Forskrift 3. desember 2009 om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-15 annet ledd første punktum.

                                                      I

I forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 5-15-4 fjerde ledd oppheves.

                                                      II

Endringsforskriften trer i kraft straks med virkning fra og med 13. oktober 2009. For hjemme-PC-avtaler om bruttolønnstrekk inngått før 13. oktober 2009 gjelder følgende overgangsregel:

For avtaler inngått før 13. oktober 2009 om utplassering av datautstyr og finansiering ved trekk i brutto lønn, opprettholdes bruttotrekkadgangen etter den opphevede regelen i § 5-15-4 fjerde ledd i forskrift av 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Overgangsregelen gjelder ikke for avtaler som forlenges eller på annen måte utvides etter 12. oktober 2009. Denne overgangsregelen gjelder til og med inntektsåret 2014.

 

Til toppen