Forskrift om regulerte markeder (børsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 7. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 14, § 15, § 16, § 24, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 40, § 41 og § 42, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 24 (direktiv 2001/34/EF), nr. 30ca (direktiv 2004/39/EF) og nr. 30cac (forordning (EF) 1287/2006).

 

Kapittel 1. Alminnelige regler

 

§ 1. Finansielle instrumenter som kan tas opp til notering på regulert marked

(1) Finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 kan tas opp til notering på regulert marked.

 

(2) Regulert marked skal overfor selskapet stille vilkår for opptak av de finansielle instrumentene til notering.

 

(3) Regulert marked kan fastsette nærmere regler om utstederes rettigheter og plikter som følge av opptak til handel. Regulert marked skal forelegge sine regler for Kredittilsynet i henhold til børsloven § 22 tredje ledd.

 

§ 2. Felles regler for aksjer og grunnfondsbevis

Bestemmelsene i kapittel 2 gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis så langt de passer dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

 

§ 3 Forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser truffet av regulert marked som ikke har konsesjon som børs

Når regulert marked som ikke har konsesjon som børs treffer avgjørelser etter børsloven §§ 24, 25, 26, 30 og 31, samt verdipapirhandelloven kapittel 6 og 7 og § 17-4 tredje ledd, skal lov 10. februar 1967 om behandlingen i forvaltningssaker kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse.

 

Kapittel 2. Vilkår for notering av finansielle instrumenter på regulert marked med konsesjon som børs 

I. Aksjer

§ 4. Minimumskrav for børsnotering av aksjer

(1) Aksjer utstedt av allmennaksjeselskap eller tilsvarende utenlandsk selskap kan tas opp til børsnotering dersom aksjene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på selskapets økonomi og andre forhold av betydning for om aksjene er egnet til børsnotering. Videre må vilkårene i denne paragrafen være oppfylt.

 

(2) Kursverdien av de aksjer som søkes opptatt til børsnotering må antas å være minst 8 millioner kroner. Dersom kursverdien ikke kan anslås, skal selskapets balanseførte egenkapital ved siste avlagte årsregnskap være av minst samme størrelse. Dersom selskapet har avlagt delårsrapport etter siste avlagte årsregnskap og børsen finner rapporten tilfredsstillende, kan bokført egenkapital i delårsrapporten legges til grunn.

 

(3) Selskapet skal ha bestått i minst tre år og skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år. Det skal være offentliggjort årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapslovgivningen for de tre siste år før søknad om børsnotering. Børsen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra kravene i første og annet punktum dersom den finner at dette er i allmennhetens og investorenes interesse, og at investorene har tilgang til tilstrekkelige opplysninger til å foreta en godt fundert vurdering av selskapet og de aksjer som søkes børsnotert.

 

(4) Minst 25 % av de aksjene som søkes opptatt til notering må være spredt blant allmennheten.

 

(5) Børs kan fravike 25% -grensen på opptakstidspunktet dersom slik spredning i løpet av kort tid må påregnes oppnådd ved handel over børsen, eller når tilstrekkelig spredning av aksjene likevel må anses sikret på grunn av et stort antall aksjer av samme aksjeklasse og deres omfattende spredning blant allmennheten.

 

§ 5. Aksjer i samme aksjeklasse

(1) Søknad om børsnotering skal gjelde samtlige utstedte aksjer i samme aksjeklasse.

 

(2) Ved senere kapitalforhøyelser i samme aksjeklasse som er notert anses de nye aksjene for automatisk tatt opp til notering uten søknad.

 

(3) Dersom offentlig emisjon finner sted før opptak til notering, skal tegningsperioden være avsluttet før første noteringsdag.

 

§ 6. Aksjers frie omsettelighet

Børsnoterte aksjer skal være fritt omsettelige. Dersom selskapet i henhold til vedtekter, lov eller forskrift gitt i medhold av lov er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til et aksjeerverv eller anvende andre omsetningsbegrensninger, kan adgangen bare benyttes hvis det foreligger skjellig grunn til å nekte samtykke eller til å anvende andre omsetningsbegrensninger, og anvendelsen ikke skaper forstyrrelser i markedet.

§ 7. Søknad om opptak til børsnotering av aksjer
Søknad om børsnotering av aksjer skal inneholde en orientering om selskapet, dets virksomhet, økonomi, eierstruktur og andre forhold som kan være av betydning for om aksjene skal tas opp til børsnotering, herunder opplysninger om selskapets aksjer er notert eller søkt notert ved annet regulert marked. Det skal i tilfelle opplyses hvor og på hvilken måte aksjene er notert eller søkes notert. Søknaden skal ellers inneholde de opplysninger og dokumentasjon som fastsatt av børsen etter regler som nevnt i børsloven § 34. 

II. Obligasjoner

§ 8. Krav for opptak til børsnotering av obligasjoner

(1) Børsnotering av obligasjoner, herunder obligasjoner med kortere løpetid enn 12 måneder, kan skje dersom obligasjonene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på låntagers økonomi og andre forhold av betydning for om obligasjonene er egnet til børsnotering, herunder bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere.

 

(2) Størrelsen av lånet må være minimum 2 millioner kroner eller tilsvarende verdi i utenlandsk valuta.

 

§ 9. Innbetaling og fri omsettelighet

(1) Obligasjoner kan kun tas opp til børsnotering dersom de er fullt innbetalt og fritt omsettelige.

 

(2) Børs kan gi unntak fra kravet om at obligasjonene må være fullt innbetalt dersom det er truffet tiltak for å sikre at obligasjonenes omsettelighet ikke begrenses, og dersom omsetningen finner sted på en åpen og korrekt måte ved at offentligheten får hensiktsmessig informasjon.

 

§ 10. Forutgående offentlig emisjon

Dersom offentlig emisjon finner sted før opptak til notering, skal tegningsperioden være avsluttet før første noteringsdag. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved åpen emisjon av obligasjoner når det ikke er fastsatt hvilken dag tegningsperioden skal avsluttes.

 

§ 11. Tillitsmann

Børsen kan fastsette krav til etablering av tillitsmannsordning som vilkår for opptak av obligasjonslån til børsnotering. Dette gjelder ikke for lån utstedt av EØS-stater eller slike staters sentralbanker med mindre særlige grunner tilsier det.

 

§ 12. Vilkår for børsnotering av konvertible obligasjoner, obligasjoner med avkastning knyttet til underliggende aksje m.m.

(1) Obligasjoner som gir obligasjonseier rett til å erverve aksjer kan bare opptas til børsnotering dersom aksjer av samme klasse allerede er opptatt eller samtidig opptas til børsnotering eller notering på et annet regulert, anerkjent og åpent marked som fungerer regelmessig.

 

(2) Opptak kan likevel skje dersom børsen klart finner at obligasjonseierne og allmennheten for øvrig har tilgang til alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne bedømme verdien av aksjene disse obligasjoner er knyttet til.

 

(3) Annet ledd gjelder tilsvarende ved opptak av obligasjoner der avkastningen er knyttet til utviklingen i en underliggende aksje, aksjeindeks, aksjeform eller lignende.

 

(4) Dersom rett til å få utstedt aksjer (tegningsrett) som er knyttet til obligasjonen skilles fra denne, gjelder forskriften § 1 tilsvarende.

 

§ 13. Søknaden om børsnotering av obligasjoner

(1) Søknad om opptak til børsnotering skal gjelde alle obligasjoner som tilhører samme lån.

 

(2) Søknad om børsnotering av obligasjoner skal inneholde en orientering om låntager, dennes virksomhet, økonomi, eierstruktur og andre forhold som kan være av betydning for om obligasjonene kan tas opp til børsnotering. Søknaden skal inneholde opplysninger og dokumentasjon som fastsatt av børsen etter regler som nevnt i børsloven § 34.

 

III. Fellesregler

 

§ 14. God børsskikk

Utstedere av børsnoterte finansielle instrumenter, børsmedlemmer og børsrepresentanter skal følge god børsskikk.

 

§ 15. Behandling av søknad om notering

Søknad om børsnotering skal avgjøres uten ugrunnet opphold, og senest innen 6 måneder.

 

§ 16. Offentliggjøring av opplysninger i særlige tilfeller

Dersom det finnes nødvendig av hensyn til investorer eller markedet, kan børsen kreve at utsteder av børsnoterte finansielle instrumenter offentliggjør bestemte opplysninger innen de frister som børsen fastsetter.

 

Kapittel 3. Kursnotering av finansielle instrumenter

 

§ 17. Kursnotering

(1) Regulert marked skal fastsette nærmere regler om offentliggjøring av opplysninger om ordre, handler mv. i aksjer i samsvar med bestemmelser i forskrift 29. juni 2007 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) kapittel 15.

 

(2) Regulert marked skal også fastsette nærmere regler om offentliggjøring av opplysninger om ordre, handler mv. i andre finansielle instrumenter enn aksjer, som er tatt opptil notering på det regulerte markedet.

 

Kapittel 4. Markedsovervåking

 

§ 18. Markedsovervåking

(1) Regulert marked skal gjennomføre markedsovervåkning.

 

(2) Markedsovervåkningen skal være organisert slik at den på en tilfredsstillende måte overvåker at utstedere og medlemmer overholder de atferds-, opplysnings- og rapporteringsregler som følger av lov, forskrift og de regler og forretningsvilkår som gjelder ved det regulerte markedet. I tillegg skal markedsovervåkningen være organisert slik at overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-3, § 3-4, § 3-7, § 3-8 og 3-9 ved handel i finansielle instrumenter opptatt til notering kan avdekkes.

 

§ 19. Organisering av markedsovervåkingen

(1) Markedsovervåkningen skal være organisert slik at integriteten og uavhengigheten til de ansatte i markedsovervåkningen sikres.

 

(2) Markedsovervåkningen skal disponere de ressurser som er nødvendige for å kunne utøve effektiv markedsovervåkning i henhold til § 18.

 

(3) Markedsovervåkningen i regulert marked skal være organisert på en slik måte at den blant annet har kapasitet til å:

 

a) kontinuerlig følge handelen og kursnoteringene,
b) undersøke opplysninger fra utstedere og medlemmer som kan være av
betydning for kursnoteringen, samt foreta inngrep i kursnoteringen der
dette anses påkrevet,
c) innhente informasjon fra utsteder, medlemmer og andre norske eller
utenlandske regulerte markeder i den grad det må anses nødvendig for
å avdekke forhold som nevnt i § 18.

 

 

§ 20. Undersøkelsesplikt

Dersom regulert marked har mistanke om overtredelse av normer som nevnt i § 18, plikter det å foreta nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Slike undersøkelser skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal oppbevares i 10 år etter at undersøkelsen er avsluttet.

 

§ 21. Oversendelse av opplysninger til Kredittilsynet

(1) Dersom mistanke om overtredelse av normer som nevnt i § 18 ikke er avkreftet gjennom interne undersøkelser, skal det regulerte markedet uten ugrunnet opphold og av eget tiltak oversende opplysninger om alle forhold som kan tyde på slik overtredelse til Kredittilsynet.

 

(2) Opplysninger som oversendes i henhold til første ledd skal så vidt mulig inneholde beskrivelse av bakgrunnen for mistanken og hvilke undersøkelser som er foretatt av det regulerte markedet.

 

(3) På anmodning fra Kredittilsynet plikter regulert marked, samt deres ansatte og tillitsvalgte, å gi Kredittilsynet alle nødvendige opplysninger vedrørende den mulige overtredelsen.

Kapittel 5. Unntak fra regulerte markeders taushetsplikt

 

§ 22. Unntak fra taushetsplikt

Taushetsplikten for tillitsvalgte, ansatte og revisor ved regulert marked etter børsloven § 14 gjelder ikke overfor regulert marked som fører tilsyn med handel og kursnotering på eget marked, eller overfor utenlandsk tilsynsmyndighet.

 

§ 23. Vilkår for utlevering av opplysninger

Utlevering av opplysninger etter § 22 kan bare gjøres på følgende vilkår:

 

a) Opplysningene må anses som relevante for, og kan bare brukes til å utføre mottagerens tilsynsoppgaver.

b) Opplysningene skal være undergitt tilsvarende taushetsplikt hos mottager som hos det avgivende regulerte marked. Opplysningene kan bare formidles videre med skriftlig samtykke fra vedkommende regulerte marked og bare for de formål samtykket omfatter.


§ 24.
Opplysninger til verdipapirsentral og oppgjørssentral

 

Taushetsplikten for regulert marked etter børsloven § 14 er ikke til hinder for at regulert marked gir opplysninger til verdipapirsentral eller oppgjørssentral i forbindelse med markedsovervåking og tilsynsoppgaver.

 

 

Kapittel 6. Habilitetskrav, egenhandel og meldeplikt

 

§ 25. Habilitetskrav til ansatte

Ansatte i foretak med tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked, eller i morselskap til slike foretak, må ikke ha styreverv eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til notering og handel på vedkommende regulerte marked.

 

§ 26. Ansattes egenhandel

(1) Ansatte i foretak med tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked, eller i morselskap til slike foretak, kan for egen eller andres regning bare erverve eller avhende finansielle instrumenter som ikke er eller søkes tatt opp til notering på det regulerte marked hvor vedkommende er ansatt. For ansattes erverv av andeler i verdipapirfond notert på vedkommende regulerte marked gjelder reglene i annet ledd.

(2) Ansatte kan bare erverve eller avhende andeler i norske verdipapirfond som oppfyller vilkårene i lov om verdipapirfond § 4-4, § 4-6 og § 4-7, eller i utenlandske fond som oppfyller kravene i rådsdirektiv 1985/611/EØF (UCITS-direktivet). Ansatte kan likevel erverve og avhende andeler i verdipapirfond som utelukkende investerer i rentebærende obligasjoner.

 

§ 27. Meldeplikt for handler foretatt av ansatte, tillitsvalgte og deres nærstående

Ansatte og tillitsvalgte ved regulert marked skal straks melde til det aktuelle regulerte marked om egne og nærståendes erverv eller avhendelse av finansielle instrumenter. Med nærstående menes personer og foretak med tilknytning som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2, 4 og 5.  

 

§ 28. Dispensasjon

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra § 25 og § 26.

 

Kapittel 7. Sanksjoner

 

§ 29. Suspensjon av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked
Vedtak om suspensjon av finansielle instrumenter i henhold til børsloven § 25 kan ikke påklages.

§ 30. Løpende daglig mulkt for utsteder av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked
(1) Oppfyller ikke en utsteder av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked sin opplysningsplikt etter børsloven eller denne forskrift, jf. børsloven § 24 syvende ledd, kan regulert marked pålegge utsteder en løpende daglig mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt. Tilsvarende gjelder i forhold til utsteders ansatte og tillitsvalgte.

(2) Den daglige mulkten for utsteder kan maksimalt utgjøre kroner 500.000 pr dag. Den løpende daglige mulkten for utsteders ansatte og tillitsvalgte kan maksimalt utgjøre kroner 50.000 pr dag, pr person.

(3) Regulert marked kan helt eller delvis ettergi mulkten dersom særlige grunner tilsier det.

(4) Pålegg om løpende daglig mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

(5) Regulert marked skal i vedtaket fastsette tidspunktet for når mulkten begynner å løpe og størrelsen på den daglige mulkten. Den som ilegges daglig løpende mulkt skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. Det skal opplyses om adgangen til å klage til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte for klage.

(6) Klage gis ikke oppsettende virkning for når den daglige løpende mulkten begynner å løpe. Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres.

§ 31. Overtredelsesgebyr for foretak med finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked

(1) Ved brudd på bestemmelser i børsloven eller denne forskrift eller ved vesentlige brudd på regulert markeds regler og forretningsvilkår, kan regulert marked vedta å ilegge utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på vedkommende regulerte marked et overtredelsesgebyr som skal betales til det regulerte markedet.

(2) Overtredelsesgebyr skal fastsettes etter følgende regler:

a) Overtredelsesgebyr for utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked kan maksimalt utgjøre 10 ganger årlig kursnoteringsavgift for hver overtredelse som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr, beregnet ut fra den senest fakturerte totale årlige kursnoteringsavgift for det finansielle instrument overtredelsen refererer seg til.

b) Utsteder skal gjøres kjent med at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr og de forhold vurderingene bygger på. Utsteder skal ha minst en uke til å uttale seg på før vedtak fattes av regulert marked.

(3) Utsteder som ilegges overtredelsesgebyr skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. Det skal opplyses om adgangen til å klage til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte for klage.

(4) Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres, med mindre særlige grunner taler mot dette.

§ 32. Løpende daglig mulkt for medlem i regulert marked
(1) Oppfyller ikke et medlem i regulert marked sin opplysningsplikt etter børsloven eller denne forskrift, jf. børsloven § 26 syvende ledd, kan vedkommende regulerte marked pålegge medlemmet en løpende daglig mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt. Tilsvarende gjelder i forhold til medlemmets ansatte og tillitsvalgte.

(2) Den daglige mulkten kan for medlem i regulert marked maksimalt utgjøre kroner 500.000 pr. dag. Den daglige løpende mulkten for medlemmets ansatte og tillitsvalgte kan maksimalt utgjøre kroner 50.000 pr. dag, pr. ansatt.

(3) Pålegg om løpende daglig mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

(4) Vedkommende regulerte marked kan helt eller delvis nedsette eller ettergi dagmulkten dersom særlige grunner tilsier dette.

(5) Regulert marked skal i vedtaket fastsette tidspunktet for når mulkten begynner å løpe og størrelsen på den daglige mulkten. Den som ilegges løpende dagmulkt skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. Det skal opplyses om adgangen til å klage til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte for klage.

(6) Klage gis ikke oppsettende virkning for når den daglige mulkten begynner å løpe. Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres.

§ 33. Overtredelsesgebyr for medlem i regulert marked
(1) Ved brudd på bestemmelser i børsloven eller denne forskrift eller ved vesentlige brudd på regulert markeds regler og forretningsvilkår kan regulert marked ilegge medlemmet et overtredelsesgebyr som skal betales til vedkommende regulerte marked.

(2) Overtredelsesgebyret skal fastsettes etter følgende regler:

 

a) maksimalt overtredelsesgebyr for et medlem i regulert marked er kroner 2.500.000 for hver overtredelse som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

b) medlemmet skal gjøres kjent med at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr og de forhold vurderingene bygger på. Medlemmet skal ha minst en uke til å uttale seg på før vedtak fattes av regulert marked.

(3) Medlem i regulert marked som ilegges overtredelsesgebyr skal ha skriftlig underretning om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. Det skal opplyses om adgangen til å klage til børsklagenemnden, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte for klage.

 

(4) Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres, med mindre særlige grunner taler mot dette.

§ 34. Forsinkelsesrente, forfall m.m.
(1) Regulert marked sender faktura på ilagt overtredelsesgebyr og løpende daglig mulkt etter dette kapittel. Gebyret og mulkten forfaller til betaling tretti dager etter fakturadato.

(2) Ved forsinket betaling av løpende dagmulkt eller overtredelsesgebyr etter dette kapittel løper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

(3) Overtredelsesgebyr og løpende daglig mulkt etter dette kapittel tilfaller statskassen.

 

 

 


§ 35. Børsklagenemndens kompetanse
(1) Børsklagenemnden er klageinstans for de vedtak av regulert marked som er gjenstand for klage. I klagesaken kan børsklagenemnden prøve alle sider av vedtaket.

 

(2) Børsklagenemnden kan avgjøre tvister som voldgiftsrett etter reglene i § 39.

§ 36. Sammensetning
(1) Børsklagenemnden består av fem medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for en periode på fire eller to år. Varamedlemmene er i utgangspunktet personlige, men kan ved behov også møte for de øvrige medlemmene i nemnden. Børsklagenemnden skal ha en leder og nestleder, som begge skal oppfylle lovens krav til høyesterettsdommere.

(2) Dersom både et medlem og vedkommendes personlige varamedlem har forfall, innkaller lederen et av de øvrige varamedlemmene. Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

(3) Ved forfall fra lederen ledes arbeidet i klagenemnden av nestlederen. Har også nestlederen forfall, ledes arbeidet av det medlem som etter rangeringsrekkefølgen kommer etter nestlederen.

§ 37. Saksbehandling
(1) For klagebehandlingen i børsklagenemnden gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI med de endringer og tillegg som følger av denne paragrafen.

(2) Klagefristen er to uker. For klageberettigede som ikke er gitt melding om regulert markeds vedtak, og som heller ikke har krav på slik melding, løper klagefristen fra offentliggjørelse av regulert markeds vedtak.

(3) Klagen skal fremsettes skriftlig. Klagen skal inneholde en fullstendig redegjørelse for de feil i rettsanvendelse, faktiske forhold eller saksbehandling som det gjøres gjeldende at foreligger i det vedtak som er påklaget. Såfremt det anføres at regulert markeds vedtak bygger på et uriktig eller mangelfullt faktisk grunnlag, skal klagen inneholde en samlet og fullstendig redegjørelse for de fakta klageren mener skal legges til grunn. Er det tidligere gitt en slik redegjørelse overfor regulert marked, kan det vises til denne. Hvor regulert markeds og klagenemndens avgjørelse vil bero på et skjønn, bør klagen inneholde de momenter klageren mener har betydning ved skjønnsutøvelsen.

(4) Umiddelbart etter mottakelsen av klagen skal regulert marked meddele denne til eventuelle andre parter i saken. Disse skal gis inntil to ukers frist til å inngi tilsvar. Det parten har å anføre til klagen skal fremkomme i tilsvaret.

(5) Tilsvaret meddeles klageren uten at det settes frist for ytterligere innlegg. En kort frist for ytterligere innlegg skal imidlertid gis hvor tilsvaret inneholder rettslige eller faktiske anførsler og bevis som ikke tidligere har vært tatt opp av noen part, verken for regulert marked eller i klagen til børsklagenemnden.

(6) Etter at fristen for å inngi tilsvar, eventuelt ytterligere innlegg etter foregående ledd, er utløpt, sender regulert marked saken til klagenemnden dersom regulert marked ikke finner grunn til å endre sitt vedtak. Oversendelsen skal skje senest fire uker etter at regulert marked mottok klagen. Klagenemnden skal avgjøre klagen innen fire uker fra den har mottatt saken.

(7) Klagenemnden skal regulært avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken.

(8) Regulert marked og klagenemnden kan gjøre unntak fra fristene i denne paragraf når særlige grunner foreligger. Regulert marked og klagenemnden kan for sin behandling bestemme at de frister som fastsettes skal ha preklusiv virkning.

(9) Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal behandles muntlig. Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til å forklare seg direkte for klagenemnden.

(10) Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i børsklagenemnden treffes av klagenemndens leder eller, etter lederens bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmer.

§ 38. Godtgjørelse og dekning av utgifter
Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om nemndens sekretariat. Regulert marked kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen. Gjelder klagen en tvist mellom to parter, kan regulert marked fastsette at slike utgifter skal dekkes av den part som ikke gis medhold i klagenemndens avgjørelse.

§ 39. Børsklagenemnden som voldgiftsrett
(1) Børsklagenemnden skal, så langt det øvrige arbeid i klagenemnden tillater det, være voldgiftsrett i tvister mellom private parter som har tilknytning til utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked eller omsetningen på regulert marked, og hvor partene er enige om at børsklagenemnden skal avgjøre tvisten som voldgiftsrett. Hvis ikke tvisten behandles sammen med en klage over et vedtak truffet av regulert marked, kan partene, med samtykke fra børsklagenemndens leder, bestemme at voldgiftsretten skal bestå av tre av børsklagenemndens medlemmer eller varamedlemmer.

(2) Utgiftene til voldgiftsbehandlingen, herunder godtgjørelsen til voldgiftsrettens medlemmer, dekkes av partene etter nemndens nærmere bestemmelse.

(3) For behandlingen av voldgiftssaker for klagenemnden gjelder reglene i lov om voldgift.

§ 40. Saksomkostninger
(1) I en sak som i det vesentlige er en tvist mellom to eller flere parter, avgjør børsklagenemnden om en part som helt eller delvis har vunnet frem med sitt krav, helt eller delvis skal få dekket sine omkostninger i klagesaken av en eller flere av de øvrige parter. Ved avgjørelsen skal det, foruten utfallet av saken, særlig legges vekt på om saken var tvilsom eller om det av andre grunner var rimelig å bringe saken inn for børsklagenemnden.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for regulert marked ved avgjørelser i saker som nevnt, overfor den part som har fremsatt krav om et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning.

(3) Krav på tilkjennelse av saksomkostninger må fremsettes før regulert marked eller børsklagenemnden treffer sin avgjørelse i saken. Saksomkostningskrav som fremsettes senere, skal det ses bort fra.

(4) Regulert markeds avgjørelse av saksomkostningskrav etter denne paragraf kan prøves av børsklagenemnden i den utstrekning saken bringes inn for klagenemnden. For øvrig kan avgjørelsen av saksomkostningskrav bare påklages til børsklagenemnden hvis den er beheftet med feil i saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Børsklagenemndens avgjørelse av saksomkostningskrav kan ikke påklages.

(5) Krav på saksomkostninger er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.

 

 

Denne forskrift trer i kraft 1. november 2007.

 

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

 

- Forskrift 17. januar 1994 nr. 30 børsforskrift, med unntak av kapittel 4, 5, 6 og 10 og § 23-2, § 23-3, § 23-5 første og annet ledd, § 23-8, § 25-4, § 25-5, § 25-7, § 25-8 og § 25-10, som oppheves fra 1. januar 2008.

- Forskrift 30. mars 2001 nr. 290 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

- Forskrift 30. mars 2001 nr. 319 om markedsovervåkning

- Forskrift 30. mars 2001 nr. 323 om omdannelse av Oslo Børs

- Forskrift 30. mars 2001 nr. 324 om habilitetskrav for ansatte ved børs og autorisert markedsplass, samt om ansattes, tillitsvalgtes og deres nærståendes handel med finansielle instrumenter

- Forskrift 30. mars 2001 nr. 325 om unntak fra børsers og autoriserte markedsplassers taushetsplikt

- Forskrift 2. april 2001 nr. 364 om kontrollkomité for børser

- Forskrift 20. desember 2006 nr. 1561 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer.

 

Fra samme tid oppheves vedtak 21. desember 1988 nr. 1059 om ikrafttredelse av lov 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (Børsloven). Delegering av myndighet.

 

Kapittel 9. Ikrafttredelse og overgangsregler

 

Kapittel 8. Børsklagenemnden og saksomkostninger

Tilhørende lov

Til toppen