Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III, jf. kgl. res. 15. juni 2007 nr. 652.


§ 1.  Overgangsregler  
     Bestemmelser fastsatt i pensjonsordningens regelverk i henhold til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 3-7 annet ledd annet punktum og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 4-3 annet ledd annet punktum, skal bare gjelde for arbeidstakere som etter 1. juli 2007 går ut i permisjon i henhold til lov.
     Dersom det i henhold til regelverk eller praksis for pensjonsordningen utbetales uførepensjon fra pensjonsordningen sammen med rehabiliteringspenger fra folketrygden, skal regelverk eller praksis bringes i samsvar med foretakspensjonsloven § 6-1 annet ledd med virkning for utbetaling av rehabiliteringspenger som starter 1. januar 2008 eller senere.

§ 2.  Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen