhold

Institusjonen skal etterleve likviditetsstrategien og sørge for at ansvaret for den løpende styringen og kontrollen av institusjonens samlede likviditet er klart definert og dokumentert.

 

Institusjonen skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering.

 

§ 5. Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov

Likviditetsrisikoen skal måles på en konsistent måte og inkludere alle relevante posisjoner. Det skal foreligge rutiner for kvalitetssikring av data og systemer.

 

Det skal utarbeides prognoser for fremtidig likviditetsbehov. Prognosene skal tilpasses omfanget og kompleksiteten av virksomheten.

 

§ 6. Stresstester

Institusjonen skal analysere likviditetssituasjonen ved hjelp av stresstester. Disse må tilpasses virksomhetens omfang, kompleksitet og risiko.

 

Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar rammer for likviditetsrisikoen.

 

§ 7. Rutiner for overvåking

Det skal foreligge rutiner for å overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har ansvaret for den løpende styringen av institusjonens samlede likviditet. Alvorlige brudd skal rapporteres til styret.

 

§ 8. Styre- og ledelsesrapportering

Det skal jevnlig rapporteres til styret og ledelsen. Rapporteringen skal gi et helhetlig bilde av institusjonens likviditetssituasjon. Frekvensen og innholdet i rapporten skal tilpasses kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Bestemmelsene i §§ 7 og 8 skal ses i sammenheng med § 47-2 første ledd i forskrift 14. desember 2006 nr 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften).

 

§ 9. Uavhengig kontroll

Institusjonens system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll.

 

§ 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

 

§ 11. Overgangsregler for pensjonskasser

Pensjonskasser skal oppfylle kravene i forskriften her fra 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen