Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 50 annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 18-2 fjerde ledd

 

§ 1. Videreføring av bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel

Følgende bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) skal gjelde inntil 1. januar 2008:

a) kapittel 3 og 4,

b) § 12-1 tredje ledd

c) § 12-2 sjette ledd

d) §§ 12-6 og 12-7,

e) § 14-1 første til tredje ledd og

f)  § 14-3.

 

§ 2. Videreføring av bestemmelse i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m.

Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7 første ledd skal gjelde inntil 1. januar 2008.

 

§ 3. Overgangsregler til verdipapirhandelloven kapittel 6

(1) Verdipapirhandelloven § 6-6 første ledd gjelder ikke for aksjeeier som ved børsnotering av selskap før ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 på noteringstidspunktet og ved nevnte lovs ikrafttredelse eide 45 prosent eller mer av aksjene i selskapet, og som etter ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel uavbrutt har eid mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet.

 

(2) Verdipapirhandelloven § 6 annet ledd gjelder ikke aksjeeier som nevnt i første ledd og verdipapirhandelloven § 18-2 annet ledd.

 

§ 4. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. november 2007.

Tilhørende lov

Til toppen